Upphävd författning

Förordning (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:497
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statlig kreditgaranti enligt denna förordning kan beviljas svenskt rederiföretag.

2 §  Frågor om statlig kreditgaranti prövas enligt riksdagens beslut av fullmäktige i riksgäldskontoret, om inte annat sägs.

[S2]Kreditgaranti tecknas på statens vägnar av fullmäktige i riksgäldskontoret. Förordning (1980:460).

3 §  Nämnden för fartygskreditgarantier kan lämna utfästelse om att kreditgaranti kommer att utfärdas vid senare tidpunkt mot viss säkerhet och på de villkor fullmäktige i riksgäldskontoret då bestämmer (garantiutfästelse). Ett beslut om garantiutfästelse skall innehålla en erinran om att utfästelsen endast gäller om förutsättningarna inte väsentligt har ändrats när garanti skall utfärdas.

[S2]Garantiutfästelse förfaller om den inte utnyttjas inom sex månader efter det att den har lämnats. Om särskilda skäl föreligger kan denna tid förlängas.

[S3]Vad som sägs i denna förordning om kreditgaranti gäller, med undantag av 15 §, i tillämpliga delar även garantiutfästelse. Förordning (1981:658).

4 §  Kreditgaranti får lämnas till och med den 31 december 1984.

[S2]Ansökan om kreditgaranti eller garantiutfästelse skall göras före utgången av september 1984. Förordning (1983:901).

5 §  Kreditgaranti skall förenas med de villkor som behövs för att trygga syftet med denna. Förordning (1980:460).

6 §  Kreditgaranti får beviljas för lån med en löptid av längst tio år och med frihet från avbetalning under högst tre år av lånets löptid.

[S2]Beviljad kreditgaranti får förlängas och utvidgas inom ramen för vad som sägs i första stycket. Förordning (1980:460).

7 §  Kreditgaranti som avser annat lån än obligationslån eller lån av svensk bank eller svenskt kreditaktiebolag får beviljas endast om långivaren godkännes av fullmäktige i riksgäldskontoret.

8 §  Kreditgaranti kan avse lån i svensk eller utländsk valuta och omfatta kapitalbelopp, ränta och kostnader.

[S2]Avser kreditgaranti åtagande i utländsk valuta, skall som ianspråktaget garantibelopp räknas garantiåtagandets omfattning efter gällande säljkurs på den utländska valutan den dag då garantin beviljas.

9 §  För kreditgaranti skall ställas säkerhet som nämnden för fartygskreditgarantier godkänner. Säkerheten skall vara hänförlig till fartyg som tillhör rederiföretaget och ligga inom 90 procent av det beräknade värdet för fartyget eller fartygen. Härjämte skall ställas annan säkerhet, om fullmäktige i riksgäldskontoret begär det.

[S2]Om det finns särskilda skäl till det får nämnden för fartygskreditgarantier godkänna säkerhet som ligger över det värde som anges i första stycket eller medge att annan säkerhet ställs. Förordning (1980:460).

10 §  Kreditgaranti får göras beroende av att berört rederiföretag till chefen för kommunikationsdepartementet, fullmäktige i riksgäldskontoret eller nämnden för fartygskreditgarantier lämnar uppgifter om förhållanden av betydelse för garantigivningen.

11 §  Kreditgaranti som säkerställes genom inteckning får beviljas endast om det fartyg som inteckningen avser är försäkrat på betryggande sätt.

12 §  Kreditgaranti får beviljas endast om sådan svensk bank eller sådant svenskt kreditinstitut, som fullmäktige i riksgäldskontoret godkänner, åtager sig att enligt anvisningar av fullmäktige förvara ställda säkerheter och bevaka statens intresse som garantigivare.

13 §  Ansökan om garantiutfästelse ges in till nämnden för fartygskreditgarantier. Ansökan skall vara skriftlig samt innehålla uppgifter i de hänseenden som nämnden för fartygskreditgarantier bestämmer.

[S2]Ansökan om kreditgaranti skall vara skriftlig och ges in till fullmäktige i riksgäldskontoret. Grundas ansökan på garantiutfästelse skall uppgift lämnas om förutsättningarna har ändrats sedan utfästelsen beslutades.

[S3]Nämnden för fartygskreditgarantier skall på begäran av fullmäktige i riksgäldskontoret yttra sig i ärenden om kreditgaranti. Förordning (1981:658).

14 §  Uppkommer i visst fall fråga om kreditgaranti står i överensstämmelse med garantigivningens syfte eller med det risktagande som avses med garantigivningen, kan fullmäktige i riksgäldskontoret eller nämnden för fartygskreditgarantier hänskjuta ärendet till regeringen för prövning. Förordning (1980:460).

15 §  För kreditgaranti som har beviljats utgår avgift på utestående garantibelopp med 0,5 procent per år. Avgiften erlägges årsvis till riksgäldskontoret. Förordning (1980:460).

16 §  Beslut av nämnden för fartygskreditgarantier överklagas hos rege ringen genom besvär. Förordning (1980:460).

Ändringar

Förordning (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag

Förarbeten
Prop. 1976/77:146

Förordning (1978:350) om ändring i förordningen (1977:497) om statlig kredit- garanti till svenskt rederi- företag

Förordning (1979:259) om ändring i förordningen (1977:497) om statlig kredit- garanti till svenskt rederi- företag

Förordning (1980:460) om ändring i förordningen (1977:497) om statlig kre- ditgaranti till svenskt rederiföretag

  Förarbeten
  Prop. 1979/80:166
  Omfattning
  upph. 13 §; nuvarande 14-16 §§ betecknas 13-15 §§; ändr. 2-6, 9, nya 13, 14 §§; ny 16 §; omtryck

Förordning (1981:658) om ändring i förordningen (1977:497) om statlig kredit- garanti till svenskt rederi- företag

  Omfattning
  ändr. 3, 13 §§

Förordning (1983:901) om ändring i förordningen (1977:497) om statlig kre- ditgaranti till svenskt rederiföretag

Förordning (1989:266) om upphävande av förord- ningen (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1989-07-01