Lag (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:494 i lydelse enligt SFS 1989:990
Tidsbegränsad
1990-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Svenskt registreringspliktigt skepp eller andel däri får ej överlåtas utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, om skeppet genom överlåtelsen upphör att vara svenskt.
Vid prövning av fråga om tillstånd till överlåtelse skall särskilt beaktas hur denna påverkar effektivitet och sysselsättning inom sjöfartsnäringen och de ombordanställdas förhållanden. Tillstånd skall ej lämnas, om det strider mot väsentligt allmänt intresse att skeppet upphör att vara svenskt.
I fråga om överlåtelse som sker i strid med vad nu har sagts skall föreskrifterna i 4, 5 och 7 §§ lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m. äga motsvarande tillämpning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

Lag (1978:348) om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om tillstånd till överlå- telse av fartyg

Lag (1979:257) om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

Lag (1980:458) om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om till- stånd till överlåtelse av fartyg

Lag (1983:1013) om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om till- stånd till överlåtelse av fartyg

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:25
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1986:1034) om fortsatt giltighet av lagen (1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:29
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1987-01-01