Lag (1977:439) om kommunal energiplanering

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:439 i lydelse enligt SFS 2017:1031
Ikraft
1977-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel.

2 §  Kommun skall vid sin planering undersöka förutsättningarna att genom samverkan med annan kommun eller betydande intressent på energiområdet såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor som har betydelse för hushållningen med energi eller för energitillförseln. Finnes förutsättning för sådan gemensam lösning föreligga, skall den tagas till vara i planeringen.

3 §  I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I en sådan plan skall finnas en analys av vilken inverkan den i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser.

[S2]Planen beslutas av kommunfullmäktige. Lag (1998:836).

4 §  Den som bedriver verksamhet i vilken användes större mängd energi eller den som yrkesmässigt producerar eller distribuerar energi skall på begäran lämna kommun de uppgifter som behövs för planeringen.

[S2]Kommun skall på begäran bereda den som är uppgiftsskyldig enligt första stycket tillfälle att överlägga med kommunen om energifrågor som har väsentlig betydelse för honom.

[S3]Vid tillämpning av första stycket skall iakttas att den som är uppgiftsskyldig ej betungas onödigt. Lag (1981:601).

5 §  Fullgörs ej uppgiftsskyldighet enligt 4 §, får länsstyrelsen vid vite kalla den uppgiftsskyldige till överläggning med kommunen, om denna begär det. Lag (1981:601).

6 §  Beslut om föreläggande av vite får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:40).

7 §  Kommun är skyldig att på begäran av myndighet som regeringen be stämmer lämna myndigheten uppgifter om fullgörandet av kommunens skyldighet enligt 1, 2 eller 3 §. Lag (1981:601).

8 §  Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas, information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap.919 och 46 §§miljöbalken.

[S2]Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap.7 och 8 §§miljöbalken efter att kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen. En sådan undersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om frågan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2017:1031).

Prop. 2016/17:200: Av paragrafen framgår att om en plan som upprättas enligt lagen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska miljöbalkens bestämmelser om miljöbedömningar m.m. tillämpas. Paragrafen har fått sin redaktionella och språkliga utformning efter synpunkter från Lagrådet.

Paragrafen ändras som en följd av att 6 kap. miljöbalken föreslås ersättas ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1980:242) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1981:601) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

  Förarbeten
  Prop. 1980/81:90
  Omfattning
  nuvarande 3, 4 §§ betecknas 4, 5 §§; ändr. nya 5 §, 7 §; ny 3 §

Lag (1985:47) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:5
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1991:653) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Lag (1995:40) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1998:836) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2004:602) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Förarbeten
Rskr. 2003/04:235, Prop. 2003/04:116, Bet. 2003/04:MJU21
Omfattning
ny 8 §
Ikraftträder
2004-07-21

Lag (2017:1031) om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedömningen av ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:20, Prop. 2016/17:200, Bet. 2017/18:MJU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-01-01