Inaktuell version

Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
1976-11-18
Ändring införd
SFS 1976 i lydelse enligt SFS 2007:1446
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En medlare enligt 47 a och 47 b § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, förordnas av Medlingsinstitutet på ett fast medlingsuppdrag eller för medling i en viss uppkommen arbetstvist. Förordning (2000:259).

2 §  Ett uppdrag att verka som fast medlare skall avse ett visst av Medlingsinstitutet bestämt verksamhetsområde och skall meddelas till högst åtta personer på sådant sätt att medlarna får spridning över landet. En fast medlare förordnas för högst ett år i taget. Förordning (2000:259).

3 §  En fast medlare skall utföra de medlingsuppdrag och fullgöra de övriga uppgifter som Medlingsinstitutet tilldelar honom eller henne samt följa förhållandena på arbetsmarknaden. Förordning (2000:259).

4 §  Ett uppdrag att medla i en uppkommen arbetstvist skall i första hand tilldelas den fasta medlare inom vars verksamhetsområde tvisten har uppstått. Om det framstår som lämpligare kan Medlingsinstitutet förordna en annan fast medlare för ett visst uppdrag eller utse en annan person att medla i tvisten. Förordning (2000:259).

5 §  En medlare får inte av en arbetsgivare eller arbetstagare eller deras organisationer ta emot någon form av gottgörelse för sin medverkan i en arbetstvist eller i något annat sammanhang. Förordning (2000:259).

/Träder i kraft I: 2008-02-01/

6 §  En medlare ska lämna en rapport till Medlingsinstitutet efter varje avslutat medlingsärende. Förordning (2007:1446).

7 §  En fast medlare skall senast den 20 januari varje år sända in en berättelse över sin verksamhet under det föregående kalenderåret till Medlingsinstitutet. Förordning (2004:503).

8 § Har upphävts genom förordning (2000:259).

9 §  Medlarna står under tillsyn av Medlingsinstitutet.

[S2]Närmare föreskrifter om medlarnas verksamhet meddelas av Medlingsinstitutet. Förordning (2000:259).

Ändringar

Förordning (1976:826) om medling i arbetstvister

  Ikraftträder
  1977-01-01

Förordning (1984:845) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1992:442) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (2000:259) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Omfattning
upph. 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 §§
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2004:503) om ändring i förordningen (1976:826) om medling av arbetstvister

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-08-01

Förordning (2007:1446) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2013:706) om ändring i förordningen (1976:826) om medling i arbetstvister

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2013-10-01