Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
1939-06-22
Ändring införd
SFS 1939:299 i lydelse enligt SFS 2000:850
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Är Sverige i krig, skall bestämmelserna i 2-4 §§ tillämpas.

[S2]Är Sverige i krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen föreskriva att bestämmelserna i 2-4 §§ skall tillämpas.

[S3]Föreskrift enligt andra stycket skall underställas riksdagens prövning inom en månad från det den utfärdades. Sker inte underställning eller godkänner riksdagen inte föreskriften inom två månader från det underställningen skedde, upphör föreskriften att gälla. Lag (1994:1626).

2 §  1 mom. Utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får inte

 1. ett svenskt fartyg eller en andel i fartyget överlåtas till en utlänning eller till ett svenskt aktiebolag vars aktiekapital till mer än en tredjedel är i utländsk ägo;
 2. en aktie i ett svenskt aktiebolag som äger ett fartyg eller en andel i ett fartyg, tecknas för eller överlåtas till en utlänning eller ett sådant svenskt aktiebolag som avses under a);
 3. ett svenskt fartyg upplåtas till en utlänning genom tidsbefraktning eller till nyttjande;
 4. rätt till tidsbefraktning av ett svenskt fartyg eller nyttjanderätt till det överlåtas till en utlänning. Lag (2000:850).

[S2]2 mom. Vad i 1 mom. sagts medför ej inskränkning i:

[S3]aktieägares rätt till teckning eller erhållande av det antal nya aktier i bolaget, som svarar mot hans andel i det förutvarande aktiekapitalet,

[S4]den rätt att teckna eller erhålla nya aktier, som, där någon under tid då 2--4 §§ äga tillämpning annorledes än genom teckning eller överlåtelse bekommit aktie, vid tiden härför enligt bolagsordningen var förenad med aktien. Lag (1957:289).

3 §  Utfärdas teckningslista för bildande av aktiebolag, vars aktier enligt 2 § ej må tecknas av eller överlåtas till utlänning eller aktiebolag, som i 2 § 1 mom. a) är nämnt, skall teckningslistan innehålla erinran härom.

[S2]Lag samma vare, där aktiekapitalet i sådant bolag ökas medelst ny aktieteckning och teckningsrätt därvid tillkommer annan än aktieägare.

4 §  Överlåtelse, aktieteckning eller upplåtelse, som sker i strid mot bestämmelserna i 2 § 1 mom., vare utan verkan.

[S2]Utgives aktiebrev till obehörig aktietecknare, medföre brevet icke rätt i bolaget så länge brevet innehaves av den obehörige tecknaren eller annan, som enligt lag icke är behörig innehava detsamma.

5 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet överlåter eller upplåter egendom i strid med bestämmelserna i 2 § 1 mom. döms till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Om någon döms till ansvar enligt första stycket för att i strid med 2 § 1 mom. a) eller b) ha överlåtit egendom, får domstolen förklara egendomen förverkad efter vad som kan anses skäligt. Om egendomen inte finns i behåll, får i stället värdet förklaras förverkat. Domstolen får förplikta den som i annat fall döms enligt första stycket att, efter vad som är skäligt, betala avtalad ersättning till staten.

[S3]Har överlåtelse av en aktie förmedlats av någon som yrkesmässigt i kommission köper och säljer fondpapper, skall vad som sägs i denna paragraf om överlåtare i stället tillämpas på kommissionären, eller om såväl överlåtaren som förvärvaren anlitat kommissionär, skall vad som nu sagts i stället gälla den som handlat för förvärvarens räkning. Lag (2000:850).

6 §  Har det som föreskrivs i 3 § uppsåtligen eller av oaktsamhet inte iakttagits vid utfärdande av en teckningslista, skall stiftaren eller, om det rör sig om ökning av aktiekapital, ledamot i bolagets styrelse dömas till böter.

[S2]Har på grund av aktieteckning i strid med bestämmelserna i denna lag aktiebrev utgetts till en utlänning eller till ett sådant bolag som sägs i 2 § 1 mom. a) skall den styrelseledamot, som uppsåtligen eller av oaktsamhet medgett att brevet utgetts, dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2000:850).

7 § har upphävts genom lag (2000:850).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Ändring, SFS 1957:289

  Övergångsbestämmelse

  Vad i denna lag stadgas skall icke gälla med avseende å rätten för utlänning att överlåta sådan andel i fartyg eller sådan aktie, som vid den tid då 2--4 §§ träda i tillämpning redan äges av utlänning, eller sådan rätt till tidsbefraktning av eller nyttjanderätt till fartyg, som vid samma tid tillkommer utlänning, ej heller å den rätt att teckna eller erhålla nya aktier, som vid sådan tid enligt bolagsordningen må tillkomma aktieägare.
  Omfattning
  ändr. 1 §, 2 § 2 mom, slutbest.

Lag (1991:254)om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:68
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:1419) om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:76, Bet. 1992/93:FöU2
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1626) om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:69, Prop. 1994/95:87, Bet. 1994/95:KU21
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (2000:850) om ändring i lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:12, Prop. 1999/2000:116, Bet. 2000/01:TU2
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 2 § 1 mom, 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01