Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1982-08-26
Ändring införd
SFS 1982:814 i lydelse enligt SFS 2022:481
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om ersättning av allmänna medel till de uppdragstagare som anges i 2 §.

[S2]Bestämmelserna för ledamöter gäller i förekommande fall även ersättare för ledamöter. Förordning (2016:923).

2 §  Arvoden betalas enligt följande.

UppdragstagareArvode för sammanträde (belopp i kronor per dag)Arvode för förberedelsearbete (belopp i kronor per dag)
1. Nämndemän i tingsrätterna och hovrätterna680300
2. Nämndemän i förvaltningsrätterna och kammarrätterna680300
3. Jurymän i tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål680300
4. Andra ledamöter i arrendenämnderna och hyresnämnderna än ordförande680300
5. Experter i hyresnämnderna680300
6. Särskilda ledamöter i kammarrätterna i mål om laglighetsprövning, fastighetstaxering och åldersgränser för film som ska visas offentligt680300
7. Särskilda ledamöter i sjöförklaringsdomstolarna680300
8. Särskilda ledamöter i tingsrätt i mål om klander av dispasch680300
9. Särskilda ledamöter i förvaltningsrätterna i mål om laglighetsprövning och åldersgränser för film som ska visas offentligt680300

[S2]I kammarrätterna ersätts sakkunniga i frågor som rör bokföring och balansteknik med 380 kronor per arbetstimme.

[S3]Till nämndemän och jurymän som under en sammanträdesdag tjänstgör kortare tid än tre timmar betalas, i stället för vad som anges i första stycket, arvode för sammanträde med 340 kronor per dag. Förordning (2022:481).

2 a §  Nämndemän och jurymän har rätt till ersättning för inkomstförlust som uppkommer på grund av uppdraget. Förordning (2006:1289).

2 b §  Till nämndemän och jurymän som tjänstgör vid sammanträde som hålls på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton betalas ett ytterligare arvode om 500 kr per dag. Förordning (2016:923).

2 c §  Nämndemän och jurymän med barn som har behov av tillsyn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de fullgör sitt uppdrag. Domstolsverket får meddela föreskrifter om när sådan ersättning skall betalas. Förordning (2006:1289).

 • DVFS 2007:2: Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till nämndemän och jurymän för kostnader för barntillsyn

2 d §  Till nämndemän och jurymän som tjänstgör efter kl. 16.30 betalas ett ytterligare arvode om 150 kr per dag. Förordning (2016:923).

3 §  Arvode för förberedelsearbete får inte betalas för dagar då uppdragstagaren har rätt till arvode för sammanträde.

[S2]Till sådana uppdragstagare som anges i 2 § första stycket 5 och 8 får för efterarbete under annan dag än sammanträdesdag betalas arvode med samma belopp som för förberedelsearbete. Förordning (2016:923).

4 §  Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet.

4 a §  Till uppdragstagare vars resväg till sammanträdet överstiger 50 km betalas ett särskilt inställelsearvode om 100 kr per dag. Förordning (2006:1289).

5 §  Vid tillämpningen av de bestämmelser som avses i 4 § ska de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket49 vid tågresor ha rätt till ersättning för kostnaden för en sovplats i en enbäddskupé.

[S2]Vid en resa som berättigar till ersättning bör en gemensam färd anordnas när det är möjligt, om det medför en kostnadsbesparing. Förordning (2016:923).

6 §  Nämndemän har rätt till ersättning enligt 24 a §§ när de genomgår introduktions- eller repetitionsutbildning. Domstolen eller nämnden får också besluta att sådan ersättning ska lämnas när nämndemän kallas till information. Förordning (2014:1358).

7 §  Ställs ett sammanträde in, får ersättning för sammanträdet ändå betalas om det finns särskilda skäl för det. Förordning (1998:1221).

8 §  Ersättningar enligt denna förordning betalas ut av Domstolsverket eller av den domstol eller nämnd som Domstolsverket bestämmer.

[S2]I fråga om de uppdragstagare som anges i 2 § första stycket14, 6 och 9 styrks rätten till ersättning genom intyg som utfärdas av domstolen eller nämnden. För övriga betalas ersättningen ut mot räkning som attesteras av den som har tjänstgjort som ordförande vid sammanträdet. Förordning (2016:923).

9 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:943).

 • HFD 2011:39:En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för inkomstförlust på grund av uppdraget överklagas hos förvaltningsrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Förordning (1983:828) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1983-11-01

Förordning (1985:291) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 5, 7 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1987:334) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:321) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 3, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:193) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 2 a, 3 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:27) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ny 9 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1992:24) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1551) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1994:922) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1138) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Den nya bestämmelsen i 8 § skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1994.
  Omfattning
  ändr. 2 a, 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:257) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut om ersättning som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 2, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:573) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 8 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1998:1035) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1221) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 a, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (1998:1806) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolväsendet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. De nya bestämmelserna skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999.
Omfattning
ändr. 2, 2 a §§
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2003:40) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:526) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ny 2 b §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2005:1097) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (206:1289) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 2 a, 3, 6 §§; nya 2 c, 4 a §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:922) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 b §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:877) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2013:393) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1358) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
 2. Bestämmelserna i 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod börjar den 1 januari 2016.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för de nämndemän vars tjänstgöringsperiod upphör senast den 31 december 2015.
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:361) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 8 §§
Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2016:923) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 b, 3, 5, 8 §§; ny 2 d §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:943) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2022:481) om ändring i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-01-01