Upphävd författning

Förordning (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1977-05-18
Ändring införd
SFS 1977:523 i lydelse enligt SFS 1988:767
Ikraft
1977-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska kan få statligt stöd enligt denna förordning under förutsättning att

 1. publikationen vänder sig till invandrare och språkliga minoriteter i Sverige,
 2. publikationen har sin huvudredaktion i Sverige och
 3. annonsandelen i publikationen inte överstiger 25 procent eller, om publikationen uppfyller kraven för produktionsbidrag enligt förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar, annonsandelen inte överstiger 40 procent. Förordning (1983:614).

2 §  Stöd lämnas i form av produktionsbidrag och etableringsstöd.

[S2]Frågor om stöd prövas av statens invandrarverk efter samråd med presstödsnämnden. Det ankommer på presstödsnämnden att avgöra om en publikation uppfyller kraven för produktionsbidrag enligt förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar. Vid prövning av frågor om stöd enligt denna förordning får hänsyn inte tas till en tidnings eller tidskrifts politiska inställning eller ställningstaganden i enskilda frågor. Förordning (1983:614).

3 §  I förordningen förstås med

[S2]allmän nyhetstidning: tidning av dagspresskaraktär som

 1. i huvudsak innehåller nyheter och annan information samt debatt och
 2. utkommer minst 24 gånger per kalenderår,

[S3]tidskrift: periodisk publikation som enligt utgivningsplan skall utkomma med minst fyra nummer per kalenderår,

[S4]medlemstidskrift: tidskrift som utges av riksorganisation för invandrare eller för språklig minoritet som medlemsorgan för organisationen,

[S5]medlemsexemplar: exemplar som distribueras till medlem i organisation för invandrare eller språklig minoritet,

[S6]riksorganisation: organisation som till huvudsyfte har att verka för och rekrytera medlemmar oavsett var i Sverige dessa vistas,

[S7]posttidning: exemplar som har befordrats enligt postverkets villkor för distribution av adresserad eller oadresserad posttidning,

[S8]nummer: en utgåva,

[S9]annonsandel: andelen betalt annonsutrymme av hela utrymmet i publikationen under ett kalenderår,

[S10]sida: det spaltutrymme som motsvaras av en sida i tabloidformat.

[S11]Utkommer publikation som avses i denna förordning med dubbelnummer räknas detta som ett nummer. Vid bestämmandet av antalet medlemsexemplar beräknas ett exemplar per medlem. Förordning (1983:614).

4 §  Produktionsbidrag till allmän nyhetstidning utgår under förutsättning att

 1. i genomsnitt minst 2 000 exemplar av varje nummer säljs under ett kalenderår,
 2. tidningens totalupplaga i huvudsak är abonnerad,
 3. minst 90 procent av upplagan är spridd i Sverige,
 4. antalet friexemplar inte överstiger 1 000 per nummer,
 5. varje nummer omfattar minst tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett kalenderår,
 6. inget enskilt nummer omfattar mindre än åtta sidor,
 7. minst sex sidor per nummer, räknat i genomsnitt under ett kalenderår, innehåller nyheter och annan information samt debatt om förhållanden i Sverige,
 8. varje enskilt nummer, som omfattar tolv sidor eller fler, innehåller minst sex sidor nyheter och annan information samt debatt om förhållanden i Sverige,
 9. inget enskilt nummer omfattar mindre än fyra sidor nyheter och annan information samt debatt om förhållanden i Sverige,
 10. minst 75 procent av det redaktionella innehållet är skrivet på annat språk än svenska och
 11. om antalet utgåvor är högst 50 per år, utgivaren är en riksorganisation.

[S2]Vid den bedömning av upplagan som skall göras enligt första stycket 1 och 2 inräknas medlemsexemplar i antalet försålda respektive abonnerade exemplar.

[S3]Upplagans storlek och sammansätt ning bedöms med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. Förordning (1983:614).

5 §  Produktionsbidrag utgår ej till allmän nyhetstidning som för samma kalenderår får produktionsbidrag enligt förordningen (1981:409) om statligt stöd till dagstidningar. Förordning (1981:1277).

6 §  Produktionsbidrag utgår med 345000 kr. om tidningen utkommer med minst 24 nummer per år. Utkommer tidningen med fler nummer ökas bidraget med 8050 kr. per nummer fr.o.m. nummer 25 t.o.m. nummer 52 och med 2300 kr. per nummer fr.o.m. nummer 53. Förordning (1979:270).

[S2]/r4/ Produktionsbidrag till medlemstidskrift

7 §  Produktionsbidrag till medlemstidskrift utgår under förutsättning att

 1. antalet medlemsexemplar är minst 500 per utgivet nummer,
 2. minst 90 procent av upplagan är spridd i Sverige,
 3. varje nummer omfattar minst tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett kalenderår,
 4. inget enskilt nummer omfattar mindre än åtta sidor,
 5. innehållet på minst sex sidor per nummer, räknat i genomsnitt under ett kalenderår, berör förhållanden i Sverige,
 6. varje enskilt nummer, som omfattar tolv sidor eller fler, innehåller minst sex sidor som berör förhållanden i Sverige,
 7. inget enskilt nummer omfattar mindre än fyra sidor som berör förhållanden i Sverige och
 8. minst 75 procent av det redaktionella innehållet är skrivet på annat språk än svenska.

[S2]Upplagans storlek och sammansättning bedöms med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. Förordning (1983:614).

8 §  Produktionsbidrag består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen utgör 2875 kr. per medlemstidskrift. Den rörliga delen utgör 1 kr. 80 öre för varje bidragsberättigat exemplar som har distribuerats som posttidning.

[S2]Utöver medlemsexemplar berättigar högst 500 friexemplar per nummer till bidrag.

[S3]Summan av fast bidrag och rörligt bidrag förhöjs med 10 procent för tidskrift som utkommer med mellan 10 och 15 nummer per år och med 20 procent för tidskrift som utkommer med mellan 16 och 23 nummer per år. Produktionsbidrag för en tidskrift utgår för högst 23 nummer per kalenderår och med högst 258750 kr. Förordning (1981:1277).

9 §  Utan hinder av att allmän nyhetstidning eller medlemstidskrift ej uppfyller villkoren enligt denna förordning i fråga om upplagans storlek, andel abonnerade exemplar eller periodicitet får bidrag beviljas om det är uppenbart att publikationen är i behov av bidrag för att dess konkurrensförutsättningar i förhållande till publikation som har fått stöd enligt 4 § respektive 7 § ej allvarligt skall försämras.

[S2]Bidrag enligt första stycket utgår efter det behov som publikationen har för att dess konkurrenssituation ej skall försämras. Bidraget bestämmes av statens invandrarverk. Bidrag får ej överstiga vad som enligt 4 eller 7 § har utgått till den konkurrerande publikationen.

[S3]/r4/ Behovsprövat produktionsbidrag

10 §  Produktionsbidrag får beviljas allmän nyhetstidning, medlemstidning och annan tidskrift som ej är berättigad till bidrag enligt 4 eller 7 § om

 1. det bedöms att intäkterna ej kommer att täcka kostnaderna och
 2. tillräckligt stöd för utgivandet ej erhålls eller kan påräknas från annat håll.

[S2]Publikation som avses i första stycket skall i huvudsak vara spridd i Sverige, till övervägande delen vara skriven på andra språk än svenska och till övervägande del betald genom abonnemang och lösnummer eller genom stöd från invandrarorganisation.

[S3]Om varje nummer av en sådan publikation som avses i första stycket omfattar mindre än tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett kalenderår, får produktionsbidrag beviljas endast om publikationen till övervägande del berör förhållanden i Sverige. Om varje nummer av publikationen omfattar minst tolv sidor, räknat i genomsnitt under ett kalenderår, får produktionsbidrag beviljas endast om

 1. innehållet på minst sex sidor per nummer, räknat i genomsnitt under ett kalenderår, berör förhållanden i Sverige,
 2. varje enskilt nummer, som omfattar tolv sidor eller fler, innehåller minst sex sidor som berör förhållanden i Sverige och
 3. inget enskilt nummer omfattar mindre än fyra sidor som berör förhållanden i Sverige.

[S4]Om publikationen uppfyller kraven enligt tredje stycket skall bedömas med utgångspunkt i förhållandena under det kalenderår som föregår det år för vilket bidrag söks. Förordning (1983:614).

11 §  Ansökan om bidrag enligt 10 § skall innehålla uppgift om

 1. utgivningsplan och ekonomisk kalkyl för det kalenderår ansökan avser och
 2. publikationens utgivning och ekonomi under kalenderåret närmast före det år för vilket bidrag sökes.

12 §  Bidrag enligt 10 § får ej överstiga beräknat underskott. För allmän nyhetstidning eller medlemstidskrift får bidraget högst uppgå till 50 procent av vad tidskriften skulle ha erhållit om den i tillämpliga delar hade varit bidragsberättigad enligt 4 eller 7 §. För annan tidskrift får bidraget högst uppgå till 50 procent av vad tidskriften skulle ha erhållit om den i tillämpliga delar hade varit bidragsberättigad enligt 7 §. Förordning (1979:270).

13 §  Har bidrag enligt 10 § ej använts för avsett ändamål skall statens invandrarverk återkräva belopp som har betalats ut.

[S2]Har sökanden lämnat felaktiga uppgifter, får statens invandrarverk, om uppgiften har haft betydelse för prövningen, helt eller delvis återkräva belopp som har betalats ut.

[S3]/r3/ Tillägg till produktionsbidrag

13 a §  I mån av behov och tillgång på medel får ett tillägg till produktionsbidraget ges till en sådan publikation som utkommer på minst två andra språk än svenska. Förordning (1983:614).

[S2]/r4/ Etableringsstöd

14 §  Tidning eller tidskrift som nyetableras eller väsentligt ökar antalet årligen utgivna nummer får beviljas preliminärt stöd som allmän nyhetstidning, medlemstidskrift eller annan tidskrift om publikationen vid fortsatt utgivning kan förväntas uppfylla förutsättningarna för stöd enligt denna förordning. Sådant preliminärt stöd benämnes etableringsstöd.

[S2]Fråga om etableringsstöd prövas av statens invandrarverk efter samråd med presstödsnämnden.

15 §  Ansökan om etableringsstöd göres skriftligen hos statens invandrarverk. Till ansökan skall fogas plan för etableringen med uppgift om budget, finansieringskällor och planerad redaktionell kapacitet. Sökanden skall dessutom förebringa den ytterligare utredning som statens invandrarverk finner nödvändig.

16 §  Etableringsstöd utgår i form av ränte- och amorteringsfritt lån.

[S2]För lån för nyetablering skall ställas den säkerhet som statens invandrarverk bestämmer.

[S3]Stödet betalas ut kvartalsvis i förskott. Den första utbetalningen görs när utgivningen eller periodicitetsökningen börjar. Statens invandrarverk skall före varje utbetalning kontrollera att inlämnad utgivningsplan hålls. Förordning (1982:499).

17 §  Ett år efter utgivningens början eller, om ansökan om produktionsbidrag då har getts in vid prövningen av denna ansökan, prövar statens invandrarverk om publikationen uppfyller de villkor som anges i 1 § samt i 4, 7 eller 10 §. Om så är fallet, skall verket besluta att lånet skall efterges. I motsatt fall kan verket säga upp lånet till betalning. Om villkoren ej har uppfyllts men utgivaren kan göra troligt att så kommer att ske inom ytterligare ett år, kan verket besluta att ny prövning skall ske vid denna senare tidpunkt.

[S2]Om publikationen efter två verksamhetsår ej svarar mot villkor en i 1, 4, 7 eller 10 § skall invandrarverket säga upp lånet till betalning. Om särskilda skäl föreligger, kan statens invandrarverk dock helt eller delvis efterge lånet även om alla förutsättningar för bidrag enligt 4, 7 eller 10 § ej har uppfyllts.

[S3]Lån som har sagts upp till betalning enligt första eller andra stycket skall återbetalas på tre år.

18 §  Statens invandrarverk får säga upp lån till omedelbar betalning, om

 1. låntagaren genom oriktiga uppgifter har föranlett att lånet har beviljats,
 2. sådant förhållande föreligger att låntagaren med hänsyn till det med lånet avsedda ändamålet uppenbarligen ej bör få inneha lånet,
 3. säkerheten för lånet väsentligen har försämrats eller
 4. låntagaren bryter mot annat villkor för lånet.

19 §  På lån som har sagts upp till betalning utgår årlig ränta från uppsägningsdagen till dess betalning sker. Räntan beräknas enligt den räntesats, som fastställs för statens utlåningsränta.

[S2]Om kapital- eller räntebelopp inte har betalats inom föreskriven tid, utgår dröjsmålsränta på lånet, från förfallodagen till dess det förfallna beloppet helt har betalats, efter en räntesats som vid varje tidpunkt med en procentenhet överstiger statens utlåningsränta. Förordning (1983:776).

20 §  Lån betalas ut av kammarkollegiet eller av bank, om kammarkollegiet bestämmer att sådan skall anlitas. Lån betalas ut mot skuldförbindelse och de handlingar i övrigt som statens invandrarverk föreskriver. Om bank skall anlitas, tillställes den medel till lån av kammarkollegiet efter utbetalningsbesked av statens invandrarverk.

[S2]Om bank har anlitats skall återbetalning av lån och räntebetalning göras till banken, som utan dröjsmål skall redovisa de influtna medlen till kammarkollegiet.

20 a §  I fråga om avgifter för administration av etableringsstöd finns bestämmelser i förordningen (1983:737) om avgift för administration av vissa statliga lån. Förordning (1983:776).

21 §  Utan hinder av vad som föreskrives i denna förordning får för nyetablerad publikation och för publikation som väsentligt har ökat sin periodicitet uppgifter om upplaga avse den tidsperiod för vilken uppgifter kan erhållas, dock ej kortare period än sex månader.

[S2]Statens invandrarverk får besluta att produktionsbidrag för nyetablerad tidning och för tidning som väsentligt har ökat sin utgivning skall utgå för del av kalenderår med motsvarande reducering av bidragsbeloppet. Bidrag får dock ej beviljas för kortare tid än tre månader och ej heller avse tid för vilken publikationen erhållit etableringsstöd.

[S3]Ansökan om bidrag enligt andra stycket får inlämnas efter utgången av det kalenderår ansökan avser, dock senast vid utgången av mars kalenderåret därefter.

[S4]/r4/ Gemensamma bestämmelser

22 §  Ansökan om produktionsbidrag eller etableringsstöd göres hos statens invandrarverk. Ansökan om produktionsbidrag göres före utgången av februari det år för vilket bidrag sökes. Sökanden är skyldig lämna invandrarverket de upplysningar som behövs för prövningen.

22 a §  Produktionsbidraget betalas ut tidigast i maj det år för vilket bidrag söks. Förordning (1982:499).

23 §  Statens invandrarverks beslut om produktionsbidrag och etableringsstöd enligt denna förordning får inte överklagas. Presstödsnämndens beslut i frågor som avses i 1 § 3 får inte heller överklagas. Förordning (1983:614).

24 §  Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av statens invandrarverk.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska

  Ikraftträder
  1977-07-01

Förordning (1986:540) om upphävande av förordningen (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska

  Övergångsbestämmelse

  Regeringen föreskriver att förordningen (1977:523) om stöd till tidningar på andra språk än svenska skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1986.
  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i tillämpliga delar för etableringsstöd som har beviljats före den 1 juli 1986.
  I fråga om sådant stöd gäller också 19 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. Förordning (1988:767).
  Omfattning
  upph.