Upphävd författning

Högskolelag (1977:218)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-05
Ändring införd
SFS 1977:218
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter för högskolan

1 §  Inom högskolan skall bedrivas utbildning, forskning och utvecklingsarbete.

2 §  Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund.

[S2]Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar kunskaper och färdigheter samt utvecklar sin förmåga att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag. Utbildningen skall främja att de studerande förbereder sig för skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken som de redan utövar. Inom utbildningen skall kunskaper och färdigheter som har vunnits inom arbets- och samhällslivet i övrigt tas tillvara.

[S3]All utbildning skall främja de studerandes personliga utveckling.

[S4]Som ett allmänt mål för utbildningen gäller att den skall främja förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

3 §  Forskningen inom högskolan skall syfta till att vinna ytterligare kunskaper och till att finna vetenskaplig grund för utbildning och annan verksamhet.

4 §  Utvecklingsarbetet inom högskolan skall syfta till att främja utvecklingen inom sådana områden, av konstnärlig eller annan karaktär, som berörs av utbildningen och forskningen.

5 §  Verksamheten inom högskolan skall anordnas så att samband mellan utbildningen, forskningen och utvecklingsarbetet främjas.

6 §  Till verksamheten inom högskolan skall höra att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete. Kännedom skall också spridas om vilka erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenheter och kunskaper skall kunna tillämpas.

Allmänna föreskrifter om verksamheten inom högskolan

7 §  Utbildningen inom högskolan skall planeras med hänsyn till samhällets behov av utbildade och individernas behov och önskemål. Samma hänsyn skall tagas när resurserna för utbildning fördelas inom högskolan.

[S2]När utbildningen planeras skall åtgärder vidtagas som främjar att utbildningen kan ingå i en växling mellan studier och yrkesverksamhet (återkommande utbildning).

8 §  Utbildningen inom högskolan skall omfatta grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning.

[S2]Inom högskolan kan även meddelas annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning. Föreskrifter om sådan annan utbildning meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

9 §  Grundläggande högskoleutbildning skall bygga på att de studerande har gått igenom en linje i gymnasieskolan som omfattar minst två läsår eller att de har motsvarande utbildning eller erfarenhet. Regeringen eller myndighet som regeringen utser kan för viss grundläggande högskoleutbildning föreskriva annat.

[S2]Forskarutbildning skall bygga på att de studerande har gått igenom grundläggande högskoleutbildning eller att de har annan därmed jämförlig utbildning eller erfarenhet.

9 a §  Riksdagen kan bestämma att till viss grundläggande högskoleutbildning får antas sökande endast under förutsättning av att de ej har uppnått viss levnadsålder när utbildningen börjar. Förordning (1982:389).

10 §  Den som uppfyller föreskrivna behörighetsvillkor har rätt att bli antagen som studerande till utbildning inom högskolan, om ej annat följer av beslut eller föreskrift som avses i 11, 12 eller 13 §.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om tillfällig avstängning av studerande som har antagits till utbildning inom högskolan. Förordning (1982:389).

10 a §  Regeringen får i fråga om studerande i högskoleutbildning meddela föreskrifter om hinder tills vidare att genomgå utbildning inom högskolan (avskiljande).

[S2]Avskiljande skall få förekomma när en studerande lider av psykisk störning, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det därför bedöms föreligga en påtaglig risk för att han kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Ett beslut om avskiljande skall kunna omprövas efter två år.

[S3]En för högskolan gemensam nämnd skall pröva frågor om avskiljande. Dess ordförande skall vara lagfaren och erfaren i domarvärv. Nämndens beslut skall kunna överklagas hos kammarrätt. Lag (1991:1962).

11 §  Riksdagen kan bestämma hur många studerande som högst får antagas till viss utbildning inom högskolan.

[S2]I fråga om annan utbildning än den som omfattas av riksdagens beslut enligt första stycket kan antalet studerande begränsas, om tillgängliga resurser ej räcker. Föreskrifter om sådan begränsning meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1979:446).

12 §  Utlänning som ej är bosatt i landet eller som har bosatt sig här i huvudsakligt syfte att få utbildning får antagas som studerande till utbildning inom högskolan enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

13 §  Finns ej plats för alla sökande i fall som avses i 11 eller 12 §§ bestämmes företrädet mellan sökandena enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

[S2]Regeringen eller myndighet som regeringen utser får vidare meddela särskilda föreskrifter om företräde för vissa sökande att antas till utbildning, som främst är avsedd för fortbildning eller vidareutbildning. Lag (1981:652).

14 §  Som allmänna principer för forskningen inom högskolan skall gälla att forskningsproblem får fritt väljas och formuleras, att forskningsmetoder får fritt utvecklas samt att forskningsresultat får fritt publiceras.

15 §  Huvudmän för högskolan är staten samt, efter medgivande av regeringen eller myndighet som regeringen utser, kommun och landsting. Sådant medgivande får avse endast grundläggande högskoleutbildning. Lag (1991:1683).

Högskolans organisation

16 §  Verksamheten inom högskolan skall ledas av lokala styrelser och de övriga organ som föreskrivs antingen i denna lag eller av regeringen. Lag (1984:13).

17 §  Vid statlig enhet inom högskolan (högskoleenhet) skall finnas en styrelse och ett rektorsämbete. Styrelsen skall ha inseende över högskoleenhetens alla angelägenheter och svara för att enhetens uppgifter fullgöres. Rektorsämbetet skall under styrelsen fortlöpande ha det närmaste inseendet över allt som rör högskoleenheten.

[S2]Regeringen får föreskriva att rektorsämbetet i stället för styrelsen skall svara får sådana tillsättningar av lärartjänster och andra tjänster för undervisning och forskning som det ankommer på högskoleenheten att besluta om. Lag (1987:992).

18 §  I styrelsen för en högskoleenhet skall ingå

 1. sex företrädare för allmänna intressen,
 2. högskoleenhetens rektor och
 3. två företrädare för verksamheten inom styrelsens verksamhetsområde.

[S2]Två företrädare för de studerande inom styrelsens verksamhetsområde har rätt att ingå i styrelsen.

[S3]Regeringen får föreskriva att i styrelsen för en högskoleenhet skall ingå ytterligare företrädare för allmänna intressen samt för verksamheten inom styrelsens verksamhetsområde. Den får även föreskriva att ytterligare företrädare för de studerande inom styrelsens verksamhetsområde skall ha rätt att ingå i styrelsen. Företrädarna för allmänna intressen skall även i dessa fall vara i majoritet i styrelsen.

[S4]Företrädare för de anställda har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

[S5]Regeringen får föreskriva att styrelsen för en högskoleenhet för konstnärlig utbildning skall ha annan sammansättning än som anges i första till tredje styckena.

[S6]Föreskrifter om sammansättningen av styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet meddelas av regeringen. Lag (1987:992).

19 §  En kommun som bedriver grundläggande högskoleutbildning skall som styrelse för utbildningen ha en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

[S2]Styrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser utbildningen och svara för att utbildningsuppgifterna fullgörs, i den mån detta inte tillkommer någon annan enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1991:1683).

20 §  Ett landsting som bedriver grundläggande högskoleutbildning skall som styrelse för utbildningen ha en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

[S2]Styrelsen skall ha inseende över alla angelägenheter som avser utbildningen och svara för att utbildningsuppgifterna fullgörs, i den mån detta inte tillkommer någon annan enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1991:1683).

21 §  För den grundläggande högskoleutbildningen skall finnas linjenämnder, om ej annat följer av 24 a § eller föreskrifter som regeringen meddelar.

[S2]Linjenämnds verksamhetsområde skall avse grundläggande högskoleutbildning vid en högskoleenhet eller en kommunal eller landstingskommunal läroanstalt. Om det är lämpligt kan linjenämnds verksamhetsområde omfatta grundläggande högskoleutbildning vid mer än en högskoleenhet eller vid en högskoleenhet och en kommunal eller landstingskommunal läroanstalt.

[S3]Linjenämnd skall inom sitt verksamhetsområde planera utbildningen och handlägga övriga frågor om vad utbildningen skall innehålla och om hur utbildningen skall organiseras. Lag (1984:13).

22 §  I linjenämnd skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. I linjenämnd skall också ingå företrädare för yrkeslivet, om ej särskilda skäl föranleder annat. Företrädare för de anställda och de studerande inom nämndens verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

[S2]Avser linjenämnds verksamhetsområde grundläggande högskoleutbildning som anordnas av kommun eller landsting, får styrelsen för denna utbildning utse en ledamot i linjenämnden utöver de ledamöter som avses i första stycket. Lag (1991:1683).

23 §  För forskarutbildningen och forskningen vid högskolan inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde skall finnas fakultetsnämnder och sektionsnämnder om ej annat följer av 24 a och 25 §§.

[S2]Fakultetsnämnds verksamhet skall avse ett särskilt vetenskapsområde (fakultet) vid en eller flera högskoleenheter. Sektionsnämnds verksamhet skall avse en del av en fakultet (sektion) vid en eller flera högskoleenheter.

[S3]För två eller flera fakulteter får finnas en gemensam fakultetsnämnd. För två eller flera sektioner får finnas en gemensam sektionsnämnd.

[S4]Fakultetsnämnd och sektionsnämnd skall inom sitt verksamhetsområde

 1. planera forskarutbildningen,
 2. handlägga övriga frågor om vad forskarutbildningen skall innehålla och om hur forskarutbildningen skall organiseras samt
 3. handlägga vissa frågor om planering av forskningen.

[S5]För sådan forskning och forskarutbildning som ej avser ett särskilt vetenskapsområde får finnas andra organ än fakultetsnämnder och sektionsnämnder. Föreskrifter om dessa andra organ meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1987:992).

24 §  I fakultetsnämnd och sektionsnämnd skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. Företrädare för de anställda och de studerande inom fakutetsnämnds och sektionsnämnds verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

[S2]I fakultetsnämnd och sektionsnämnd kan ingå företrädare för

 1. sådant forsknings- och utvecklingsarbete utanför högskolan som har anknytning till nämndens verksamhetsområde,
 2. sådan grundläggande högskoleutbildning som saknar representation i fakultetskollegiet,
 3. allmänna intressen. Lag (1979:446).

24 b §  I utbildnings- och forskningsnämnden skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. I nämnden skall också ingå företrädare för yrkeslivet, om inte särskilda skäl föranleder annat. Företrädare för de anställda och de studerande har rätt att ingå i nämnden.

[S2]I utbildnings- och forskningsnämnden kan ingå företrädare för

 1. sådant forsknings- och utvecklingsarbete utanför högskolan som har anknytning till nämndens verksamhetsområde,
 2. allmänna intressen. Lag (1984:13).

25 §  För forskningen och forskarutbildningen vid högskoleenheten inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde får finnas andra organ än fakultetsnämnder och sektionsnämnder. Föreskrifter om dessa andra organ meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

26 §  Vid högskoleenhet skall utbildningen, forskningen och utvecklingsarbetet bedrivas inom institutioner eller andra arbetsenheter.

[S2]Institution eller arbetsenhet skall ledas av en styrelse, om ej annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]Företrädare för de anställda och de studerande inom institution eller arbetsenhet har rätt att ingå i styrelsen för institutionen respektive arbetsenheten.

27 § har upphävts genom lag (1992:264).
28 § har upphävts genom lag (1987:992).
29 § har upphävts genom lag (1987:992).
30 § har upphävts genom lag (1987:992).
31 § har upphävts genom lag (1987:992).
Särskilda föreskrifter
32 § har upphävts genom lag (1984:13).
Kommun kan i samråd med landstingskommunen besluta att landstingskommunen skall fullgöra kommunens skyldighet enligt första stycket.
Val av ledamöter eller suppleanter skall vara proportionellt, om det begärs av minst så många väljande som motsvarar det tal vilket erhålls om samtliga väljandes antal delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.
Om suppleanterna inte väljs proportionellt, skall vid valet även den ordning bestämmas i vilken de skall kallas till tjänstgöring.
I fråga om styrelsen för högskoleenheten inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde gäller föreskrifter som regeringen meddelar i stället för första-fjärde styckena i denna paragraf. Lag (1981:1117).

33 §  Sådan ledamot i lokalt organ enligt denna lag som skall företräda de studerande eller de anställda utses och entledigas enligt föreskrifter i lag eller i annan författning. Detsamma gäller i fråga om lokalt organ som inrättats enligt föreskrift av regeringen.

[S2]I sådan annan författning som avses i första stycket får överlämnas åt enskild individ och sammanslutning att utse ledamot.

34 §  Till grundläggande högskoleutbildning som anordnas av kommun eller landsting antages sökande utan avseende på folkbokföringsort.

[S2]Har kommun tagit emot studerande som ej är folkbokförd inom kommunen, har kommunen rätt till ersättning för utbildningen. Ersättningen skall utges av den kommun där den studerande är folkbokförd. Ersättningen skall utgå med det belopp som föreskrives av regeringen eller myndighet som regeringen utser, om kommunerna ej kommer överens om annat.

[S3]Andra stycket äger motsvarande tillämpning på grundläggande högskoleutbildning som anordnas av landstinget. Lag (1991:1683).

34 a §  Har en högskoleenhet tagit emot en studerande till sådan högskoleutbildning som även anordnas av landstinget har staten rätt till ersättning för utbildningen.

[S2]Ersättningen skall betalas av det landsting till vilken den kommun, där den studerande är folkbokförd, hör. Tillhör kommunen inte någon landsting skall ersättningen betalas av kommunen. Ersättningens storlek bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1991:1683).

35 §  Regeringen får överlämna till organ som Landstingsförbundet utser att antaga studerande i grundläggande högskoleutbildning som anordnas av staten, kommun eller landsting. Lag (1991:1683).

36 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om organisationen av kommuns och landstingets högskoleutbildning samt om kommuns och landstingskommuns befattning i övrigt med sådan utbildning.

[S2]Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i första stycket. Lag (1991:1683).

36 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för studerande som går igenom utbildning inom högskolan att tillhöra särskilda studerandesammanslutningar. Lag (1983:15).

36 b §  En lärare vid högskoleenhet, i vars tjänst kan ingå forskning, får vid sidan av sin tjänst inneha anställning eller uppdrag eller utöva verksamhet som avser forskning eller utvecklingsarbete inom tjänstens ämnesområde, om han inte därigenom skadar allmänhetens förtroende för högskoleenheten. Sådan bisyssla skall hållas klart åtskild från lärarens tjänsteutövning.

[S2]I fråga om bisysslor i övrigt finns bestämmelser i lagen (1976:600) om offentlig anställning. Lag (1985:969).

36 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en tjänst som lärare vid högskoleenhet skall vara förenad med tjänst för specialistutbildad läkare eller annan tjänst än läkartjänst vid sjukvårdsenhet som är upplåten för medicinsk utbildning och forskning. Till en förenad tjänst får utses endast den som är behörig till båda tjänsterna.

[S2]De tjänster som skall förenas med en lärartjänst tillsätts i den ordning som gäller för lärartjänsten.

[S3]Innan en lärartjänst som är förenad med tjänst vid en sjukvårdsenhet tillsätts skall hälso- och sjukvårdsnämnden beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Lag (1990:640).

37 §  Inom högskolan får anordnas försöksverksamhet. Föreskrifter om försöksverksamhet meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. I sådan föreskrift får göras undantag från föreskrift i denna lag.

38 §  Regeringen eller myndighet som regeringen utser meddelar ytterligare föreskrifter i ämne som behandlas i denna lag.

Ändringar

Lag (1978:494) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)

Lag (1979:446) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

Lag (1980:1099) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)

Lag (1981:652) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)

Lag (1981:1117) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

Lag (1982:389) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)

Lag (1982:592) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)

Lag (1983:15) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

Lag (1983:345) om ändring i lagen (1980:1099) om ändring i högskolelagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:100
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1980:1099
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1984:13) om ändring i hög- skolelagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:52
  Omfattning
  upph. 32 §; ändr. 16, 21, 23, 31 §§; nya 24 a, 24 b §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:969) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

Lag (1987:201) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  nya 10 a, 34 a §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:992) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:127
  Omfattning
  upph. 28-31 §§, rubr. närmast före 27 §; ändr. 17, 18, 23 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:640) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

Lag (1991:518) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 34, 34 a §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1683) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:17
  Omfattning
  ändr. 15, 19, 20, 22, 34, 35, 36 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1962) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:59
  Omfattning
  ändr. 10 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:264) om ändring i högskole- lagen (1977:218)

Ändring, SFS 1992:1434

  Omfattning
  upph.