Lag (1977:269) om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-04-28
Ändring införd
SFS 1977:269
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller livränta och sjukpenning som utgår av statsmedel enligt

 1. lagen (1901:39 s. 1) angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete,
 2. kungörelsen (1908:100 s. 2) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall,
 3. förordningen (1909:89) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring,
 4. lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete,
 5. förordningen (1918:375) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall,
 6. förordningen (1923:138) angående ersättning av statsmedel för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsförhållandena under 1914-1919 års världskrig,
 7. förordningen (1927:234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring,
 8. lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar,
 9. lagen (1937:348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer,
 10. förordningen (1938:102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare m.fl.,
 11. förordningen (1938:103) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl.,
 12. förordningen (1940:213) om ersättning av statsmedel i vissa fall för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsåtgärd,
 13. förordningen (1941:593) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under hemvärnstjänstgöring,
 14. förordningen (1941:595) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,
 15. förordningen (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt,
 16. kungörelsen (1947:344) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.,
 17. militärersättningslagen (1950:261),
 18. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,
 19. lagen (1954:246) om krigsförsäkring för sjömän m.fl.,
 20. förordningen (1954:247) om ersättning av statsmedel vid olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m.fl.,
 21. förordningen (1954:249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,
 22. förordningen (1954:250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.,
 23. kungörelsen (1954:492) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.,
 24. kungörelsen (1961:457) om ersättning på grund av medverkan i skyddsarbete vid olyckor i atomanläggningar m.m.,
 25. kungörelsen (1961:564) om ersättning av statsmedel för medverkan i flygräddningstjänst m.m.,
 26. kungörelsen (1962:607) om ersättning på grund av verksamhet för brandsläckning m.m.,
 27. brandlagen (1974:80).

[S2]Lagen gäller även livränta och sjukpenning enligt författning under första stycket 1, 2 eller 5 som ej utgår av statsmedel samt, i den mån regeringen icke bestämmer annat, livränta och sjukpenning som enligt regeringens beslut utges med tillämpning av grunderna i författning som anges i första stycket.

[S3]Lagen gäller ej livränta som har bytts ut mot engångsbelopp.

2 §  Bestämmelserna i 2-6 §§ lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. har motsvarande tillämpning i fråga om livränta och sjukpenning som avses i denna lag.

3 §  Staten svarar för kostnad som föranledes av denna lag.

Ändringar

Lag (1977:269) om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.