Upphävd författning

Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1976-05-26
Ändring införd
SFS 1976:338
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Fordonsskatt och kilometerskatt betalas enligt denna lag för bilar, motorcyklar och andra släpvagnar än påhängsvagnar som har införts till landet för tillfälligt brukande här och som inte är registrerade här.

[S2]Beteckning som används i denna lag har samma betydelse som i vägtrafikskattelagen (1973:601). Lag (1984:257).

2 §  Fordonsskatt enligt denna lag utgår för fordon, som avses i 1 § och vars tjänstevikt överstiger sextio kilogram. Skatten utgår för varje påbörjat dygn enligt bilaga 1. Lag (1984:257).

3 §  I främmande land registrerad bil, motorcykel eller släpvagn undantages från fordonsskatt under ett år från införseln eller under den längre tid temporär tullfrihet medges för fordonet under förutsättning att fordonet ej användes här i riket för persontransport mot betalning eller för transport av varor för industri eller handel. Som sådan transport av varor anses icke befordran av passagerares resgods eller, i fråga om handelsresande, befordran av prover. Bestämmelserna i detta stycke gäller också i fråga om fordon som förhyrts utan förare.

[S2]I främmande land registrerad bil, motorcykel eller släpvagn som avses att användas här i riket för persontransport mot betalning eller för transport av varor för industri eller handel, undantages från fordonsskatt under lika lång tid som motsvarande förmån i det främmande landet tillkommer i Sverige registrerat sådant fordon, eller, om det främmande landet är anslutet till konventionen den 14 december 1956 rörande beskattning av motorfordon vid internationell befordran av resande eller konventionen samma dag rörande beskattning av motorfordon vid internationell godsbefordran, under den tid temporär tullfrihet medges för fordonet.

[S3]Släpvagn, som vid framförande på allmän väg i den stat där den hör hemma, icke är underkastad registreringsplikt där anses vid tillämpning av första eller andra stycket som registrerad i den staten.

4 §  Kilometerskatt tas ut för brännoljedrivna lastbilar eller brännoljedrivna bussar. Sådan skatt tas också ut för andra släpvagnar än påhängsvagnar om de dras eller avses att dras av brännoljedriven lastbil eller brännoljedriven buss. Utgör släpvagnen inte styraxel för påhängsvagn tas dock kilometerskatt ut endast om dess totalvikt överstiger 10 000 kilogram.

[S2]Kilometerskatt tas enligt bilaga 2 ut för varje helt tiotal kilometer av den körsträcka fordonet tillryggalägger här i riket. Körsträckan fastställs schablonmässigt. Skatt tas dock inte ut om den sammanlagda körsträckan är högst femtio kilometer. Lag (1984:257).

5 §  Vägtrafikskatt enligt denna lag betalas till tullmyndighet i samband med att fordonet förs ut ur landet.

[S2]Förtullas ett fordon för vilket skattskyldighet föreligger enligt denna lag, betalas skatten in i den ordning som föreskrivs av den tullmyndighet hos vilken fordonet förtullas.

[S3]Föreligger särskilda skäl får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att skatt skall betalas i annan ordning än som anges i första stycket. Lag (1984:257).

6 §  När ett fordon för vilket skatt skall betalas förs in i landet, skall tullmyndigheten utfärda en införselhandling, där införseldagen och övriga uppgifter som erfordras för debitering och kontroll av skatten anges.

[S2]Införselhandlingen skall medfölja fordonet så länge det befinner sig i Sverige. Den skall uppvisas om polisman eller tulltjänsteman begär det. Lag (1984:257).

6 a §  Vid utförsel av ett skattepliktigt fordon skall införselhandling enligt 6 § företes av den som svarar för fordonet. Detsamma gäller när skatt skall betalas enligt 5 § andra stycket.

[S2]Saknas införselhandling i fall som avses i första stycket, skall kilometerskatt debiteras efter en körsträcka om 400 kilometer för varje påbörjat dygn fordonet befunnit sig här i riket. Är det uppenbart att körsträckan varit längre skall dock den verkliga körsträckan läggas till grund för debiteringen. Kan antalet dygn fordonet befunnit sig här inte utredas, skall vid debitering av fordonsskatt och kilometerskatt vistelsens längd uppskattas efter vad som är skäligt. Lag (1984:257).

7 §  Skattskyldig för ett visst fordon är den som svarar för det när fordonet förs ut ur landet eller när det förtullas eller skatten annars skall betalas. Den som inför eller här i landet förvärvar, lånar, hyr, förflyttar eller förvarar ett skattepliktigt fordon svarar tillsammans med den som är skattskyldig för betalningen av skatten. Lag (1983:257).

7 a §  Betalas inte skatt när ett skattepliktigt fordon skall föras ut ur riket, får tullmyndigheten i utförselorten omhänderta fordonet. I fall som avses i 5 § andra stycket får tullmyndighet omhänderta ett fordon för vilket skatt inte betalas i föreskriven ordning.

[S2]Har ett fordon omhändertagits enligt första stycket tas skatten ut i den ordning som föreskrivs i tullagen (1987:1065) och tullförordningen (1987:1114) för fall när tull, annan skatt och avgift skall tas ut av en vara. Lag (1987:1239).

8 §  Kan införselhandling inte företes i fall som avses i 6 § andra stycket eller i 6 a § första stycket, skall den som svarar för fordonet dömas till böter, högst ettusen kronor.

[S2]Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet till tullmyndighet lämnar en felaktig uppgift om ett fordons väglängdmätarställning eller om annat förhållande som är av betydelse för fastställande av skatt enligt denna lag, skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i skattebrottslagen (1971:69). Lag (1984:257).

8 a §  Vid förundersökning rörande brott enligt denna lag får åklagaren eller, om polismyndighet bedriver undersökningen, denna anlita biträde av tullmyndighet. Detsamma gäller vid förundersökning rörande sådant brott enligt skattebrottslagen (1971:69) som gäller skatt enligt denna lag.

[S2]Innan förundersökningen hunnit inledas får tulltjänsteman hålla förhör och vidta annan åtgärd i syfte att utreda brottet, om åtgärden inte kan uppskjutas utan olägenhet. Lag (1984:257).

8 b §  Finner tullmyndighet att ett beslut av myndigheten om skatt blivit felaktigt, får myndigheten meddela beslut om rättelse. Har det tidigare beslutet överklagats, eller har tiden för överklagande gått ut, får beslut om rättelse inte meddelas. Lag (1984:257).

9 §  Talan mot beslut enligt denna lag av annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen föres hos generaltullstyrelsen genom besvär. Besvärshandlingen skall ha kommit in inom sex månader från den dag då beslutet meddelades.

[S2]Talan mot generaltullstyrelsens beslut föres hos kammarrätt.

10 §  Föreligger synnerliga skäl får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer medge nedsättning av eller befrielse från skatt enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Förarbeten
Prop. 1975/76:181

Lag (1978:119) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Lag (1979:281) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Lag (1979:1079) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

Lag (1980:680) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Omfattning
  ändr. bil. 2

Lag (1984:257) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
  2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattningen av fordon som har förts in i landet före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:178
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4-8 §§, bil. 1, 2; nya 6 a, 7 a, 8 a, 8 b §§; omtryck
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:873) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985.
  2. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande i fråga om fordon som har förts in i landet före den 1 mars 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:45
  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1985-03-01

Lag (1987:214) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om debitering av skatt för dygn före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:82
  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1239) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 7 a §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:109) om ändring i lagen (1976:338) om vägtrafik- skatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.
  2. De äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande vid beskattningen av fordon som har förts in i landet före ikraftträdandet.

  Bilaga 1 till lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Fordonskatt

  Fordonslag Totalvikt, kilogram Skatt, kronor för påbörjat dygn
  1. Motorcykel - 0,25
  2. Personbilar - 1
  3. Släpvagnar, kopplade till eller avsedda att kopplas till personbilar - 0,25
  4. Lastbilar, bussar eller släpvagnar, kopplade till eller avsedda att kopplas till lastbilar eller bussar 0-10 000 10 001-15 000 15 001-20 000 20 001- 12 22 42 63
  Lag (1987:214).

  Bilaga 2 till lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket

  Kilometerskatt

  Fordonslag Totalvikt, kilogram Skatt, kronor för 10 kilometer
  1 Brännoljedrivna lastbilar
  1.1 med anordning för påhängsvagn 0-10 000 10 001-15 000 15 001- 4,00 5,50 7,00
  1.2 Övriga 0-10 000 10 001-15 000 15 001- 2,50 4,00 5,00
  2 Brännoljedrivna bussar 0-10 000 10 001-15 000 15 001- 2,00 3,25 4,00
  3 Släpvagnar kopplade till eller avsedda att kopplas till brännoljedrivna lastbilar eller brännoljedrivna bussar
  3.1 Styraxel för påhängsvagn 0-10 000 3,25
  3.2 Övriga 10 001-15 000 15 001-20 000 20 001- 2,00 3,25 4,00
  Lag (1988:109).
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:50
  Omfattning
  ändr. bil. 2
  Ikraftträder
  1989-07-01

Ändring, SFS 1988:328

  Omfattning
  upph.