Upphävd författning

Förordning (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-10-21
Ändring införd
SFS 1976:769
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om turistvagnslicens meddelas eller förlängs för ett fordon enligt turistvagnskungörelsen (1972:601), skall skatt samtidigt betalas enligt lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket. Skatt skall betalas för den tid licensen skall gälla.

[S2]Tullmyndighet prövar fråga som avses i 5 § tredje stycket nämnda lag. Generaltullstyrelsen prövar fråga som avses i 10 § lagen. Förordning (1984:263).

2 §  Vid införsel av ett fordon för vilket skatt skall betalas enligt lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, skall den som svarar för fordonet till tullmyndigheten lämna uppgift om

 1. fordonets registreringsnummer och registreringsland,
 2. fordonets väglängdmätarställning vid införseln, om fordonet är kilometerskattepliktigt och väglängdmätare finns på det, och
 3. fordonets totalvikt.

[S2]Är fordonet oregistrerat skall vid införseln uppgift lämnas även om fordonets ägare och dennes adress samt om de identifieringsmärkningar som finns på fordonet och var dessa är placerade.

[S3]Vid utförsel av fordonet skall den som svarar för det till tullmyndigheten lämna uppgift om

 1. fordonets väglängdmätarställning vid utförseln, om fordonet är kilometerskattepliktigt och väglängdmätare finns på det, och
 2. fordonets körsträcka i kilometer och färdvägen i riket samt andra förhållanden av betydelse för att fastställa skatten.

[S4]Uppgifter enligt första--tredje styckena skall lämnas skriftligen om tullmyndigheten inte medger undantag därifrån. Förordning (1984:263).

3 § har upphävts genom förordning (1984:263).

4 §  Generaltullstyrelsen meddelar efter samråd med riksskatteverket föreskrifter för verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Förordning (1978:408) om ändring i förordningen (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Omfattning
  ändr. 1 §

Förordning (1984:263) om ändring i förordningen (1976:769) om uppbörd m.m. av vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registre- rade i riket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattningen av fordon som har förts in i landet före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr. 1, 2 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Ändring, SFS 1988:1066

  Omfattning
  upph.