Upphävd författning

Förordning (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1976-11-04
Ändring införd
SFS 1976:823
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Underrättelse enligt 17 kap. 9 § sjunde stycket rättegångsbalken skall i mål vid underrätt ske genom att avskrift av domen sänds till parterna i vanligt brev. Har skiljaktig mening förekommit skall redogörelse för denna lämnas.

[S2]Bestämmelserna i första stycket om dom tillämpas även i fråga om särskilt uppsatt slutligt beslut. Om beslutet ej har uppsatts särskilt, sänds avskrift av protokoll eller annan handling som innefattar det slutliga beslutet samt redogörelse för skiljaktig mening, om sådan har förekommit.

[S3]I annat fall än som avses i första och andra styckena sker under rättelse genom att avskrift av domen eller beslutet i vad avgörandet innehåller uppgift om domstolens namn, dagen för avgörandet, målets och avgörandets nummer, parterna och det slut vartill domstolen kommit, sänds till parterna i vanligt brev. Har beslutet ej uppsatts särskilt, sänds uppgift om innehållet i beslutet. Samtidigt lämnas uppgift om tid och sätt för fullföljd av talan. Har skiljaktig mening förekommit skall redogörelse också lämnas för det slut som den skiljaktiga meningen innefattar. Förordning (1978:372).

2 §  Följer av bestämmelse i annan författning att vad som i rättegångsbalken är föreskrivet om rättegången i allmänhet skall tillämpas även vid handläggningen av mål eller ärende enligt den särskilda författningen, skall underrättelse enligt 1 § lämnas även i sådant fall, om det lämpligen kan ske.

[S2]I fråga om slutligt beslut i ärende som har handlagts enligt lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden lämnas underrättelse enligt 1 §, om beslutet har gått emot sökanden eller annan som har fört talan i ärendet.

3 §  Har för visst slag av mål i annan författning föreskrivits skyldighet för domstol att utan begäran tillställa parterna avskrift av dom eller slutligt beslut, gäller den bestämmelsen.

Ändringar

Förordning (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

Förordning (1978:372) om ändring i förordningen (1976:823) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i tvistemål m.m.

    Omfattning
    ändr. 1 §

Ändring, SFS 1987:1099

    Omfattning
    upph.