Upphävd författning

Förordning (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1977-12-22
Ändring införd
SFS 1977:1188 i lydelse enligt SFS 1982:950
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Icke militär ledamot i inskrivningsnämnd får för sammanträde med nämnden dagarvode, ersättning för styrkt mistad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust och reseförmåner. Ersättare för icke militär ledamot som tjänstgör i stället för ledamoten eller annars efter kallelse är närvarande vid sammanträde med nämnden har samma förmåner som ledamoten.

[S2]Icke militär ledamot i inskrivningsnämnd och ersättare för denne som på kallelse av inskrivningschef följer prövningsverksamheten vid inskrivningsförrättning har de förmåner som anges i första stycket.

[S3]Ersättning för styrkt mistad arbetsinkomst eller annan ekonomisk förlust utgår även för dag som har tagits i anspråk för resa till eller från platsen för sammanträde eller inskrivningsförrättning. Förordning (1981:1327).

2 §  Dagarvodet är lika stort som arvodet för sammanträde till nämndemän enligt förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m. m. Förordning (1982:950).

3 §  Vid beräkning av reseförmåner som avses i 1 § tillämpas de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Kostnad för sovplats i enbäddskupé ersätts dock inte.

[S2]Vid resa för vilken ersättning skall utgå bör gemensam färd såvitt möjligt anordnas, om det medför kostnadsbesparing. Förordning (1981:1327).

Ändringar

Förordning (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd

Förordning (1981:585) om ändring i förordningen (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1981:1327) om ändring i förordningen (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd

  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§

Förordning (1982:950) om ändring i förordningen (1977:1188) om ersättning till icke militära ledamöter i inskrivningsnämnd

Omfattning
ändr. 2 §

Ändring, SFS 1995:238

  Omfattning
  upph.