Upphävd författning

Förordning (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:496
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel till fria resor för sjöfolk som är anställt av svenska arbetsgivare på svenska fartyg.

[S2]Bidragen utgår med högst 25 procent av kostnaderna för sådana resor som avses i 2 och 3 §§ och som till någon del har företagits under år 1981.

[S3]Bidragen betalas ut till arbetsgivaren. Förordning (1981:903).

2 §  Bidrag utgår, med det undantag som anges i andra stycket, till resa som företages i samband med semester, vederlagsledighet, anställnings upphörande, sjukdom eller havandeskap.

[S2]Bidrag utgår ej till resa som företages i samband med leverans av fartyg i utlandet till svenskt rederiföretag.

3 §  Genom bidrag ersättes arbetsgivares kostnad för hemresa från fartyget till hemorten eller den basort, om vilken avtal har träffats i särskild ordning. Detsamma gäller utresa från hemort eller basort till fartyget.

[S2]Bidrag utgår ej till lön under resa eller till traktamentsersättning.

4 §  Fråga om bidrag enligt denna förordning prövas av sjöfartsverket.

[S2]Ansökan om bidrag till kostnader för resor under ett kalenderår göres skriftligen före utgången av mars månad påföljande år. Till ansökningshandlingen skall fogas bestyrkt utdrag ur sökandens räkenskaper i fråga om resekostnader. Av utdraget skall framgå hur många resor ansökan avser och mellan vilka orter resorna har företagits.

[S3]Föreligger särskilda skäl får ansökan prövas även om den ej har gjorts inom föreskriven tid. Detta gäller dock endast om ansökan har gjorts före utgången av april månad året efter det för vilket bidrag sökes.

5 §  Den som ansöker om bidrag skall tillhandahålla sjöfartsverket upplysningar och, om så begäres, redovisningshandlingar liksom underlag härför i form av reseräkningar, biljetter och liknande.

6 §  Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av sjöfartsverket.

7 §  Mot sjöfartsverkets beslut enligt denna förordning får talan ej föras.

Ändringar

Förordning (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Förarbeten
Prop. 1976/77:146

Förordning (1979:260) om ändring i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Förordning (1980:722) om ändring i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Förordning (1981:903) om ändring i förordningen (1977:496) om statsbidrag till sjöfolkets fria resor

Ändring, SFS 1996:896

    Omfattning
    upph.