Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering

Departement
Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:440 i lydelse enligt SFS 1997:883
Ikraft
1977-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Kommunernas skyldigheter att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering skall fullgöras då Statens energimyndighet begär det.

[S2]Uppgifterna skall lämnas på det sätt som energimyndigheten bestämmer efter samråd med berörda myndigheter och organisationer.

[S3]Energimyndigheten får endast efter tillstånd av regeringen i varje särskilt fall fordra in mer omfattande uppgifter om kommunernas energiplanering. Förordning (1997:883).

2 §  Uppgift som begäres enligt 1 § skall vara av väsentlig betydelse för statlig central eller regional planering och avse

 1. rådande förhållanden av väsentlig betydelse för energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen,
 2. kommunens bedömning av utvecklingen på energiområdet,
 3. de åtgärder som kommunen avser att vidtaga och som i väsentlig mån påverkar energiförbrukningen, energitillförseln eller energihushållningen.

3 §  Statens energimyndighet skall underrätta kommunerna om innehållet i de riktlinjer för energipolitiken som statsmakterna fastställer samt bistå dem med råd och upplysningar i frågor som gäller tillämpningen av lagen (1977:439) om kommunal energiplanering. Förordning (1997:883).

4 §  Statens energimyndighet skall delge berörd länsstyrelse uppgift som har inhämtats enligt 1 §. Förordning (1997:883).

5 §  Mot beslut varigenom kommun har ålagts att lämna uppgifter enligt 7 § lagen (1977:439) om kommunal energiplanering föres talan hos regeringen genom besvär.

Ändringar

Förordning (1977:440) om kommunal energiplanering

  Ikraftträder
  1977-07-01

Förordning (1983:551) om ändring i förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:299) om ändring i förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1997:883) om ändring i förordningen (1977:440) om kommunal energiplanering

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01