Upphävd författning

Förordning (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1977-06-09
Ändring införd
SFS 1977:575
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Arbetsmarknadsråd förordnas av regeringen att för viss tid tjänst göra vid utlandsmyndighet. Arbetsmarknads råd är underställd chefen för utlandsmyndigheten. Lag (1977:1103.

2 §  Varje arbetsmarknadsråd skall

 1. inom sitt verksamhetsområde bevaka frågor som rör arbetsmarknad, arbetsmiljö, migration, jämställdhet mellan könen, regionalpolitik, socialpolitik samt hälso- och sjukvård och i fortlöpande rapporter till chefen för arbetsmarknadsdepartementet respektive chefen för socialdepartementet lämna information i dessa frågor,
 2. inom sitt verksamhetsområde sprida kunskap om svenska förhållanden på de områden som anges under 1,
 3. lämna delegationer och studiebesökare från och till Sverige information och bistånd såvitt angår ansvarsområdet och
 4. i övrigt lämna det biträde som regeringen påkallar. Förordning (1989:126).

3 §  Arbetsmarknadsråd skall hålla chefen för utlandsmyndigheten underrättad om sin verksamhet och sina uppdrag. Arbetsmarknadsrådet skall vara rådgivare åt chefen för utlandsmyndigheten, följa de anvisningar av utrikespolitisk natur som denne meddelar samt även i övrigt bistå och samråda med utlandsmyndigheten inom ramen för sitt ansvarsområde. Förordning (1984:97).

4 §  Rapport eller skrivelse från arbetsmarknadsråd skall ställas till chefen för arbetsmarknadsdepartementet när ärendet rör arbetsmarknads-, arbetsmiljö-, migrations-, jämställdhets- eller regionalpolitiska frågor samt till chefen för socialdepartementet när fråga är om socialpolitik och hälso- eller sjukvård.

[S2]En kopia av meddelande som berör ansvarsområdet och som arbetsmarknadsrådet lämnar direkt till myndigheter och organisationer i Sverige skall tillställas chefen för arbetsmarknadsdepartementet. I övrigt gäller de bestämmelser som har fastställts för utlandsmyndigheten. Förordning (1989:126).

5 §  Arbetsmarknadsråd skall underrätta chefen för utlandsmyndigheten om tjänsteresa som han avser att företa.

[S2]Vill arbetsmarknadsråd företa tjänsteresa utanför verksamhetsområdet skall han inhämta tillstånd av chefen för arbetsmarknadsdepartementet. Lag (1977:1103).

6 §  Föreskrifter om anställnings- och arbetsvillkor meddelas av statens utlandslönenämnd, om ej lagen (1976:600) om offentlig anställning och gällande kollektivavtal reglerar frågan.

7 §  Semester eller annan ledighet beviljas av chefen för utrikesdepartementet. Ledighet som ej överstiger 15 dagar får dock medges av chefen för utlandsmyndigheten. I sådant fall skall chefen för utrikesdepartementet underrättas om ledigheten.

[S2]Chefen för utrikesdepartementet skall underrätta chefen för arbetsmarknadsdepartementet om ledighet som har beviljats arbetsmarknadsråd. Lag (1977:1103.

Ändringar

Förordning (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd

Förordning (1977:1103) om ändring i förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsattaché

  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-5, 7 §§

Förordning (1984:97) om ändring i förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1989:126) om ändring i förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd

  Omfattning
  ändr. 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1989-05-01

Ändring, SFS 1990:1108

  Omfattning
  upph.