Upphävd författning

Förordning (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Version: 1977:386

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Ändring införd
SFS 1977:386
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet träder i kraft den 1 juli 1977.

2 §  Genom förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet upphäves, med de begränsningar som följer av denna förordning,

 1. förordningen (1965:494) med stadga för jordbrukets högskolor,
 2. kungl. brev den 17 december 1965 angående utfärdande av instruktion för veterinärinrättningen i Skara, m.m.,
 3. kungl. brev den 6 juni 1968 med vissa föreskrifter för jordbrukets högskolor,
 4. stadgan (1970:551) för statens skogsmästarskola,
 5. beslutet den 18 juni 1975 om inrättande av en nämnd för veterinär inrättningen i Skara - fältstation för veterinärhögskolan och lantbrukshögskolan,
 6. beslutet den 18 juni 1975 angående förlängning av försöksverksamheten med nya former för samarbete mellan studerande, lärare och övrig personal vid jordbrukets högskolor,
 7. beslutet den 26 juni 1975 angående företrädare för de anställda och för de studerande i styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt.

3 §  Förekommer i författning eller i annat sammanhang hänvisning till föreskrift som har ersatts genom föreskrift i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet skall i stället den nya föreskriften gälla, om ej annat anges särskilt.

4 §  Om ej annat särskilt föreskrives av regeringen skall vad Kungl. Maj:t eller regeringen i författning eller i särskilt beslut har föreskrivit om

 1. högskola inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde, statens skogsmästarskola eller veterinärinrättningen i Skara i stället avse lantbruksuniversitetet,
 2. organ vid högskola eller inrättning som avses i 1, i stället avse det organ som styrelsen för lantbruksuniversitetet bestämmer.

5 §  Organ som fullgör interimistiska uppgifter enligt förordningen den 17 februari 1977 med vissa interimistiska bestämmelser för högskolan inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde får finnas kvar och utföra uppgifter enligt föreskrifterna i förordningen efter utgången av juni 1977 intill dess motsvarande organ enligt förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet har hunnit utses, dock längst till utgången av oktober 1977.

6 § har upphävts genom förordning (1984:691).
7 § har upphävts genom förordning (1984:691).

8 §  Den första mandatperioden för ledamot, som ej företräder de studerande, i sådant organ som anges särskilt i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet skall avse tiden till utgången av juni 1980, om ej annat föreskrives särskilt.

9 §  Ärende som ej har avgjorts vid utgången av juni 1977 skall handläggas enligt föreskrifterna i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet, om ej annat följer av 15 eller 16 § eller annars föreskrives särskilt. Styrelsen meddelar närmare föreskrifter om handläggning av sådant ärende.

10 §  Den som vid utgången av juni 1977 innehar tjänst eller vikariat på tjänst vid läroanstalt eller inrättning som den 1 juli 1977 går upp i lantbruksuniversitetet, skall anses inneha motsvarande tjänst respektive vikariat på motsvarande tjänst vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Första stycket gäller under förutsättning att innehavaren av tjänsten eller vikariatet är förordnad för tid efter den 1 juli 1977, att motsvarande tjänst finns och att innehavaren ej har uppnått övre gränsen inom den pensioneringsperiod som gäller för honom.

11 §  Vid tillämpning av föreskrifter som avser tidigare innehav av tjänst skall även medräknas innehav av motsvarande tjänst före ikraftträdandet av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet.

12 § har upphävts genom förordning (1986:632).

13 §  Den som den 30 juni 1977 är eller har varit förordnad som behörig innehavare av tjänst som avses i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet skall även i fortsättningen räknas som behörig till tjänsten.

14 §  I fråga om behörighet till tjänst som forskarassistent gäller även de äldre föreskrifter som avses i punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (1975:814) om ändring i förordningen (1965:494) med stadga för jordbrukets högskolor.

15 §  Ärende om tillsättning av tjänst vid läroanstalt, vilken den 1 juli 1977 går upp i lantbruksuniversitetet, och som ej har avgjorts före den 1 juli 1977 handlägges av styrelsen eller det organ som styrelsen bestämmer.

16 §  Sakkunnig i tjänsteförslagsnämnd som har utsetts för ärende som ej är avgjort före utgången av juni 1977 skall kvarstå som ledamot i tjänsteförslagsnämnd till dess ärendet har avgjorts.

17 §  I fråga om besvär över beslut som har meddelats före utgången av juni 1977 gäller äldre föreskrifter.

18 §  Styrelsen meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av högskolelagen (1977:218) och förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet för verksamhet som står under tillsyn av styrelsen.

Ändringar

Förordning (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Förordning (1978:471) om ändring i förordningen (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 12 §

Förordning (1984:691) om ändring i förordningen (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1984-07-24

Förordning (1986:632) om ändring i förordningen (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 12 §
  Ikraftträder
  1986-08-01

Förordning (1996:356) om upphävande av förordningen (1977:386) om införande av förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph.