Upphävd författning

Förordning (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
SFS 1976:767 i lydelse enligt SFS 2003:919
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  När saluvagnslicens enligt 19 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beslutats uppbär Vägverket saluvagnsskatt från den skattskyldige. Ett inbetalningskort avseende skatten sänds till den skattskyldige snarast möjligt. Förordning (2001:674).

2 §  Föreligger skattskyldighet vid ingången av december månad sänder Vägverket senast den 10 december inbetalningskort avseende saluvagnsskatt för närmast följande kalenderår till den skattskyldige.

[S2]Har den skattskyldige ej erhållit inbetalningskort enligt första stycket skall han anmäla detta till Vägverket senast den 20 december. Förordning (1995:1206).

3 §  Skatt som avses i 1 § skall betalas senast tre veckor efter det att saluvagnslicens har beslutats. I fall som avses i 2 § skall skatten betalas före ingången av det kalenderår som skatten avser. Förordning (2001:674).

4 §  Skatteverket är central förvaltningsmyndighet i fråga om saluvagnsskatt. Verket meddelar efter samråd med Vägverket föreskrifter för påföring och uppbörd av saluvagnsskatt och fastställer formulär för de blanketter som behövs. Förordning (2003:919).

Ändringar

Förordning (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

Förordning (1990:1089) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1992:1725) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:1206) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:356, Prop. 1994/95:126, Bet. 1994/95:TU23
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (2001:674) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:919) om ändring i förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2006:242

Omfattning
upph.