Upphävd författning

Förordning (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1977-05-05
Ändring införd
SFS 1977:344
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna föreskrifter

[K1]1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om Sveriges lantbruksuniversitet utöver vad som sägs i högskolelagen (1977:218) och 1--8 kap.högskoleförordningen (1977:263). I denna förordning meddelas vidare vissa föreskrifter i frågor som är gemensamma för lantbruksuniversitetet och statens veterinärmedicinska anstalt. Förordning (1986:212).

[K1]2 §  Lantbruksuniversitetet är central förvaltningsmyndighet. Vid lantbruksuniversitetet finns en lantbruksvetenskaplig, en skogsvetenskaplig och en veterinärmedicinsk fakultet. Förordning (1986:212).

[K1]3 §  Lantbruksuniversitetet har till uppgift att meddela utbildning samt att bedriva forskning, försöksverksamhet och annan verksamhet enligt särskilda föreskrifter. Förordning (1986:212).

[K1]4 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på lantbruksuniversitetet med undantag av 2, 4, 11--13 och 21--26 §§. Vid tillämpningen av verksförordningen förstås med chefen för myndigheten, rektorsämbetet. Förordning (1990:915).

[K1]5 §  Lantbruksuniversitetet eller ett organ inom lantbruksuniversitetet får inte utan regeringens medgivande i varje enskilt fall delta i bildande av stiftelser, aktiebolag eller handelsbolag eller bedriva verksamhet i sådan form. Förordning (1990:915).

Uppgifter

[K2]1 §  Styrelsen skall ha inseende över lantbruksuniversitetets alla angelägenheter och svara för att dess uppgifter fullgöres.

1a § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K2]2 §  Det åligger styrelsen särskilt att

 1. svara för samordnande planering av den grundläggande högskoleutbildningen vid lantbruksuniversitetet,
 2. svara för samordnande planering av forskning, försöksverksamhet och forskarutbildning vid lantbruksuniversitet,
 3. främja sambandet mellan den grundläggande utbildningen samt forskning och forskarutbildning,
 4. ta initiativ till åtgärder som kan främja förnyelse och utveckling av utbildningen, forskningen och försöksverksamheten vid lantbruksuniversitetet,
 5. efter samråd med styrelsen för statens veterinärmedicinska anstalt besluta om de närmare formerna för och omfattningen av samverkan mellan universitetet och anstalten,
 6. fastställa program för programbunden verksamhet,
 7. svara för att verksamheten följs upp, dess resultat analyseras och att resurserna utnyttjas effektivt.

[S2]När sådana uppgifter som avses i första stycket 1--5 fullgörs, skall styrelsen samråda med centrala och regionala myndigheter för högskolan i de frågor som har anknytning till dessas ansvarsområden inom högskolan. Förordning (1986:212).

3 § har upphävts genom förordning (1980:767).

[K2]4 §  Befogenhet enligt 15 kap. 1 § första stycket och 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning utövas av styrelsen i den mån ej annat följer av 15 kap. 3 § denna förordning.

Sammansättning

[K2]5 §  Styrelsen består av tio företrädare för allmänna intressen, rektor, förvaltningschefen och två företrädare för de studerande. Vidare har två företrädare för de anställda rätt att ingå i styrelsen. Förordning (1990:497).

[K2]6 §  Ordförande, ledamöter som företräder allmänna intressen och de anställda samt ersättare utses av regeringen.

[S2]Företrädare för de studerande i styrelsen skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

[S3]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1986:212).

7 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K2]8 §  Vid behandlingen av frågor som rör verksamheten vid statens veterinärmedicinska anstalt har föreståndaren för anstalten rätt att närvara. Förordning (1982:795).

[K2]8a §  Styrelsen skall avgöra

 1. frågor som avser fastställande av plan för fördelning och användning av lantbruksuniversitetets resurser,
 2. frågor som avser anslagsframställningar och viktigare framställningar i övrigt,
 3. frågor i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter,
 4. viktigare frågor om lantbruksuniversitetets organisation och arbetsformer,
 5. viktigare frågor om föreskrifter,
 6. frågor i övrigt som är av principiell vikt,
 7. frågor som rektorsämbetet hänskjuter till styrelsen. Förordning (1990:915).

Ärendenas handläggning

[K2]9 §  Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, bland dem ordföranden eller vice ordföranden och rektor eller prorektor, är närvarande. Förordning (1986:988).

[K2]9a §  Styrelsen får föreskriva att andra ärenden, som skall avgöras enligt denna förordning, än sådana ärenden som avgörs genom omröstning eller val får handläggas vid telefonsammanträden. Förordning (1986:988).

[K2]10 §  Är styrelseärende så brådskande att styrelsen ej hinner sammanträda för behandling av ärendet, avgöres detta genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt rektor. Kan ärendet ej lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden eller vice ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.

[S2]Beslut, som fattas enligt första stycket, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

10a § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K2]11 §  Ärenden, som inte enligt 8 a § skall avgöras av styrelsen eller enligt verksförordningen (1987:1100) av personalansvarsnämnden, avgörs av rektorsämbetet eller av något annat beslutande organ som styrelsen bestämmer i arbetsordningen eller genom särskilda beslut. Sådant överlämnande får också ske till en eller flera ledamöter eller till en eller flera ersättare eller till arbetstagare vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Ett överlämnande enligt första stycket får inte avse ärenden om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förordning (1990:915).

[K2]12 §  Ärendena avgörs efter föredragning av rektor, förvaltningschefen eller den arbetstagare som rektor eller förvaltningschefen utser. I frågor som rör verksamheten vid statens veterinärmedicinska anstalt skall anstaltens föreståndare vara föredragande.

[S2]I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som handläggs enligt 11 § första stycket avgörs utan föredragning. Förordning (1990:497).

13 § har upphävts genom förordning (1986:988).
14 § har upphävts genom förordning (1986:212).

3 kap. Rektor och rektorsämbetet

Allmänna föreskrifter

[K3]1 §  Rektorsämbetet utgörs av rektor och förvaltningschefen. Rektor är lantbruksuniversitetets främste företrädare. Förordning (1986:212).

[K3]2 §  När rektor är förhindrad att fullgöra sina åligganden som ledamot i styrelsen eller sina övriga åligganden enligt denna förordning, skall de utövas av den arbetstagare vid lantbruksuniversitetet som styrelsen utser (prorektor). Förordning (1986:212).

Uppgifter

[K3]3 §  Rektorsämbetet skall under styrelsen ha det närmaste inseendet över allt som rör lantbruksuniversitetet. Förordning (1988:1019).

[K3]4 §  Inom rektorsämbetet skall förvaltningschefen svara för lantbruksuniversitetets administrativa och ekonomiska verksamhet.

[S2]Det åligger förvaltningschefen särskilt att

 1. svara för beredning av ärenden och verkställighet av beslut som ankommer på styrelsen och på rektorsämbetet,
 2. tillse att skilda organ får det biträde av förvaltningsorganisationens personal som behövs. Förordning (1986:212).

Ärendenas handläggning

[K3]5 §  Ärende som ankommer på rektorsämbetet avgöres av rektor i närvaro av förvaltningschefen.

[K3]6 §  Rektorsämbetet får överlämna till en eller flera arbetstagare eller till beslutande organ vid lantbruksuniversitetet att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ankommer på ämbetet.

[S2]Ett överlämnande enligt första stycket får inte avse ärenden om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förordning (1988:1019).

7 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K3]8 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Rektorsämbetet får medge att ett ärende som enligt 6 § handläggs av arbetstagare avgörs utan föredragning. Förordning (1988:1019).

9 § har upphävts genom förordning (1986:988).

[K3]10 §  Rektor och förvaltningschefen har rätt att närvara vid sammanträden med organ inom lantbruksuniversitetet och delta i överläggningarna men ej i besluten. Förordning (1986:212).

11 § har upphävts genom förordning (1986:212).
12 § har upphävts genom förordning (1980:767).
13 § har upphävts genom förordning (1986:212).

4 kap. Forskningsberedning, utbildningsberedning, forskarutbildningsnämnd och lokalnämnd

Forskningsberedning

Allmän föreskrift

[K4]1 §  Vid lantbruksuniversitetet skall det finnas en forskningsberedning. Förordning (1982:795).

Uppgifter

[K4]2 §  Forskningsberedningen skall under styrelsen svara för den samordnande planeringen av forskningen och försöksverksamheten vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Det ankommer på forskningsberedningen särskilt att

 1. bereda frågor om forskningens och försöksverksamhetens långsiktiga utveckling, villkor och behov samt frågor om samhällets och näringslivets krav på forskningen och försöksverksamheten vid lantbruksuniversitetet,
 2. till styrelsen avge förslag till allmänna riktlinjer för program för programbunden verksamhet,
 3. hos styrelsen eller andra organ föreslå de åtgärder som beredningen finner nödvändiga eller i övrigt lämpliga. Förordning (1986:212).

Sammansättning

[K4]3 §  Forskningsberedningen skall bestå av

 1. rektor,
 2. företrädare för näringslivet och samhället i övrigt,
 3. företrädare för forskningen och försöksverksamheten vid lantbruksuniversitetet.

[S2]De företrädare som avses i första stycket 2 och 3 utses av styrelsen.

[S3]En företrädare för de anställda inom forskningsberedningens verksamhetsområde har rätt att ingå i beredningen och skall utses, om det begärs av arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda inom beredningens verksamhetsområde. Företrädaren skall utses av styrelsen. Förordning (1986:212).

4 § har upphävts genom förordning (1982:795).

[K4]5 §  Rektor är beredningens ordförande. Beredningen utser inom sig en vice ordförande.

[S2]För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

[S3]5 a--7 §§ upphävts genom förordning (1986:212).

8 § har upphävts genom förordning (1982:795).
9 § har upphävts genom förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning

[K4]10 §  I fråga om ärendenas handläggning i forskningsberedningen gäller 2 kap.9, 11 och 12 §§. Förordning (1986:988).

Utbildningsberedning

Allmän föreskrift

[K4]11 §  Vid lantbruksuniversitetet skall det finnas en utbildningsberedning. Förordning (1986:212).

Uppgifter

[K4]12 §  Utbildningsberedningen skall under styrelsen svara för samordnande planering av den grundläggande högskoleutbildningen vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Det ankommer på utbildningsberedningen särskilt att

 1. bereda frågor om utbildningens utveckling, villkor och behov samt frågor om forskningens, samhällets och yrkeslivets krav på utbildningen,
 2. verka för samordning av utbildningen vid lantbruksuniversitetet,
 3. främja sambandet mellan den grundläggande utbildningen samt forskningen och forskarutbildningen,
 4. hos styrelsen eller andra organ föreslå de åtgärder som beredningen finner nödvändiga eller i övrigt lämpliga. Förordning (1986:212).

Sammansättning

[K4]13 §  Utbildningsberedningen skall bestå av

 1. rektor,
 2. företrädare för yrkeslivet och samhället i övrigt,
 3. företrädare för lärare och arbetstagare med motsvarande uppgifter vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Företrädare för de anställda och de studerande inom utbildningsberedningens verksamhetsområde har rätt att ingå i beredningen. För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

[K4]14 §  Företrädare för lärare och andra arbetstagare med motsvarande uppgifter skall ingå bland ledamöterna till samma antal som linjenämnderna vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Utses enligt 13 § andra stycket företrädare för de anställda, skall antalet vara en.

[S3]Antalet företrädare för de studerande som enligt 13 § andra stycket har rätt att ingå i beredningen skall vara lika stort som antalet ledamöter som avses i första stycket. Förordning (1986:212).

[K4]15 §  Rektor är beredningens ordförande.

[S2]Om rektor önskar bli befriad från uppgiften att vara ledamot av utbildningsberedningen, skall den lärare som styrelsen utser vara ordförande.

[S3]Beredningen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1988:1019).

15a § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K4]16 §  Företrädare för yrkeslivet och samhället i övrigt som avses i 13 § första stycket 2 skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K4]17 §  Företrädare för lärare och andra arbetstagare med motsvarande uppgifter som avses i 13 § första stycket 3 skall utses av styrelsen bland representanter för lärare och andra arbetstagare med motsvarande uppgifter i linjenämnd efter förslag av respektive linjenämnd. Förordning (1984:690).

[K4]18 §  Företrädare för de anställda skall utses, om det begäres av arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda inom beredningens verksamhetsområde. Företrädaren skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K4]19 §  Företrädare för de studerande i utbildningsberedningen skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Om företrädare för de studerande utses, bör dessa företrädesvis utses bland företrädare för de studerande i linjenämnd. Förordning (1984:690).

20 § har upphävts genom förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning

[K4]21 §  I fråga om ärendenas handläggning i utbildningsberedningen gäller 2 kap.9, 11 och 12 §§ samt 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

Forskarutbildningsnämnd

Allmän föreskrift

[K4]22 §  Vid lantbruksuniversitetet skall det finnas en forskarutbildningsnämnd. Förordning (1986:212).

Uppgifter

[K4]23 §  Forskarutbildningsnämnden skall under styrelsen svara för planering av forskarutbildningen vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Det ankommer på forskarutbildningsnämnden särskilt att

 1. besluta om forskarutbildningens innehåll och organisation vid lantbruksuniversitetet och att därvid ta initiativ till forskarutbildningskurser,
 2. ägna uppmärksamhet åt studieförhållandena inom forskarutbildningen vid lantbruksuniversitetet och följa de studerandes studieresultat,
 3. hos styrelsen eller andra organ föreslå de åtgärder som nämnden finner nödvändiga eller i övrigt lämpliga. Förordning (1986:212).

Sammansättning

[K4]24 §  Forskarutbildningsnämnden skall bestå av

 1. rektor,
 2. företrädare för de lärare som medverkar i forskarutbildningen vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Företrädare för de studerande inom forskarutbildningsnämndens verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

[S3]För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

[K4]25 §  Om det är lämpligt skall i forskarutbildningsnämnden ingå även företrädare för sådan forskarutbildning som har anknytning till nämndens verksamhetsområde men som inte är verksam inom detta. Förordning (1986:212).

[K4]26 §  Antalet företrädare för de studerande som enligt 24 § andra stycket har rätt att ingå i nämnden skall vara lika stort som antalet företrädare för lärarna enligt 24 § första stycket 2.Förordning (1984:690).

[K4]27 §  Företrädare för lärarna enligt 24 § första stycket 2 skall utses av styrelsen.

[S2]Företrädare för sådan forskarutbildning som avses i 25 § skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K4]28 §  Företrädare för de studerande i forskarutbildningsnämnden skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Om företrädare för de studerande utses, bör dessa företrädesvis utses bland de forskarstuderande vid lantbruksuniversitetet. Förordning (1984:690).

[K4]29 §  Rektor är nämndens ordförande.

[S2]Om rektor önskar bli befriad från uppgiften att vara ledamot av forskarutbildningsnämnden, skall den lärare som styrelsen utser vara ordförande.

[S3]Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1986:212).

29a § har upphävts genom förordning (1986:212).
30 § har upphävts genom förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning

[K4]31 §  I fråga om ärendenas handläggning i forskarutbildningsnämnden gäller 2 kap.9, 11 och 12 §§ samt 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

Lokalnämnd

Allmän föreskrift

[K4]32 §  För lantbruksuniversitetet och statens veterinärmedicinska anstalt skall finnas en gemensam lokalnämnd. Förordning (1984:690).

[K4]33 §  Lokalnämnden skall bereda lokal- och utrustningsfrågor.

[S2]Det åligger lokalnämnden att besluta i de frågor som styrelsen hänskjuter till nämnden. Förordning (1984:690).

Sammansättning

[K4]34 §  Lokalnämnden skall bestå av en ordförande och det antal övriga ledamöter som styrelsen bestämmer. I nämnden skall ingå företrädare för verksamheten inom nämndens verksamhetsområde. Företrädare för de anställda och de studerande har rätt att ingå i nämnden. Förordning (1984:690).

[K4]35 §  Ordföranden och de ledamöter som skall vara företrädare för verksamheten skall utses av styrelsen.

[S2]Lokalnämnden utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1986:212).

[K4]36 §  Företrädare för de anställda skall ingå i lokalnämnden om en arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda inom nämndens verksamhetsområde begär det. Företrädarna skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K4]37 §  Företrädare för de studerande i lokalnämnden skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning m. m.

[K4]38 §  Ärenden som avses i 33 § andra stycket avgörs efter föredragning som ankommer på den arbetstagare som förvaltningschefen utser efter samråd med ordföranden i lokalnämnden.

[S2]Ordföranden får själv överta föredragningen av ärenden. Förordning (1984:690).

[K4]39 §  Vid varje sammanträde med lokalnämnden skall en företrädare för vardera Verket för högskoleservice och Byggnadsstyrelsen beredas tillfälle att närvara. Sådana företrädare har rätt att delta i överläggningarna och att få skiljaktig mening antecknad. Förordning (1992:753).

[K4]40 §  I fråga om handläggningen i lokalnämnden av frågor som avses i 33 § andra stycket gäller 2 kap. 9 § och 7 kap. 9 § andra stycket. Förordning (1986:988).

Ytterligare föreskrifter

[K4]41 §  Styrelsen för lantbruksuniversitetet skall meddela de ytterligare föreskrifter om forskningsberedningen, utbildningsberedningen, forskarutbildningsnämnden och lokalnämnden som behövs. Förordning (1984:690).

Allmänna föreskrifter

1 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K5]2 §  Linjenämnds verksamhetsområde skall omfatta en eller flera allmänna eller lokala utbildningslinjer eller påbyggnadslinjer. I verksamhetsområdet får dessutom ingå en eller flera individuella utbildningslinjer eller enstaka kurser.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får linjenämnds verksamhetsområde omfatta enbart en eller flera enstaka kurser.

[K5]3 §  Linjenämnd inrättas av styrelsen.

[S2]Styrelsen skall ange vilken eller vilka allmänna utbildningslinjer, lokala utbildningslinjer, påbyggnadslinjer och enstaka kurser som skall ingå i linjenämnds verksamhetsområde.

[S3]Särskilda uppgifter

4 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K5]5 §  Det åligger linjenämnd särskilt att

 1. främja utvecklingen av utbildningen med beaktande av samhällets och yrkeslivets krav, enskilda individers önskemål och forskningens utveckling,
 2. besluta om utbildningens innehåll och organisation,
 3. verka för att de kurser och andra utbildningsmoment som ingår i en utbildningslinje samordnas pedagogiskt och studieorganisatoriskt,
 4. lämna styrelsen underlag för beslut i anslagsfrågor och i andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 5. lämna styrelsen underlag till en plan för fördelning och användning av lantbruksuniversitetets resurser,
 6. svara för att utbildningen följs upp samt verka för att utbildningsresurserna utnyttjas ändamålsenligt och effektivt,
 7. ägna uppmärksamhet åt frågor om information om utbildningen,
 8. hos styrelsen föreslå de åtgärder i fråga om utbildningen som nämnden finner nödvändiga eller i övrigt lämpliga.

[S2]Linjenämnd skall vid fullgörande av sina uppgifter samarbeta med de institutioner och andra arbetsenheter som berörs. Förordning (1986:212).

[S3]6 § har upphävts genom förordning (1986:212)

Sammansättning

[K5]7 §  Vid tillämpningen av 22 § första stycket högskolelagen (1977:218) skall iakttas att en linjenämnd skall bestå av

 1. företrädare för lärarna och andra arbetstagare med motsvarande uppgifter inom nämndens verksamhetsområde,
 2. företrädare för yrkeslivet med anknytning till nämndens verksamhetsområde, om ej särskilda skäl föranleder annat. Förordning (1986:212).

[K5]8 §  Företrädare för de anställda som enligt 22 § första stycket högskolelagen (1977:218) har rätt att ingå i linjenämnd skall vara företrädare för den tekniska och administrativa personal vid lantbruksuniversitetet som är verksam inom nämndens verksamhetsområde.

[K5]9 §  Vid tillämpningen av 22 § första stycket högskolelagen (1977:218) skall iakttas att företrädare för de studerande inom nämndens verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden. Förordning (1986:212).

[K5]10 §  Om det är lämpligt, skall i linjenämnd ingå även företrädare för sådan högskoleutbildning som har anknytning till nämndens verksamhetsområde men som inte är verksam inom detta. Förordning (1986:212).

[K5]11 §  Skall ledamöter som avses i 7 § 2 och 10 § ingå i en linjenämnd, skall antalet sådana ledamöter vara lika stort som antalet ledamöter som avses i 7 § 1, om ej särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Antalet företrädare för de studerande som har rätt att ingå i en linjenämnd skall vara lika stort som antalet ledamöter som avses i 7 § 1.

[S3]Utses företrädare för de anställda som avses i 8 §, skall antalet vara en. Har styrelsen med stöd av 9 kap. 2 § beslutat att uppgifter som ankommer på institutionsstyrelse eller på styrelse för annan arbetsenhet skall handläggas av linjenämnd, får antalet företrädare för de anställda som avses i 8 § vara två eller tre. Förordning (1986:212).

[K5]12 §  Styrelsen beslutar om linjenämndens sammansättning samt utser nämndens ordförande.

[S2]Ordföranden skall utses bland ledamöterna i nämnden, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S3]Linjenämnd utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1986:212).

13 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K5]14 §  För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

[K5]15 §  Företrädarna för lärare och andra arbetstagare med motsvarande uppgifter skall utses av de lärare och andra arbetstagare med motsvarande uppgifter som meddelar undervisning inom nämndens verksamhetsområde. Högst en sådan företrädare får dock utses av styrelsen efter förslag av en arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland lärarna eller arbetstagarna med motsvarande uppgifter. Förordning (1984:690).

[K5]16 §  Företrädare för de studerande i linjenämnden skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1984:690).

[K5]17 §  Företrädare för yrkeslivet eller för sådan annan högskoleutbildning som avses i 10 § skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K5]18 §  Företrädare för teknisk och administrativ personal skall utses, om det begärs av en arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland denna personal inom en linjenämnds verksamhetsområde. Företrädarna skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning

[K5]19 §  Linjenämnden får överlämna till en eller flera ledamöter eller till en eller flera ersättare, om sådana finns, eller till en eller flera arbetstagare vid lantbruksuniversitetet eller till styrelse för institution eller annan arbetsenhet att avgöra ärenden som inte är av sådant slag att prövningen bör ankomma på nämnden. Förordning (1986:212).

[K5]20 §  Ärendena avgörs efter föredragning av den arbetstagare som rektor eller förvaltningschefen utser efter samråd med ordföranden i linjenämnden.

[S2]Ordföranden får överta föredragning av ärenden. Förordning (1988:1019).

[K5]21 §  I fråga om ärendenas handläggning i en linjenämnd gäller 2 kap.9 och 10 §§ samt 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

[K5]22 §  Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter om linjenämnden som behövs. Förordning (1984:690).

Allmän föreskrift

[K6]1 §  Styrelsen får föreskriva att det skall finnas en eller flera antagningsnämnder för grundläggande högskoleutbildning vid lantbruksuniversitetet. Förordning (1986:212).

Uppgifter

[K6]2 §  Antagningsnämnden skall bereda frågor av allmän eller principiell karaktär rörande tillträde till grundläggande högskoleutbildning.

[S2]Det åligger antagningsnämnden att besluta i de frågor som styrelsen hänskjuter till nämnden. Förordning (1986:212).

Sammansättning

[K6]3 §  Antagningsnämnden skall bestå av ordförande och högst åtta andra ledamöter. I nämnd skall ingå företrädare för allmänna intressen samt lärare och andra arbetstagare med motsvarande arbetsuppgifter. Företrädare för de studerande har rätt att ingå i nämnden. Förordning (1986:212).

[K6]4 §  Ordföranden och de ledamöter som skall vara företrädare för allmänna intressen i antagningsnämnden skall utses av styrelsen.

[S2]Antagningsnämnden utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1986:212).

[K6]5 §  Lärare som avses i 3 § skall utses av lärare vid lantbruksuniversitetet som innehar tjänster som avses i 12 kap. 1 §. Styrelsen meddelar närmare föreskrifter om utseende av lärare och andra arbetstagare med motsvarande arbetsuppgifter. Förordning (1986:212).

[K6]6 §  Företrädare för de studerande i en antagningsnämnd skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1984:690).

[K6]7 §  För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

8 § har upphävts genom förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning

[K6]9 §  I fråga om handläggningen i en antagningsnämnd av sådana ärenden som avses i 2 § andra stycket gäller 2 kap.9, 11 och 12 §§ samt 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

[K6]10 §  Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter om antagningsnämnden som behövs. Förordning (1984:690).

Fakultetskollegier

Allmän föreskrift

[K7]1 §  Vid lantbruksuniversitetet skall finnas ett fakultetskollegium för var och en av den lantbruksvetenskapliga, skogsvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulteten.

Uppgifter

[K7]2 §  Fakultetskollegiet skall som samrådsorgan för en fakultet främja den vetenskapliga verksamheten och dess kontakt med näringslivet och samhället i övrigt samt sambandet mellan forskning, försöksverksamhet, forskarutbildning och grundläggande högskoleutbildning.

[S2]Det åligger fakultetskollegiet att besluta i de frågor som kollegienämnden hänskjuter till kollegiet.

[S3]Det åligger vidare fakultetskollegiet att utse ledamöter i olika organ inom lantbruksuniversitetet enligt bestämmelserna i denna förordning och de bestämmelser som meddelas särskilt av regeringen eller styrelsen.

[S4]Fakultetskollegiet får utse hedersdoktor. Förordning (1986:212).

Sammansättning

[K7]3 §  I fakultetskollegiet skall ingå den som i ett av fakultetens ämnen innehar eller uppehåller en tjänst av något av följande slag:

 1. tjänst som professor vid lantbruksuniversitetet,
 2. lärartjänst vid lantbruksuniversitetet, för vilken krävs lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens,
 3. tjänst vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten som statsagronom eller statshortonom,
 4. tjänst vid den veterinärmedicinska fakulteten som chefveterinär, statsveterinär eller biträdande statsveterinär,
 5. tjänst vid ett forskningsråd, om tjänsten motsvarar någon tjänst under 1--4 och är knuten till lantbruksuniversitetet.

[S2]För att en arbetstagare skall få ingå i kollegiet fordras dessutom att tjänsten är sådan tjänst som är tillsatt med förordnande tills vidare eller med förordnande för minst sex månader samt omfattar minst halvtidstjänstgöring. Av den som ej innehar utan endast uppehåller tjänsten krävs vidare att han uppfyller behörighetskraven för tjänsten. Förordning (1988:1019).

[K7]4 §  Om särskilda skäl föreligger, får styrelsen besluta att i kollegiet skall ingå endast företrädare för de grupper, som avses i 3 §, enligt de närmare föreskrifter som styrelsen meddelar.

[K7]5 §  På förslag av eller efter hörande av fakultetskollegiet får styrelsen besluta att vetenskapligt meriterade personer, som är verksamma i utbildning, forskning, försöksverksamhet eller klinisk verksamhet inom lantbruksuniversitetet, skall ingå i ett kollegium trots att de ej innehar eller uppehåller sådan tjänst som avses i 3 §. Förordning (1986:212).

[K7]6 §  Styrelsen meddelar ytterligare föreskrifter om sammansättningen av fakultetskollegium.

[K7]7 §  Styrelsen skall efter förslag av fakultetskollegium utse en ordförande (dekanus) och en eller två vice ordförande (prodekanus) för kollegiet bland de ledamöter som avses i 3 § första stycket 1--3. På förslag får dock inte uppföras den som innehar eller uppehåller en tjänst med tidsbegränsat förordnande.

[S2]En prodekanus inträder i dekanus ställe i den utsträckning som denne bestämmer. Om dekanus är förhindrad att fatta beslut skall rektorsämbetet avgöra vem som skall ersätta dekanus. Förordning (1989:803).

Ärendenas handläggning

[K7]8 §  Fakultetskollegium får överlämna till en eller flera ledamöter eller till kollegienämnd att avgöra ärende eller grupp av ärenden. Sådant överlämnande får dock ej avse val av dekanus eller prodekanus eller utseende av ledamöter i kollegienämnd.

[K7]9 §  I fråga om handläggningen i fakultetskollegiet av ärenden om utseende av ledamöter i organ enligt 2 § tredje stycket och om val av dekanus och prodekanus enligt 7 § gäller 2 kap.9 och 12 §§.

[S2]Ledamöterna får inte utebli från sammanträdena utan laga förfall.

[S3]Val förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal skiljer lotten. Förordning (1986:988).

Kollegienämnd

Allmänn föreskrift

[K7]10 §  För fakultet som avses i 1 § skall det finnas en kollegienämnd. Förordning (1986:212).

Uppgifter

[K7]11 §  Det åligger kollegienämnd särskilt att inom sitt verksamhetsområde

 1. främja forskningen och försöksverksamheten och dess kontakter med samhällslivet samt samarbetet mellan forskare,
 2. lämna styrelsen underlag för beslut i anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 3. till styrelsen avge förslag till program för programbunden verksamhet,
 4. till styrelsen lämna underlag för plan för fördelning och användning av lantbruksuniversitetets resurser,
 5. till styrelsen och linjenämnder föra fram sådana synpunkter och förslag rörande den grundläggande högskoleutbildningens innehåll och organisation som betingas av den vetenskapliga utvecklingen,
 6. svara för att verksamheten följs upp och att dess resultat analyseras samt verka för att resurserna utnyttjas effektivt,
 7. hos styrelsen eller annat organ föreslå de åtgärder i fråga om forskningen och försöksverksamheten som nämnden finner nödvändigt eller i övrigt lämpliga. Förordning (1986:212).

Sammansättning

[K7]12 §  En kollegienämnd skall bestå av

 1. dekanus,
 2. företrädare för fakultetskollegiet.

[S2]Företrädare för de anställda och de studerande inom en kollegienämnds verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

[S3]Företrädare för näringsliv och samhället i övrigt har rätt att ingå i nämnden i de ärenden styrelsen bestämmer. Förordning (1982:795).

[K7]13 §  Företrädarna för fakultetskollegiet skall tillsammans utgöra kollegienämndens flertal. Förordning (1982:795).

[K7]14 §  Antalet företrädare för de anställda och de studerande som enligt 12 § andra stycket har rätt att ingå i kollegienämnd skall vara två för vardera gruppen. Förordning (1980:767).

[K7]15 §  Företrädare för de anställda skall utses, om det begärs av arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda som är verksamma inom kollegienämnds verksamhetsområde. Företrädarna skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K7]16 §  Företrädare för de studerande i en kollegienämnd skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1984:690).

[K7]17 §  Dekanus är ordförande i kollegienämnd.

[S2]Kollegienämnd skall inom sig utse en vice ordförande. Förordning (1986:212).

[K7]18 §  För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

18 § har upphävts genom förordning (1984:690).

Ärendenas handläggning

[K7]19 §  Kollegienämnd får överlämna till en eller flera ledamöter eller till en eller flera arbetstagare vid lantbruksuniversitetet eller till styrelse för institution eller annan arbetsenhet att avgöra ärende eller grupp av ärenden som ej är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på nämnden.

[K7]19a §  Ärendena avgörs efter föredragning av den arbetstagare som rektor eller förvaltningschefen utser efter samråd med ordföranden i kollegienämnden. Förordning (1988:1019).

[K7]20 §  I fråga om ärendenas handläggning i kollegienämnden gäller 2 kap.9, 10 och 12 §§ samt 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

[K7]21 §  Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter om kollegienämnden som behövs. Förordning (1984:690).

8 kap. Programbunden forskning och försöksverksamhet

Allmän föreskrift

[K8]1 §  Vid lantbruksuniversitetet skall bedrivas programbunden forskning och försöksverksamhet som syftar till att främja verksamheten inom berörda delar av samhället och näringslivet.

[K8]2 §  Försöksverksamheten vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten skall syfta till att ge vägledning för ett ändamålsenligt bedrivande av jordbruk, husdjursskötsel, innefattande renskötsel, samt trädgårdsnäring.

[S2]Den programbundna forskningen vid den skogsvetenskapliga fakulteten skall syfta till att ge vägledning för ett ändamålsenligt bedrivande av skogsbruk.

[S3]Den programbundna forskningen vid den veterinärmedicinska fakulteten skall syfta till att ge veterinärmedicinsk vägledning för ett ändamålsenligt bedrivande av husdjursskötsel och angränsande verksamheter.

[S4]Verksamheten skall följa de program som fastställs av styrelsen. Förordning (1982:795).

Programkommittéer m. m.

[K8]3 §  För ledning och samordning av försöksverksamheten och den programbundna forskningen skall det finnas programkommittéer. Programkommittéerna skall i sin verksamhet även beakta och i förekommande fall behandla icke programbunden forskning. Förordning (1982:795).

[K8]4 §  Ordförandena i programkommittéerna utses av styrelsen för högst tre år. Programkommittéerna utser vice ordförande inom sig.

[S2]Dekanus för den fakultet som en programkommitté tillhör har rätt att delta i programkommittéernas sammanträden.

[S3]Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter om programkommittéerna som behövs. Förordning (1984:690).

[K8]5 §  I fråga om ärendenas handläggning i programkommittéerna gäller 2 kap.9, 11 och 12 §§ samt 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

[S2]6--13 §§ upphävts genom förordning (1982:795).

[S3]14 och 15 §§ upphävts genom förordning (1986:212).

[S4]16--25 §§ upphävts genom förordning (1982:795).

9 kap. Institutioner och andra arbetsenheter

Allmän föreskrift

1 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K9]2 §  Styrelsen för lantbruksuniversitetet beslutar om indelning i institutioner och andra arbetsenheter. Förordning (1986:212).

Institution

Uppgifter och förvaltning
3 § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K9]4 §  Under institutionsstyrelsen skall institutionen ledas av en prefekt. Styrelsen för lantbruksuniversitetet får dock föreskriva att en institution skall ledas enbart av prefekten, om företrädare för de anställda och för de studerande vid institutionen begär det. Förordning (1986:988).

[K9]5 §  Institutionsstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som bestäms av styrelsen för lantbruksuniversitetet. Förordning (1986:212).

[S2]6--10 §§ upphävts genom förordning (1986:212).

Sammansättning

[K9]11 §  Institutionsstyrelsen skall bestå av prefekten, som är ordförande, samt företrädare för de anställda och de studerande vid institutionen.

[S2]För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen för lantbruksuniversitetet. Förordning (1986:212).

[K9]12 §  Andra ledamöter i institutionsstyrelsen än prefekten skall utses genom val av berörda grupper vid institutionen. Om det finns flera valkorporationer än en, får ingen av dem välja mer än hälften av det antal ledamöter som utses genom val. Om det finns särskilda skäl får företrädarna för de studerande i stället utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1988:1019).

[S2]13 och 14 §§ upphävts genom förordning (1986:212).

Ärendenas handläggning

[K9]15 §  Institutionsstyrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden så ofta det behövs eller om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Förordning (1986:212).

[K9]16 §  Institutionsstyrelsen får överlämna till en eller flera ledamöter, till en eller flera ersättare, om sådana finns, till andra organ vid institutionen som styrelsen för lantbruksuniversitetet har inrättat, till prefekten eller till andra arbetstagare som tillhör institutionen att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som inte är av sådan beskaffenhet att prövningen bör ankomma på institutionsstyrelsen.

[S2]Prefekt får överlämna till arbetstagare som tillhör institutionen att avgöra ärenden eller grupper av ärenden som ankommer på prefekten. Ärenden eller grupper av ärenden som institutionsstyrelsen har överlämnat till prefekten enligt första stycket får dock överlämnas endast om institutionsstyrelsen har medgett det. Förordning (1986:212).

[K9]17 §  Ärendena skall avgöras efter föredragning av prefekten eller den arbetstagare, som tillhör institutionen och som prefekten utser. I arbetsordning eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs av arbetstagare enligt 16 § avgörs utan föredragning. Förordning (1986:212).

[K9]17a §  Styrelsen för lantbruksuniversitetet får, om särskilda skäl föreligger, besluta att en eller flera företrädare för yrkeslivet med anknytning till institutionens verksamhetsområde får närvara och delta i överläggningarna när ärenden om den grundläggande utbildningens innehåll och organisation handläggs i institutionsstyrelsen. Sådana företrädare har rätt att få skiljaktig mening antecknad. Förordning (1984:690).

[K9]18 §  I fråga om ärendenas handläggning i institutionsstyrelserna gäller 2 kap. 9 § och 7 kap.9 § andra och tredje styckena. Förordning (1986:988).

Prefekt

[K9]19 §  Prefekten leder verksamheten vid institutionen och avgör de institutionens ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.

[S2]Det åligger prefekten särskilt att

 1. främja goda arbets- och studieförhållanden och ett gott samarbete inom institutionen,
 2. tillse att institutionsstyrelsens beslut verkställs,
 3. ansvara för den ekonomiska förvaltningen för institutionen,
 4. vara arbetsledare för personalen vid institutionen, fördela göromålen på arbetstagarna och tillse att dessa fullgör sina skyldigheter. Förordning (1986:212).

[K9]20 §  Styrelsen för lantbruksuniversitetet får förordna en eller flera arbetstagare att såsom studierektor fullgöra uppgifter i fråga om utbildningen vilka ankommer på prefekt.

Annan arbetsenhet

[K9]21 §  Annan arbetsenhet än institution skall ledas av en styrelse och en föreståndare eller enbart av en föreståndare enligt föreskrifter som meddelas av lantbruksuniversitetets styrelse.

[S2]Lantbruksuniversitetets styrelse får, om det finns särskilda skäl, utse en ledamot i styrelsen för annan arbetsenhet.

[S3]Annan arbetsenhet skall fullgöra de uppgifter som bestäms av styrelsen för lantbruksuniversitetet.

[S4]Föreskrifterna i 11, 12 och 15--18 §§ skall i tillämpliga delar gälla annan arbetsenhet. Förordning (1986:212).

10 kap. Vetenskapliga bibliotek, inrättningar för service samt andra särskilda organ

[K10]1 §  Vid lantbruksuniversitetet skall finnas

 1. ett vetenskapligt bibliotek, som är gemensamt för universitetet och statens veterinärmedicinska anstalt,
 2. en inrättning som har till uppgift att förmedla resultat av forskningen och försöksverksamheten vid lantbruksuniversitetet samt att förmedla problem från berörda näringar till företrädare för forskningen och försöksverksamheten,
 3. en inrättning för biståndsverksamhet i utvecklingsländerna,
 4. en eller flera andra inrättningar som har till uppgift att tillhandahålla service åt utbildningen, forskningen och försöksverksamheten vid lantbruksuniversitetet.

[S2]Beslut om sådan inrättning som avses i första stycket 4 skall meddelas av styrelsen. Förordning (1990:915).

[K10]2 §  Inrättning som avses i 1 § skall ledas av en nämnd och en föreståndare eller enbart av en föreståndare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Det vetenskapliga biblioteket förestås av en överbibliotekarie.

[S2]Nämnd som avses i första stycket skall bestå av föreståndaren, som är ordförande, samt företrädare för verksamheten inom eller med anknytning till nämndens verksamhetsområde. Företrädare för de anställda och de studerande inom eller med anknytning till nämndens verksamhetsområde har rätt att ingå i nämnden.

[K10]3 §  Företrädare för de anställda skall utses att ingå i nämnd som avses i 2 § om det begärs av arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda inom eller med anknytning till nämndens verksamhetsområde. Företrädarna skall utses av styrelsen. Förordning (1984:690).

[K10]4 §  Företrädare för de studerande i en nämnd som avses i 2 § skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1984:690).

[K10]5 §  Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om nämnd som avses i 2 §. Förordning (1986:212).

[K11]1 §  För de uppgifter rörande lantbruksuniversitetet som enligt 2 kap.1 och 2 §§ ankommer på styrelsen och som avser ärenden som är gemensamma för lantbruksuniversitetets institutioner på en viss ort eller plats får finnas en eller flera förvaltningsnämnder. Förordning (1984:690).

[K11]2 §  Förvaltningsnämnd inrättas av styrelsen.

[K11]3 §  Då förvaltningsnämnd inrättas skall styrelsen ange vilka uppgifter som förvaltningsnämnden skall fullgöra. Till förvaltningsnämnd får ej överlämnas ärenden av följande slag, nämligen ärenden

 1. om övergripande planering för utbildningen, forskningen och försöksverksamheten inom lantbruksuniversitetet,
 2. om planeringen för och fördelningen av lantbruksuniversitetets samlade resurser,
 3. om anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,
 4. som avser styrelsens övergripande ansvar för personalpolitik och personaladministration. Förordning (1986:212).

3a § har upphävts genom förordning (1986:212).

[K11]4 §  Ordförande i en förvaltningsnämnd utses av styrelsen. I förvaltningsnämnd skall i övrigt ingå företrädare för verksamheten inom nämndens område.

[S2]Företrädare för de anställda och de studerande har rätt att ingå i förvaltningsnämnd. Förordning (1986:212).

[K11]5 §  Företrädare för de anställda skall utses att ingå i en förvaltningsnämnd, om det begärs av en arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda inom förvaltningsnämndens verksamhetsområde. Företrädarna skall utses av styrelsen.

[S2]Företrädare för de studerande skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1984:690).

[K11]6 §  Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter om förvaltningsnämnd som behövs. Förordning (1986:212).

[K11]7 §  Personalansvarsnämnden består -- förutom av rektorn och företrädarna för de anställda -- av förvaltningschefen samt ytterligare tre ledamöter som styrelsen utser. Rektorn är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. Förordning (1990:915).

[K11]8 §  Personalansvarsnämndens ärenden avgörs efter föredragning. Förordning (1990:915).

11 a kap. har upphävts genom förordning (1984:690).

Allmänna föreskrifter

[K12]1 §  Vid lantbruksuniversitetet finns lärartjänster som adjungerad professor, forskarassistent, högskoleadjunkt, högskolelektor och professor.

[S2]Vid lantbruksuniversitetet får även finnas arvodestjänster som timlärare och gästlärare.

[S3]Även andra tjänstemän vid lantbruksuniversitetet är skyldiga att, i den omfattning styrelsen bestämmer, i tjänsten inom sitt ämnesområde undervisa vid universitetet. Förordning (1988:1019).

[K12]2 §  Vid lantbruksuniversitetet finns även tjänster som statsagronom, statshortonom, statsveterinär och biträdande statsveterinär. Därutöver kan finnas oavlönade docenter. Förordning (1986:212).

[K12]3 §  Tjänsterna som lärare är avsedda för utbildning, forskning och administrativt arbete.

[S2]Tjänster som timlärare är avsedda för utbildning.

[S3]Tjänster som gästlärare är avsedda att tillfälligt tillföra lantbruksuniversitetet kunskaper och erfarenhet utifrån.

[S4]Tjänsterna som statsagronom, statshortonom, statsveterinär och biträdande statsveterinär är avsedda företrädesvis för forskning och försöksverksamhet. Förordning (1986:212).

[K12]4 §  I utbildning ingår främst

 1. undervisning samt förberedelse- och efterarbete i samband med undervisning,
 2. pedagogiskt utvecklingsarbete,
 3. planering och samordning av utbildningsmoment,
 4. handledning av forskarstuderande och andra studerande,
 5. utveckling av läromedel,
 6. bedömning av studerandes prestationer,
 7. bedömning av sökande i samband med antagning till utbildning vid lantbruksuniversitetet. Förordning (1986:212).

[K12]5 §  I forskning ingår främst

 1. forskning och utvecklingsarbete,
 2. information om forskning och utvecklingsarbete.

[S2]Med forskning och utvecklingsarbete jämställs konstnärligt utvecklingsarbete. Förordning (1986:212).

[K12]6 §  I administrativt arbete ingår främst

 1. verksamhets- och personalplanering,
 2. förberedelser för och deltagande i sammanträden med beslutande, beredande och rådgivande organ inom lantbruksuniversitetets organisation samt verkställighetsuppgifter i anslutning till sådana organs arbete,
 3. arbetsledning och därmed sammanhängande uppgifter,
 4. studievägledning,
 5. kontakter med arbetslivet utanför högskolan. Förordning (1986:212).

Arbetsuppgifter

[K12]7 §  Lärare skall ägna sig åt utbildning och administrativt arbete samt åt egen fortbildning. Med egen fortbildning avses bland annat att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet. Lärare skall ägna sig åt forskning i den omfattning som följer av 8, 9 och 12 §§.

[S2]Lärares verksamhet skall anordnas på det sätt som är mest ändamålsenligt med hänsyn till ämnets beskaffenhet, forskningens och utbildningens krav samt behovet av klinisk verksamhet. Förordning (1986:212).

[K12]8 §  Professorer, högskolelektorer och forskarassistenter skall, utöver vad som föreskrivs i 7 §, bedriva forskning.

[S2]Professorer skall efter styrelsens närmare bestämmande ansvara för att forskning och försöksverksamhet inom ett eller flera områden samordnas. Förordning (1990:915).

[K12]9 §  Statsagronomer, statshortonomer, statsveterinärer och biträdande statsveterinärer skall ägna sig åt forskning, försöksverksamhet och administrativt arbete samt åt egen fortbildning. Med egen fortbildning avses bland annat att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet. Förordning (1986:212).

[K12]10 §  Professorer, statsagronomer, statshortonomer, statsveterinärer, biträdande statsveterinärer, innehavare av sådana tjänster som lärare för vilka krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens samt oavlönade docenter är skyldiga att vara fakultetsopponent vid lantbruksuniversitetet. Förordning (1988:1019).

[K12]11 §  Statsagronomer, statshortonomer, statsveterinärer och biträdande statsveterinärer, skall utöver vad som föreskrivs i 9 §, vara föreståndare för försöksavdelning och efter styrelsens närmare bestämmande ansvara för att forskning och försöksverksamhet inom ett eller flera områden samordnas. Förordning (1986:212).

[K12]12 §  Styrelsen beslutar i vilken omfattning högskoleadjunkter skall bedriva eller medverka i forskning inom ramen för tjänsten. Förordning (1990:915).

[S2]Tjänstgöring

13 § har upphävts genom förordning (1986:988).

[K12]14 §  Professorer, statsagronomer, statshortonomer, statsveterinärer och biträdande statsveterinärer bör beredas utrymme för återkommande, längre sammanhängande perioder för forskning på heltid. Förordning (1986:212).

[K12]15 §  Innehavare av arvodestjänst som adjungerad professor är skyldig att tjänstgöra minst en femtedel av full arbetstid.

[S2]Innehavare av arvodestjänst som adjungerad professor skall inom forskarutbildning eller grundläggande högskoleutbildning undervisa, handleda och bedöma de studerandes prestationer i den omfattning som styrelsen för lantbruksuniversitetet bestämmer. Förordning (1986:212).

[K12]16 §  Innehavare av tjänst som forskarassistent kan efter beslut av styrelsen åläggas arbetsuppgifter avseende utbildning och administration om högst 200 timmar per läsår. Denna del av tjänstgöringsskyldigheten skall i så stor omfattning som möjligt avse medverkan i forskarutbildning. Förordning (1986:212).

[K12]17 §  Lärare är skyldiga att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning styrelsen för lantbruksuniversitetet beslutar med hänsyn till verksamhetens krav. Förordning (1986:212).

[K12]18 §  En lärare, som är anställd vid lantbruksuniversitetet, är skyldig att i mån av behov tjänstgöra vid andra högskoleenheter. Beslut härom fattas av styrelsen för lantbruksuniversitetet efter samråd med den berörde läraren. Förordning (1986:212).

[K12]19 §  Innehavare av tjänst som högskolelektor eller högskoleadjunkt får i tjänsten inräkna fyllnadstjänstgöring i gymnasieskolan. Förordning (1986:212).

Inrättande av tjänster som lärare vid högskoleenheter

[K12]19 a §  I stället för vad som följer av 2 § inrättandeförordningen (1991:1749) gäller i fråga om inrättande av tjänster som lärare vid lantbruksuniversitetet vad som följer av andra och tredje styckena.

[S2]Tjänst som professor som tillsätts med fullmakt eller förordnande av regeringen inrättas av regeringen.

[S3]Annan tjänst som lärare inrättas av rektorsämbetet. Sådan tjänst får inrättas som arvodestjänst om tjänsten anges som arvodestjänst i 39 § och skall i annat fall inrättas som lönetjänst. Förordning (1992:37).

Behörighet

[K12]20 §  Behörig till lärartjänst är den som har den vetenskapliga och pedagogiska skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl.

[S2]Behörig till arvodestjänst som adjungerad professor är endast den som har sin verksamhet förlagd utanför högskolan.

[S3]För vissa tjänster som lärare finns dessutom särskilda behörighetsvillkor i 22--24 §§.

[S4]För vissa tjänster för konstnärlig utbildning jämställs konstnärlig skicklighet med vetenskaplig skicklighet. Förordning (1988:1019).

[K12]21 §  Behörig till tjänst som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och erfarenheter och den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Förordning (1986:212).

[K12]22 §  Behörig till andra lärartjänster än tjänst som professor och adjungerad professor är den som har genomgått allmän utbildningslinje eller motsvarande grundläggande högskoleutbildning, som är av betydelse för tjänsten, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper och erfarenheter. Förordning (1986:212).

[K12]23 §  För behörighet till tjänst som högskolelektor krävs utöver vad som anges i 22 § doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens eller kompetens av annat slag. Förordning (1986:212).

[K12]24 §  För behörighet till tjänst som forskarassistent krävs utöver vad som anges i 22 § doktorsexamen som avlagts tidigast fem år före ansökningstidens utgång.

[S2]Styrelsen för lantbruksuniversitetet får medge att sökande som har avlagt doktorsexamen tidigare än fem år före ansökningstidens utgång skall anses behörig, om sökanden under tiden efter examen antingen har varit ledig och därvid enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har varit berättigad till föräldrapenning eller på grund av långvarig sjukdom har varit oförmögen att söka tjänst eller om andra särskilda skäl föreligger. Förordning (1988:1019).

[K12]25 §  Den som tillsätter en tjänst får medge sökande befrielse från behörighetskrav som avses i 23 och 24 §§, om särskilda skäl föreligger och om brister i sökandens behörighet är av mindre vikt med hänsyn till meriterna i övrigt. Förordning (1986:212).

[K12]26 §  Behörig att antas som oavlönad docent är den som dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande kompetens, dels har sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som behövs.

[S2]Oavlönad docent får antagas endast om det är till nytta för forskningen och utbildningen. Förordning (1986:212).

Befordringsgrunder

[K12]27 §  Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänster som lärare gäller graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens ämnesinnehåll och beskaffenhet i övrigt. Vikt skall även fästas vid förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Förordning (1986:212).

[K12]28 §  Vid tillsättning av tjänster som professor skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet, som har visats genom egen forskning samt genom planering och ledning av forskning.

[S2]Vid tillsättningen skall särskild vikt även fästas vid pedagogisk skicklighet, som har visats genom handledning av forskarstuderande, ledning, utveckling och planering av forskarutbildning samt undervisning i sådan utbildning, genom ledning, utveckling och planering av grundläggande högskoleutbildning och undervisning i sådan utbildning samt genom utarbetande av läromedel för högskoleutbildning.

[S3]I fråga om tjänst som professor, som också är laboratoriechef vid statens veterinärmedicinska anstalt, gäller därutöver bestämmelserna i 19 § förordningen (1988:864) med instruktion för statens veterinärmedicinska anstalt. Förordning (1988:1019).

[K12]29 §  Som befordringsgrund vid tillsättning av tjänster som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär gäller graden av sådan vetenskaplig skicklighet som är av betydelse med hänsyn till tjänstens ämnesinnehåll och beskaffenhet i övrigt.

[S2]Särskild vikt skall fästas dels vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning och försöksverksamhet samt genom planering och ledning av forskning och försöksverksamhet, dels även vid skicklighet visad genom självständigt arbete inom tjänstens ämnesområde.

[S3]Vikt skall även fästas vid förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete. Förordning (1986:212).

[K12]30 §  Vid tillsättning av tjänst som högskolelektor skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet eller vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån eller sådan skicklighet av betydelse för tjänsten som har erhållits genom verksamhet utanför högskolan.

[S2]Med vetenskaplig skicklighet avses skicklighet, som har visats genom egen forskning, och med pedagogisk skicklighet avses skicklighet, som har visats genom undervisning, handledning, planering och ledning av undervisning samt genom utarbetande av läromedel.

[S3]Styrelsen skall senast när en tjänst som högskolelektor kungörs ledig besluta om vilken av de befordringsgrunder som nämns i första stycket som det skall fästas särskild vikt vid. Förordning (1990:915).

[K12]31 §  Vid tillsättning av tjänst som forskarassistent skall särskild vikt fästas vid vetenskaplig skicklighet som har visats genom egen forskning. Förordning (1986:212).

[K12]32 §  I den mån beskaffenheten av en tjänst som avses i 28--31 §§ påkallar det, skall särskild vikt fästas även vid annan egenskap än som där anges, såsom klinisk, teknisk eller konstnärlig skicklighet. Förordning (1986:212).

Tillsättning

[K12]33 §  Tjänst som professor som tillsätts av regeringen tillsätts efter förslag av den tjänsteförslagsnämnd till vars verksamhetsområde tjänsten hör. Annan tjänst som lärare tillsätts av rektorsämbetet.

[S2]Tjänster som statsagronom, statshortonom, statsveterinär samt biträdande statsveterinär tillsätts av rektorsämbetet efter förslag av den tjänsteförslagsnämnd till vars verksamhetsområde tjänsten hör. Förordning (1988:1019).

[K12]34 §  Då rektorsämbetet tillsätter en lönetjänst som professor eller en lönetjänst som högskolelektor, skall förslag avges av den tjänsteförslagsnämnd till vars verksamhetsområde tjänsten hör.

[S2]Innan rektorsämbetet tillsätter en arvodestjänst som adjungerad professor eller en lönetjänst som forskarassistent, skall förslag avges av den kollegienämnd och den institution till vars verksamhetsområde tjänsten hör.

[S3]Före tillsättande av andra tjänster än sådana som avses i första och andra styckena skall förslag avges från den institution eller arbetsenhet till vilken tjänsten hör.

[S4]Rektorsämbetet får besluta att en tjänst skall tillsättas efter förslag av tjänsteförslagsnämnden i stället för på det sätt som sägs i andra och tredje styckena. Förordning (1990:915).

[K12]35 §  Föreskrifterna i 10 och 12 §§anställningsförordningen (1965:601) gäller inte vid tillsättning av tjänster som professor, statsagronom, statshortonom, statsveterinär, biträdande statsveterinär eller högskolelektor. Förordning (1990:71).

[K12]35a §  Bestämmelsen i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning att en tjänst som en myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan gäller inte vid tillsättning av lönetjänst som lärare enligt 39 § 6 om förordnandet skall avse kortare tid än sex månader. Förordning (1988:1019).

[K12]36 §  Tjänster som lärare skall kungöras lediga under termin. Om särskilda skäl föreligger får, utom i fråga om sådana tjänster som enligt 33 och 34 §§ skall tillsättas under medverkan av tjänsteförslagsnämnd eller av kollegienämnd, ledigkungörande ske vid annan tidpunkt. Förordning (1986:212).

[K12]37 §  Förfarandet för tillsättning av lönetjänster som lärare, statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär får inte inledas förrän sådan fråga som avses i 43--48 §§ har blivit slutligt avgjord. Förordning (1988:1019).

[K12]38 §  Avser förordnandet på en tjänst som lärare beräknad tjänstgöring om minst 40 procent av heltidstjänst från och med den första till och med den sista undervisningsdagen under ett kalenderhalvår, skall förordnandet meddelas att gälla från och med kalenderhalvårets början. Innehar läraren vid ingången av kalenderhalvåret en tjänst som inte kan förenas med lärartjänsten, gäller förordnandet på lärartjänsten från den senare tidpunkt då förordnandet på den tidigare tjänsten upphör enligt 7 kap. 13 § lagen (1976:600) om offentlig anställning.

[S2]Avser ett vikariat på en tjänst som lärare beräknad tjänstgöring om minst 40 procent av en heltidstjänst från och med den första till och med den sista undervisningsdagen under en termin skall förordnandet meddelas att gälla under sex månader i följd under den tid som styrelsen för lantbruksuniversitetet bestämmer.

[S3]Är tjänst som lärare grundad på enskild stiftelse skall den tillsättas efter stiftelsens villkor. Förordning (1987:833).

Tidsbegränsning av anställning

[K12]39 §  Förordnande på en tjänst som anges under någon av punkterna 1--8 i denna paragraf meddelas i enlighet med vad som anges där.

TjänstFörordnandetid
1. Tjänst som professor för utbildning i landskapsarkitektur med vilken är förenat konstnärligt utvecklingsarbete.Förordnande skall meddelas tills vidare för högst fem år. Förordnandet får förnyas utan att tjänsten kungörs ledig. Tjänsten får innehas under högst tio år.
2. Arvodestjänst som adjungerad professor.Förordnande skall meddelas tills vidare för högst tre år. Förordnandet får förnyas.
3. Tjänst som högskolelektor som är avsedd för långsiktig kunskapsuppbyggnad och är finansierad med andra externa medel än medel från forskningsråd.Förordnande får meddelas tills vidare för sammanlagt höst sex år. Rektorsämbetet bör före förordnandetidens utgång pröva frågan om anställning med tillsvidareförordnande för tjänstens innehavare inom lantbruksuniversitetet.
4. Tjänst som forskarassistent.Förordnande skall meddelas tills vidare för högst två år. Förordnandet får förnyas utan att tjänsten kungörs ledig. Tjänsten får innehas under högst fyra år. Den får dock innehas under ytterligare den tid som bedöms skälig
1. om innehavaren under den tid som han har haft tjänsten har varit ledig och därvid enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har varit berättigad till föräldrapenning,
2. om innehavaren under den tid som han har haft tjänsten på grund av sjukdom under en längre tid har varit oförmögen att uppehålla den,
3. om innehavaren under den tid som han har haft tjänsten har fullgjort militärtjänstgöring,
4. om innehavaren under den tid som han har haft tjänsten har varit facklig förtroendeman och därvid helt eller delvis har varit befriad från de arbetsuppgifter som åligger en forskarassistent,
5. om det finns andra särskilda skäl.
5. Tjänst som högskolelektor och högskoleadjunkt om innehavaren saknar föreskriven behörighet.Förordnande skall meddelas tills vidare för högst ett år. Förordnande får dock meddelas tills vidare, under förutsättning att sökanden under minst tre år har innehaft och utövat tjänst som högskolelektor vid högskoleenhet och att det finns särskilda skäl för en tillsvidareanställning.
6. Tjänst som lärare som inrättats för fullgörande av arbetsuppgifter som normalt ankommer på annan eller andra arbetstagare.Förordnande skall meddelas tills vidare om ett fortlöpande behov kan konstateras. I övrigt får förordnande meddelas tills vidare, dock längst till dess den andre eller de andra arbetstagarna åter skall fullgöra arbetsuppgifterna.
7. Arvodestjänst som timlärare.Förordnande skall meddelas tills vidare. Tidsbegränsat förordnande kan dock meddelas
1. om arbetstagaren inte har föreskriven behörighet för motsvarande tjänst,
2. om arbetstagaren innehar heltidsanställning inom lantbruksuniversitetet eller anställning som avser mer än 50 procent av heltidstjänst utanför lantbruksuniversitetets område,
3. om anställningen kan beräknas vara mindre än ett helt läsår,
4. om anställningen skall avse mindre än 20 procent av motsvarande heltidstjänst,
5. om arbetstagaren uppbär utbildningsbidrag för doktorander.
8. Arvodestjänst som gästlärare.Förordnande skall meddelas tills vidare, längst till viss tidpunkt.
Förordning (1988:1019).

[K12]40 §  Avser ett förordnande anställning under högst en termin, utfärdas anställningsbevis enligt 17 § anställningsförordningen (1965:601) endast om arbetstagaren begär det. Förordning (1986:212).

[K12]41 §  Besked enligt 15 § första stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd behöver inte lämnas, om förordnande avser anställning under högst en termin och kan beräknas omfatta mindre än tio procent av motsvarande heltidstjänst. Förordning (1986:212).

[K12]42 §  Bestämmelserna i 39 § innebär inte inskränkning i den rätt att tidsbegränsa förordnande som följer av 5 och 6 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1986:212).

42a § har upphävts genom förordning (1988:1019).

Omprövning av tjänst

[K12]43 §  I samband med att en tjänst som lärare eller som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär blir ledig skall prövas om tjänsten bör

 1. återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll,
 2. ges ändrat ämnesinnehåll,
 3. ersättas med annan sådan tjänst,
 4. hållas vakant för viss angiven tid,
 5. dras in.

[S2]I fråga om sådan tjänst som professor som tillsätts av regeringen skall prövningen avse även frågan om tjänsten bör omfatta tjänstgöringsskyldighet vid flera högskoleenheter.

[S3]I fråga om sådan tjänst som professor som tillsätts av regeringen samt tjänst som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär skall prövningen ske enligt 44, 45, 47 och 48 §§. Då det finns särskilda skäl får styrelsen besluta att prövningen skall ske på något annat sätt. I fråga om övriga tjänster skall prövningen göras på det sätt som styrelsen beslutar. Förordning (1990:915).

[K12]44 §  Det åligger styrelsen för den institution eller arbetsenhet i övrigt som tjänst tillhör att avge förslag till beslut som avses i 43 § första stycket. Finns inte styrelse för institutionen eller arbetsenheten, skall förslaget avges av prefekten respektive föreståndaren.

[S2]Förslag som avses i första stycket skall avges senast tre år innan innehavaren av tjänsten uppnår den för tjänsten gällande pensioneringsperiodens nedre gräns eller, om tjänsten blir ledig på annan grund än uppnådd pensionsålder, snarast möjligt. Förordning (1986:212).

[K12]45 §  I fråga om tjänst som professor, statsagronom, statshortonom, statsveterinär och biträdande statsveterinär skall sådant förslag som avses i 44 § avges till kollegienämnden. Denna skall avge eget förslag till beslut som avses i 43 §. Sådant förslag skall tillsammans med förslaget från institutionen eller arbetsenheten överlämnas till styrelsen. Styrelsen får inhämta yttrande från annan kollegienämnd eller linjenämnd som berörs. Förordning (1986:212).

[K12]46 §  I fråga om annan tjänst som lärare än tjänst som professor skall förslag som avses i 44 § avges till styrelsen. I ärendet skall styrelsen inhämta yttrande från linjenämnd och kollegienämnd som berörs. Förordning (1986:212).

[K12]47 §  I fråga om tjänst som professor som tillsätts av regeringen skall styrelsen med överlämnande av mottagna förslag och yttranden avge eget förslag till regeringen. Förordning (1988:1019).

[K12]48 §  Det ämnesinnehåll som regeringen har fastställt för tjänst som professor skall närmare anges om det behövs som vägledning vid tillsättning av tjänsten eller av annat skäl. Om tjänsten är förenad med särskilda skyldigheter i fråga om fullgörande av utbildning, forskning eller andra uppgifter, skall även detta anges.

[S2]Sådan närmare beskrivning av ämnesinnehållet som avses i första stycket fastställs av styrelsen. Förordning (1988:1019).

Tjänsteförslagsnämnd

[K12]49 §  För varje fakultet skall finnas en tjänsteförslagsnämnd.

[S2]Styrelsen kan dock föreskriva att det skall finnas fler än en tjänsteförslagsnämnd vid varje fakultet, om det finns stadigvarande behov. Varje sådan nämnds verksamhet skall avse en särskild del av fakultetsområdet. Förordning (1990:915).

[K12]50 §  I en tjänsteförslagsnämnd skall ingå fakultetskollegiets dekanus, tillika ordförande, och en ledamot, tillika vice ordförande, som utses för tre år av fakultetskollegiet.

[S2]En företrädare för de anställda inom tjänsteförslagsnämndens verksamhetsområde och en företrädare för de studerande inom samma område har rätt att ingå i nämnden.

[S3]Företrädare för de anställda skall utses, om det begärs av arbetstagarorganisation som har en eller flera medlemmar bland de anställda inom nämndens verksamhetsområde. Företrädaren skall utses av styrelsen.

[S4]Företrädare för de studerande i tjänsteförslagsnämnden skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet.

[S5]Företrädarna för de anställda och de studerande skall utses för tre år.

[S6]För var och en av ledamöterna får finnas ersättare enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen.

[S7]Den avgående innehavaren av en tjänst, som skall tillsättas med oförändrat eller i huvudsak oförändrat ämnesinnehåll, får inte ingå i tjänsteförslagsnämnden vid handläggning av ärende avseende den tjänsten, om det inte finns synnerliga skäl. Förordning (1990:915).

[K12]51 §  Vid handläggningen av ett ärende om förslag till en tjänst som professor, statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär skall i tjänsteförslagsnämnden ingå följande ledamöter utöver dem som anges i 50 §, nämligen

 1. en ledamot, som skall utses för tre år av fakultetskollegiet, samt för den lantbruksvetenskapliga fakulteten ytterligare två ledamöter som skall utses för tre år och som skall vara väl förtrogna med fakultetens försöksverksamhet,
 2. en ledamot som skall utses för tre år på det sätt som styrelsen bestämmer,
 3. tre ledamöter som är särskilt förtrogna med tjänstens ämne och som skall utses för varje ärende av kollegienämnden.

[S2]Högst en av de ledamöter som avses i första stycket 3 bör utses bland ledamöterna i det fakultetskollegium som tjänstens innehavare skall tillhöra. Den som är verksam inom den institution eller arbetsenhet som tjänstens innehavare skall tillhöra och som i huvudsak har arbetsuppgifter inom området för tjänsten bör inte utses till sådan ledamot, om det inte finns särskilda skäl. Förordning (1990:915).

[K12]52 §  Vid handläggningen av ärenden om förslag till tjänst som högskolelektor skall i tjänsteförslagsnämnden ingå tre ledamöter utöver de ledamöter som anges i 50 §. Dessa ytterligare ledamöter skall utses för varje ärende på det sätt som rektorsämbetet bestämmer. Av dessa ledamöter skall en vara särskilt förtrogen med tjänstens ämne. Förordning (1988:1019).

[K12]53 §  Tjänsteförslagsnämnden är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, samt vid handläggningen av sådant ärende som avses i 51 § två av de ledamöter som är särskilt förtrogna med tjänstens ämne och vid handläggningen av sådant ärende som avses i 52 § den ledamot som skall vara särskilt förtrogen med tjänstens ämne. Förordning (1986:212).

54 § har upphävts genom förordning (1990:915).

[K12]55 §  I fråga om ärendenas handläggning i tjänsteförslagsnämnden gäller 2 kap.9 och 9 a §§ samt 7 kap. 9 § andra stycket. Förordning (1990:915).

[K12]56 §  Sökande till en tjänst skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag till sådana ledamöter i tjänsteförslagsnämnden som är särskilt förtrogna med tjänstens ämne, innan något beslut fattas. Sökanden skall underrättas om beslut om utseende av sådana ledamöter av tjänsteförslagsnämnden. Förordning (1990:915).

[K12]57 §  Styrelsen skall meddela de ytterligare föreskrifter om tjänsteförslagsnämnden som behövs. Förordning (1986:212).

[S2]Handläggning av ärenden om tillsättning av tjänst som professor samt tjänst som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär

[K12]58 §  När en tjänst som professor, statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär blir ledig, skall rektorsämbetet utfärda kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för kungörandet. Kungörelsen skall anslås på lantbruksuniversitetets anslagstavla. I kungörelsen skall det finnas en upplysning om innehållet i 60 §.

[S2]Om ej annat följer av 37 § skall rektorsämbetet utfärda kungörelse enligt följande, nämligen

 1. i fråga om en tjänst vars innehavare skall avgå med ålderspension, minst ett år och sex månader före avgången där så kan ske,
 2. i fråga om en tjänst som blir ledig av annan anledning, snarast möjligt. Förordning (1990:915).

[K12]59 §  Rektorsämbetet skall utfärda ny kungörelse om det inte anmäler sig någon sökande till en ledigkungjord tjänst som professor som tillsätts av regeringen inom den ansökningstid som har angetts i kungörelsen eller i inbjudan enligt 62 §. Likaså skall rektorsämbetet utfärda ny kungörelse om regeringen beslutar att inte tillsätta tjänsten med någon som har sökt den. Om inte heller den nya kungörelsen leder till att tjänsten blir tillsatt, skall rektorsämbetet inhämta yttrande av den kollegienämnd till vars verksamhetsområde tjänsten hör och överlämna ärendet till styrelsen. Denna får besluta att tjänsten skall kungöras ledig på nytt eller att det skall anstå med sådan kungörelse. Finner styrelsen att någon annan åtgärd bör vidtas, skall styrelsen överlämna ärendet till regeringen. Förordning (1988:1019).

[K12]60 §  Sökande skall tillsammans med ansökningshandlingarna ge in en skriftlig redogörelse för sin vetenskapliga och pedagogiska verksamhet enligt föreskrifter som meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

[K12]61 §  Tjänsteförslagsnämnden skall beakta även ansökningar och andra handlingar som har kommit in för sent, om det kan ske utan avsevärd olägenhet. Förordning (1986:212).

[K12]62 §  Har ingen sökt en ledigkungjord tjänst vid utgången av den ansökningstid som har angetts i kungörelsen om ledigheten, får tjänsteförslagsnämnden bjuda in en viss person att söka tjänsten.

[S2]Även om sökande har anmält sig inom föreskriven tid, får nämnden bjuda in en person som inte har sökt tjänsten att göra detta.

[S3]Sådan inbjudan får inte utfärdas senare än tre månader efter det att de ledamöter som avses i 51 § första stycket 3 har utsetts, och den får avse endast sådan person vilken kan antas ha haft anledning att inte anmäla sig som sökande och som med fog kan antas vara bättre skickad att sköta tjänsten än var och en som sökt den.

[S4]I en inbjudan enligt första eller andra stycket skall föreläggas tre veckors ansökningstid, räknat från den dag, då den inbjudne har fått del av beslutet. Bestämmelserna i 60 och 61 §§ skall tillämpas. Förordning (1990:915).

[K12]63 §  Var och en av de ledamöter i tjänsteförslagsnämnden som avses i 51 § första stycket 3 skall skriftligen med kortfattad motivering ange skickligheten hos de sökande som ledamoten anser främst bör komma i fråga till tjänsten samt ordningen mellan dem. Om omständigheterna i ärendet föranleder det, får tjänsteförslagsnämnden dock besluta, att dessa ledamöters utlåtanden får avges i annan ordning eller avse endast förslag om den sökande som bör komma i fråga i första hand. Förordning (1990:915).

[K12]64 §  Tjänsteförslagsnämnden får även införskaffa annan utredning än som avses i 63 §. Förordning (1986:212).

[K12]65 §  Tjänsteförslagsnämnden skall föreslå den sökande som nämnden anser främst bör komma i fråga. Om det finns särskilda skäl får nämnden i sitt förslag ange ytterligare sökande som bör komma i fråga samt ordningen mellan dem.

[S2]Skälen för tjänsteförslagsnämndens förslag skall redovisas. Har endast en sökande anmält sig och föreslår nämnden att han skall få tjänsten, behöver skälen inte anges. Förordning (1990:915).

[K12]66 §  Tillkännagivande om tjänsteförslagsnämndens förslag i fråga om tjänst som professor som tillsätts av regeringen skall genast anslås på lantbruksuniversitetets anslagstavla med uppgift om den dag då anslaget skedde. Förslaget skall avges till regeringen i fråga om tjänst som professor som tillsätts av regeringen och i fråga om övriga tjänster till rektorsämbetet. Förordning (1988:1019).

67 § har upphävts genom förordning (1990:915).

[K12]68 §  Ämnet för sådan tjänst som professor som tillsätts av rektorsämbetet skall bestämmas innan tjänsten kungörs ledig. Beslut om ämnet meddelas av styrelsen efter förslag av den kollegienämnd till vars verksamhetsområde tjänsten hör. Förordning (1990:915).

69 § har upphävts genom förordning (1990:915).

Handläggningen av ärenden om tillsättning av arvodestjänst som adjungerad professor

[K12]70 §  Innan kollegienämnden föreslår att någon skall förordnas som adjungerad professor skall nämnden inhämta skriftligt samtycke från den person som nämnden avser att föreslå och från dennes arbetsgivare. I ärendet skall nämnden inhämta yttrande från två personer som är särskilt förtrogna med arvodestjänstens ämne. I yttrandet skall anges om den person som nämnden avser att föreslå har den kompetens som krävs. Sådant yttrande behövs dock inte om dennes vetenskapliga skicklighet tidigare har granskats vid tillsättning av tjänst som professor eller vid tillsättning av annan motsvarande tjänst och förnyad granskning är obehövlig. Förordning (1986:212).

Handläggningen av ärenden om tillsättning av tjänst som högskolelektor

[K12]71 §  Blir en tjänst som högskolelektor ledig, skall rektorsämbetet utfärda kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar med föreläggande av tre veckors ansökningstid räknat från dagen för kungörandet. Kungörelsen skall anslås på lantbruksuniversitetets anslagstavla.

[S2]Styrelsen får medge uppskov med ledigkungörande. Förordning (1988:1019).

[K12]72 §  I fråga om tillsättning av en tjänst som högskolelektor skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, bestämmelserna om tillsättning av professor tillämpas. Tjänsteförslagsnämndens förslag avges dock alltid till rektorsämbetet. Förordning (1990:915).

Handläggningen av ärenden om tillsättning av tjänst som forskarassistent

[K12]73 §  Vid tillsättning av tjänst som forskarassistent skall tjänstens ämne bestämmas innan tjänsten kungörs ledig.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, får tjänsten kungöras ledig i en grupp av ämnen. I sådant fall skall tjänstens ämne bestämmas i samband med tillsättningen.

[S3]Beslut som avses i första stycket om ämne för tjänst meddelas av styrelsen efter förslag av den kollegienämnd till vars verksamhetsområde tjänsten hör. Förordning (1988:1019).

[K12]74 §  I fråga om tillsättning av tjänst som avses i 73 § skall 58 § första stycket och 60 § äga motsvarande tillämpning.

[S2]Utan hinder av vad som sägs i första stycket får förordnande på sådan tjänst förnyas utan att tjänsten kungjorts ledig, om förordnandet meddelas den som innehar tjänsten eller som innehade tjänsten vid den tidpunkt då tjänsten senast blev ledig. Förordning (1986:212).

Handläggningen av ärenden om antagning av oavlönad docent

[K12]75 §  Oavlönad docent antas av vederbörande kollegienämnd.

[S2]Den som vill bli antagen som oavlönad docent skall göra ansökan hos nämnden och vid ansökningen foga de vetenskapliga arbeten och andra handlingar med vilka han vill styrka sin vetenskapliga skicklighet.

[S3]Kollegienämnden får inhämta yttrande i ärendet från en eller flera sakkunniga.

[S4]Det åligger sökande att genom lärarprov styrka sin skicklighet att meddela vetenskaplig undervisning. Kan sökande anses redan ha styrkt att han har den skicklighet som krävs får nämnden befria honom från lärarprovet. Förordning (1986:212).

[K13]1 §  Vid lantbruksuniversitetet får inrättas arvodestjänster som assistent och amanuens. Förordning (1991:480).

[K13]2 §  Tjänsterna som assistent och amanuens är avsedda för undervisning, medverkan i forskning och allmänt institutionsarbete. Förordning (1991:480).

[K13]3 §  För behörighet till en tjänst som assistent krävs att sökanden uppbär utbildningsbidrag enligt förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander.

[S2]För behörighet till en tjänst som amanuens krävs att sökanden har antagits till grundläggande högskoleutbildning. Förordning (1991:1439).

[K13]4 §  Innehavaren av en tjänst som assistent eller amanuens är skyldig att tjänstgöra under den tid som motsvarar lägst en femtedel och högst hälften av full arbetstid. Tjänstgöringsskyldigheten fastställs av styrelsen. Förordning (1983:787).

[K13]5 §  En tjänst som assistent får endast innehas under sådan tid som innehavaren uppbär utbildningsbidrag enligt förordningen (1976:536) om utbildningsbidrag för doktorander. Förordning (1983:787).

[K13]6 §  Ett förordnande på en tjänst som assistent eller amanuens skall meddelas att gälla tills vidare, dock längst till viss tidpunkt. Förordnandet får avse högst ett år.

[S2]En tjänst som amanuens får innehas under högst tre år. Förordning (1991:480).

[K13]7 §  Tjänster som assistent och amanuens skall tillsättas av rektorsämbetet efter yttrande från institutionen. Förordning (1991:480).

[S2]7a § har upphävts genom förordning (1991:480)

[K13]8 §  Hos lantbruksuniversitetet finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S2]I mån av behov och tillgång på medel får lantbruksuniversitetet anlita sakkunniga och experter. Förordning (1986:212).

14 kap. Utseende av rektor m. m.

[K14]1 §  Rektor vid lantbruksuniversitetet förordnas av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen. Förordning (1986:212).

[K14]2 §  Styrelsen får besluta att förslag till innehavare av befattningen som rektor skall inhämtas från en valförsamling, innan styrelsen avger förslag enligt 1 §. Förordning (1986:212).

[K14]3 §  Av ledamöterna i valförsamlingen skall fyra femtedelar vara arbetstagare vid lantbruksuniversitetet och en femtedel vara studerande vid lantbruksuniversitetet. Förordning (1986:212).

[K14]4 §  Av de ledamöter i valförsamlingen som skall vara arbetstagare skall minst hälften inneha tjänster, som avses i 12 kap.1 § första och andra styckena samt 2 § första meningen, och utses av dessa arbetstagare vid lantbruksuniversitetet.

[S2]De övriga ledamöter som skall vara arbetstagare skall utses gemensamt av de arbetstagarorganisationer som har en eller flera medlemmar bland arbetstagarna vid lantbruksuniversitetet och som vill deltaga vid utseende av ledamöter.

[S3]Företrädare för de studerande skall utses enligt föreskrifterna i 16 § förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet. Förordning (1986:212).

[K14]5 §  Styrelsen får besluta att förslag till innehavare av uppdrag som prorektor skall avges av valförsamling som avses i 2 §. Förordning (1986:212).

[K14]6 §  Närmare föreskrifter om valförsamlingen meddelas av styrelsen. Förordning (1986:212).

[K14]7 §  Befattning som rektor ledigkungörs om styrelsen beslutar det. Förordning (1986:212).

[K14]8 §  Behörig att vara rektor är den som är behörig att inneha lärartjänst vid lantbruksuniversitetet och som har sådana vetenskapliga, pedagogiska och andra kvalifikationer som behövs. Motsvarande gäller i fråga om prorektor. Förordning (1986:212).

8a § har upphävts genom förordning (1988:1019).

[K14]8b §  När den som har innehaft en rektorsbefattning en hel tjänstgöringsperiod förordnas för en andra period får hans tjänst föras över stat och därefter återbesättas. Förordning (1986:420).

[K14]9 §  Prorektor utses för högst sex år.

[S2]Inte självskrivna ledamöter i styrelsen, dekanus och prodekanus samt ledamöter i forskningsberedning, utbildningsberedning, forskarutbildningsnämnd, linjenämnd, antagningsnämnd, kollegienämnd, programkommitté, förvaltningsnämnd, lokalnämnd och styrelse för institution eller annan arbetsenhet utses för tre år, om inte annat följer av tredje eller fjärde stycket.

[S3]Den ledamot som företräder de studerande skall utses för ett år.

[S4]Avgår någon ledamot under förordnandetiden skall ny ledamot utses för återstoden av tiden. Förordning (1986:212).

[K14]10 §  I ärenden om förslag till tjänst som chefveterinär, klinikchef eller som överbibliotekarie får styrelsen inhämta yttrande av högst tre sakkunniga.

[S2]Vid tillsättning av tjänster som chefveterinär eller klinikchef skall som befordringsgrunder gälla inom veterinärmedicinsk verksamhet visad duglighet samt de förutsättningar för sådan tjänst som i övrigt har visats i vetenskapligt, kliniskt, administrativt eller annat avseende. Särskild hänsyn skall tas till lämplighet att leda verksamhet inom djursjukvård.

[S3]Vid tillsättning av tjänster som överbibliotekarie, förste bibliotekarie eller bibliotekarie skall som befordringsgrunder gälla visad duglighet i vetenskapligt, bibliografiskt, administrativt eller liknande avseende. Beträffande tjänst som överbibliotekarie eller förste bibliotekarie skall särskild hänsyn tas till lämplighet att leda förvaltning av bibliotek. Förordning (1986:988).

[K14]11 §  Tjänsten som universitetsdirektör samt annan tjänst som omfattas av chefslöneavtalet tillsätts av regeringen efter anmälan av styrelsens ordförande.

[S2]Övriga tjänster och vikariat på tjänster tillsätts av rektorsämbetet. Förordning (1988:1019).

[K14]12 §  Uppdrag som prefekt eller föreståndare för en annan arbetsenhet än institution eller ett organ som avses i 9 kap. ges för högst tre år av styrelsen efter samråd med styrelsen för institutionen eller annan arbetsenhet eller nämnden för en inrättning, eller, där sådana organ inte finns, med företrädare för de anställda och de studerande vid institutionen, arbetsenheten eller inrättningen. Förordning (1986:212).

[K14]13 §  Behörig till uppdrag eller arvodestjänst som prefekt eller studierektor är den arbetstagare vid institutionen som är behörig att inneha lärartjänst vid lantbruksuniversitetet och som har sådana vetenskapliga, pedagogiska och andra kvalifikationer som behövs för uppdraget.Förordning (1986:212).

15 kap. Ledighet, vikariat, bisysslor, disciplinansvar m. m.

[K15]1 §  Förläggningen av personalens semester bestäms av rektorsämbetet, som också beviljar annan ledighet än semester. Förordning (1988:1019).

[K15]1a §  Vid tillsättning av vikariat på tjänst som professor, högskolelektor, statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär skall bestämmelserna om tillsättning av långtidsvikariat i anställningsförordningen (1965:601) inte tillämpas, om vikariatet beräknas vara kortare tid än två år.

[S2]Vikariat på en arvodestjänst som adjungerad professor får inte förekomma. Förordning (1990:915).

[K15]2 §  Besked enligt 37 § anställningsförordningen (1965:601) lämnas av regeringen i fråga om sådan arbetstagare vid lantbruksuniversitetet som är ledamot av styrelsen och av rektorsämbetet i fråga om annan arbetstagare.

[K15]3 §  I fråga om den som innehar eller uppehåller befattning som rektor eller tjänst som universitetsdirektör, byråchef, chefveterinär, försöksintendent, lantbruksråd vid lantbruksuniversitetet, professor, statsagronom, statshortonom, statsveterinär, biträdande statsveterinär eller överbibliotekarie prövas fråga som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning av statens ansvarsnämnd. Förordning (1988:1019).

[K15]4 §  Rektorsämbetet skall på lämpligt sätt informera lärare om vilka bisysslor eller slag av bisysslor som enligt ämbetets bedömning inte är förenliga med 36 b § högskolelagen (1977:218).

[S2]Rektorsämbetet skall ge lärare råd om huruvida viss bisyssla enligt ämbetets bedömning är förenlig med 36 b § högskolelagen. Om en lärare begär det, skall ämbetet lämna honom skriftligt besked i sådan fråga. Förordning (1986:212).

[K15]5 §  Lärare vid lantbruksuniversitetet, i vars tjänst kan ingå forskning, är skyldig att underrätta rektorsämbetet om de bisysslor av nämnvärd omfattning och varaktighet inom tjänstens ämnesområde som han innehar. Förordning (1988:1019).

[K16]1 §  En tjänsteförslagsnämnds förslag till tillsättning av sådan tjänst som professor som tillsätts av regeringen får överklagas hos regeringen. Tiden för överklagande räknas från den dag då anslaget om förslaget sattes upp.

[S2]Att en tjänsteförslagsnämnds förslag till tillsättning av annan tjänst inte får överklagas följer av 40 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601). Förordning (1990:71).

[K16]2 §  Beslut av styrelsen eller rektorsämbetet i ärende om tjänstledighet och i ärenden som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivaren får överklagas hos statens arbetsgivarverk. Verkets beslut får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av styrelsen eller rektorsämbetet, som har meddelats enligt denna förordning eller enligt föreskrift som avses i förordningen, får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (1990:915).

3 § har upphävts genom förordning (1987:833).

[K16]4 §  Beslut i ärende om utseende av ledamot i tjänsteförslagsnämnd eller om inbjudan att söka tjänst som lärare eller ärende som avses i 12 kap. 62 § får inte överklagas särskilt. Förordning (1986:212).

[K16]5 §  Beslut av styrelsen eller valförsamling om förslag till befattning som rektor eller valförsamlingens förslag om uppdrag som prorektor får inte överklagas. Förordning (1980:767).

[K16]6 §  Beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrift som avses i förordningen och som har meddelats av något annat organ vid lantbruksuniversitetet än styrelsen eller rektorsämbetet, får överklagas hos rektorsämbetet, om något annat inte följer av 7--9 §§ eller andra föreskrifter. Förordning (1990:915).

[K16]7 §  Beslut om betyg får inte överklagas. Förordning (1980:767).

[K16]8 §  Beslut om antagning till enstaka kurs får inte överklagas. Detsamma gäller beslut om antagning till individuell linje som avses i 3 kap. 36 § första stycket 2 högskoleförordningen (1977:263). Förordning (1986:988).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

Övergångsbestämmelse

Den som den 30 juni 1986 innehar långtidsvikariat på lärartjänst och vars förordnande även omfattar tid därefter, skall, om tjänstens innehavare återgår i tjänst enligt 6, förordnas på en tidsbegränsad extra tjänst som högskolelektor eller högskoleadjunkt av motsvarande omfattning. Om särskilda skäl föreligger kan dock extra tjänst med tillsvidareförordnande meddelas. Förordning (1986:988).

Förordning (1978:470) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 2 kap 11 §, 12 kap 22 §, 14 kap 11 §, 16 kap 1 §; ny 15 kap 1 a §

Förordning (1979:151) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 12 kap 47 §; ändr. 7 kap 3 §, 8 kap 7 §, 12 kap 1, 3, 8, 13, 15, 17, 18, 24, 25, 30, 36-38, 46, 48 §§, 15 kap 1 a, 3 §§, 16 kap 1 §, rubr. närmast före 12 kap 36, 46 §§

Förordning (1979:602) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §, 7 kap 3 §, 12 kap 1, 3, 8, 15, 18 §§, 14 kap 12 §; nytt 11 a kap

Förordning (1980:767) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 2 kap 3 §, 3 kap 12 §, 12 kap 31 §; ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 2 §, 4 kap 4, 21, 31 §§, 5 kap 14, 19, 21 §§, 6 kap 9 §, 7 kap 3, 7, 14 §§, 8 kap 4, 7, 13, 18-21, 24, 26 §§, 9 kap 16 §, 10 kap 1 §, 11 kap 1 §, 11 a kap 1, 13 §§, 12 kap 1, 3, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 30, 33, 37 §§, 14 kap 1, 6,9, 10, 12, 14 §§, 15 kap 3 §, 16 kap, rubr. närmast efter rubr. till 11 a kap, rubr. närmast efter rubr. till 14 kap; nya 2 kap 1 a §, 4 kap 5 a, 15 a, 29 a §§, 6 kap 7 a §, 7 kap 17 a §, 8 kap 7 a, 24 a §§, 11 kap 3 a §, 12 kap 29 a, 32 a §§; omtryck

Förordning (1982:795) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 4 kap 4, 8 §§, 8 kap 5-13, 16-25 §§, 12 kap 32 a §; utgår rubr. närmast före 8 kap 2 §; ändr. 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 1 a, 2, 8, 11, 12 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 1-3, 6, 9, 10, 21, 31 §§, 5 kap 21 §, 6 kap 9 §, 7 kap 2, 3, 5, 9, 12, 13, 20 §§, 8 kap 2-4, 14, 15, 26 §§, 9 kap 18 §, 11 a kap 13 §, 12 kap 1-4, 7, 13-18, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 35-38, 44, 46, 48-50 §§, 14 kap 10-12 §§, rubr. till 4 kap, rubr. närmast före 4 kap 1 §, 8 kap 3 §, 12 kap 36, 46, 49 §§; nya 12 kap 48 a §, rubr. närmast före 8 kap 3 §, 12 kap 48 a §

Förordning (1983:787) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §, 12 kap 15, 17, 21, 30, 46, 48 §§, 13 kap 1-3 §§, 14 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 12 kap 46 §; nya 12 kap 15 a §, 13 kap 4-7 §§
  Ikraftträder
  1983-10-25

Förordning (1984:690) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 4 kap 9, 20, 30 §§, 6 kap 7, 8 §§, 7 kap 18 §, 11 a kap; utgår rubr. närmast före tidigare upph. 8 kap 16, 18 §§; ändr. rubr. till 4 kap, 2 kap 2, 6, 11, 12 §§, 3 kap 3, 4, 6, 7 §§, 4 kap 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 §§, 5 kap 5, 7, 15-19 §§, 6 kap 4, 6 §§, 7 kap 11, 15, 16, 20 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 6, 7, 9, 12, 21 §§, 10 kap 1, 3, 4 §§, 11 kap 1, 5 §§, 12 kap 22, 26, 29, 33, 40 §§, 14 kap 5, 11 §§, 15 kap 1 a §, 16 kap 1-3 §§; nya 2 kap 8 a, 10 a §§, 4 kap 32-41 §§, 5 kap 22 §, 6 kap 10 §, 7 kap 19 a, 21 §§, 9 kap 17 a §, 12 kap 35 a, 39 a §§, rubr. närmast före 4 kap 32, 38, 41 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-24

Förordning (1986:212) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 1 kap 4 §, 2 kap 1 a §, 7, 10 a, 14 §§, 3 kap 7, 11, 13 §§, 4 kap 5 a, 6, 7, 15 a, 29 a §§, 5 kap 1, 4, 6, 13 §§, 8 kap 14, 15 §§, 9 kap 1, 3, 6-10, 13, 14 §§, 11 kap 3 a §, rubr. närmast före 3 kap 11 §, 9 kap, 6, 7 §§, 14 kap 1, 2, 10 §§; nuvarande 6 kap 7 a § betecknas 6 kap 7 §, nuvarande 7 kap 17 a § betecknas 7 kap 18 §, nuvarande 8 kap 26 § betecknas 8 kap 5 §, nuvarande 14 kap 1 § betecknas 13 kap 8 §, nuvarande 14 kap 2-9 §§ betecknas 14 kap 1-8 §§, nuvarande 14 kap 12 § betecknas 14 kap 9 §; ändr. 1 kap 1-3 §§, 2 kap 2, 5, 6, 8 a, 9, 11, 12 §§, 3 kap 1-4, 6, 8, 10 §§, 4 kap 2, 3, 5, 11-15, 22-25, 29, 35 §§, 5 kap 5, 7, 9-12, 14, 19-21 §§, 6 kap 1-5, 9 §§, ny 6 kap 7 §, 7 kap 2, 3, 5, 7, 10, 11, 17 §§, ny 7 kap 18 §, ny 8 kap 5 §, 9 kap 2, 4, 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 3, 4, 6 §§, 12 kap, nya 14 kap 2, 4, 5, 9 §§, 14 kap 10-13 §§, 15 kap 1, 1 a, 3 §§, 16 kap 3, 4 §§, rubr. till 13, 14 kap, rubr. närmast före 4 kap 41 §, 5 kap 5 §, 9 kap 2 §; ny 15 kap 4 §; omtryck
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:420) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lanbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr.13 kap 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. till 13 kap; nya 12 kap 42 a §, 13 ka p 7 a §, 14 kap 8 a, 8 b §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:988) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 2 kap 13 §, 3 kap 9 §, 12 kap 13 §; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 10, 21, 31, 40 §§, 5 kap 21 §, 6 kap 9 §, 7 kap 9, 20 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 4, 18 §§, 12 kap 1, 55 §§, 14 kap 10 §, 16 kap 8 §, p 5, 9 övergångsbest. till 1986:212; nya 2 kap 9 a §, 12 kap 35 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:469) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 16 kap 1-3, 6 §§, rubr. till 16 kap
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:833) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 16 kap 3 §; ändr. 12 kap 38 §, 16 kap 1, 2 §§; nya 12 kap 19 a §, rubr. närmast före 12 kap 19 a §
  Ikraftträder
  1987-08-15

Förordning (1988:147) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. p 4 övergångsbest.
  Ikraftträder
  1988-05-01

Förordning (1988:1019) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  upph. 12 kap 42 a §, 14 kap 8 a §; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 8 a, 11, 12 §§, 3 kap 3, 6, 8 §§, 4 kap 15 §, 5 kap 20 §, 7 kap 3, 19 a §§, 9 kap 12 §, 12 kap 1, 10, 19 a, 20, 24, 28, 33-35 a, 37, 39, 43, 47, 48, 52, 58, 59, 66, 68, 69, 71-73 §§, 13 kap 7 §, 14 kap 11 §, 15 kap 1, 1 a, 3 §§, 16 kap 1 §, rubr. till 3, 15 kap, rubr. närmast före 12 kap 58, 68, 71 §§; rubr. närmast före 2 kap 9 § sätts närmast före 2 kap 8 a §; ny 15 kap 5 §
  Ikraftträder
  1988-11-01

Förordning (1989:168) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 12 kap 19 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:803) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §
  Ikraftträder
  1989-11-15

Förordning (1990:71) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 12 kap 35 §, 16 kap 1 §
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1990:497) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 2 kap 5, 12 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:915) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:90
  Omfattning
  upph. 12 kap 54, 67, 69 §§, rubr. närmast före 12 kap 68 §; nuvarande 1 kap 5 § betecknas 1 kap 4 §; ändr. den nya 1 kap 4 §, 2 kap 8 a, 11 §§, 10 kap 1 §, 12 kap 8, 12, 30, 34, 43, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 68, 72 §§, 15 kap 1 a §, 16 kap 2, 6 §§, rubr. till 11 kap, rubr. närmast före 12 kap 58 §; nya 1 kap 5 §, 11 kap 7, 8 §§
  Ikraftträder
  1990-10-01

Förordning (1991:480) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  Tjänst som forskningsassistent skall dras in i samband med nuvarande tjänsteinnehavares avgång. Den som den 30 juni 1991 innehar ett tidsbegränsat förordnande som forskningsassistent får inneha denna tjänst till dess förordnandet går ut.

  Innehållsförteckning

  1 kap. Allmänna föreskrifter 1
  2 kap. Styrelsen 2
  Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 2 2 3
  3 kap. Rektor och rektorsämbetet 4
  Allmänna föreskrifter Uppgifter Ärendenas handläggning 4 4 4
  4 kap. Forskningsberedning, utbildningsberedning, forskarutbildningsnämnd och lokalnämnd 5
  Forskningsberedning Allmän föreskrift Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 5 5 5 5 6
  Utbildningsberedning Allmän föreskrift Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 6 6 6 6 7
  Forskarutbildningsnämnd Allmän föreskrift Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 7 7 7 8 8
  Lokalnämnd Allmän föreskrift Sammansättning Ärendenas handläggning m. m. 9 9 9 9
  Ytterligare föreskrifter 10
  5 kap. Linjenämnd 10
  Allmänna föreskrifter Särskilda uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 10 10 10 11
  6 kap. Antagningsnämnd 12
  Allmän föreskrift Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 12 12 12 13
  7 kap. Organ för fakulteter 13
  Fakultetskollegier Allmän föreskrift Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 13 13 13 14 14
  Kollegienämnd Allmän föreskrift Uppgifter Sammansättning Ärendenas handläggning 15 15 15 15 16
  8 kap. Programbunden forskning och försöksverksamhet 16
  Allmän föreskrift Programkommittéer m. m. 16 17
  9 kap. Institutioner och andra arbetsenheter 17
  Allmän föreskrift 17
  Institution Uppgifter och förvaltning Sammansättning Ärendenas handläggning 17 17 18 18
  Prefekt Annan arbetsenhet 19 19
  10 kap. Vetenskapliga bibliotek, inrättningar för service samt andra särskilda organ 19
  11 kap. Förvaltningsnämnder m. m. 20
  12 kap. Lärare m. fl. 21
  Allmänna föreskrifter Arbetsuppgifter Tjänstgöring Inrättande av tjänster som lärare vid högskoleenheter 21 22 23 23
  Behörighet Befordringsgrunder 24 25
  Tillsättning 26 Tidsbegränsning av anställning 27 Omprövning av tjänst 29 Tjänsteförslagsnämnd 30 Handläggning av ärenden om tillsättning av tjänst som professor samt tjänst som statsagronom, statshortonom, statsveterinär eller biträdande statsveterinär 32 Handläggningen av ärenden om tillsättning av arvodestjänst som adjungerad professor 33 Handläggningen av ärenden om tillsättning av tjänst som högskolelektor 34 Handläggningen av ärenden om tillsättning av tjänst som forskarassistent 34 Handläggningen av ärenden om antagning av oavlönad docent 34
  13 kap. Assistenter och amanuenser34
  14 kap. Utseende av rektor m. m.35
  15 kap. Ledighet, vikariat, bisysslor, disciplinansvar m. m.37
  16 kap. Överklagande38
  Övergångsbestämmelser39
  Omfattning
  upph. 13 kap 7 a §; ändr. 13 kap 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. till 13 kap; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1439) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 13 kap 3 §, 16 kap 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:37) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 12 kap 19 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:753) om ändring i förordningen (1977:344) för Sveriges lantbruksuniversitet

  Omfattning
  ändr. 4 kap 39 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Ändring, SFS 1993:221

  Omfattning
  upph.