Upphävd författning

Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

Version: 1977:486

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1977-06-02
Ändring införd
SFS 1977:486
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till central verksamhet hos vissa organisationer som bedriver nykterhetsarbete.

[S2]Till vissa andra sådana organisationer lämnas statsbidrag i annan ordning. Förordning (1984:369).

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning lämnas till

 1. De kristna samfundens nykterhetsrörelse, Förbundet mot droger, IOGT-NTO-rörelsen, Järnvägsanställdas helnykterhetsförbund, Kvinnoföreningarnas samarbetskommitté i alkohol- och narkotikafrågor, MHF-rörelsen, Riksförbundet mot alkohol- och narkotikamissbruk, Sveriges akademikers nykterhetsförbund, Blåbandsrörelsen, Sveriges lärares nykterhetsförbund, Sveriges polismäns helnykterhetsförbund, Svenska frisksportförbundet och Vita bandet samt
 2. andra organisationer om regeringen bestämmer det.

[S2]Statsbidrag får även lämnas till Föreningen Fruktdrycker. Förordning (1991:547).

3 §  Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av en samarbetsnämnd. Förordning (1984:369).

4 §  Samarbetsnämnden består av fem ledamöter. För varje ledamot skall finnas en personlig ersättare. Ledamöterna och ersättarna utses av regeringen för tre år i sänder och efter förslag som avges av de organisationer som anges i 2 § 1.Förordning (1984:369).

5 §  Samarbetsnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.

6 §  Samarbetsnämnden får besluta om sekreterare och annat arbetsbiträde.

7 §  Ansökan om statsbidrag görs hos samarbetsnämnden. Förordning (1984:369).

8 §  Samarbetsnämnden är beslutför när mer än halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.

9 §  Nämndens ordförande eller den som han utser får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar eller överklagande av nämndens beslut. Förordning (1986:883).

10 §  Vid sammanträden med samarbetsnämnden förs protokoll. Förordning (1986:883).

11 §  Samarbetsnämndens beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

[S2]Samarbetsnämndens beslut i ärenden om resekostnadsersättning och traktamentsersättning enligt denna förordning får inte överklagas.

[S3]Samarbetsnämndens beslut i andra frågor än sådana som avses i första och andra styckena får överklagas hos regeringen, utom såvitt avser frågor om utlämnande av allmänna handlingar. Förordning (1998:1060).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

Förordning (1984:369) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 1-4, 7, 9-11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1986:883) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

  Omfattning
  ändr. 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1991:547) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

Förordning (1995:279) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1998:1060) om ändring i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1998:1814

Omfattning
upph.