Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1976-12-09
Ändring införd
SFS 1976:929 i lydelse enligt SFS 1987:1090
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Bilaga 3 ändrad genom SFS 1987:1090. Bilagorna finns inte med här.
Det mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland den 18 december 1972 ingångna avtalet om ömsesidigt bistånd i tullfrågor med de ändringar som framgår av avtalet den 31 oktober 1975 om ändring i nu nämnt avtal skall lända till efterrättelse för Sveriges del. Innehållet i avtalen framgår av bilagorna 1 och 2 till denna förordning.
Överträdelse av tysk tullag som handlägges enligt lagen om överträdelse av ordningsföreskrifter (Gesetz <ber Ordnungswidrigkeiten) den 24 maj 1968 jämställes med sådant brott mot tysk tullag för vilket ej är föreskriven svårare påföljd än bötesstraff.
Vid tillämpningen av avtalen skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 3.

Ändringar

Förordning (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1987:1090) om ändring i förordningen (1976:929) om tillämpning av avtal mellan Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

    Omfattning
    ändr. bil. 3
    Ikraftträder
    1988-01-01