Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1977-02-24
Ändring införd
SFS 1977:75 i lydelse enligt SFS 1979:838
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Det avtal för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige och Spanien ingick den 16 juni 1976 skall tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet lända till efterrättelse för Sveriges del. Avtalets och protokollets innehåll framgår av bilaga 1 till denna förordning.
Vid tillämpning av avtalet och protokollet skall iakttagas de anvisningar som är fogade till förordningen som bilaga 2.
Ärende, som enligt artikel IV punkt 3 i avtalet skall avgöras genom överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna, skall på svensk sida handläggas av riksskatteverket. Är sådant ärende av särskild betydelse eller annars av sådan beskaffenhet att det bör avgöras av budgetministern, skall dock riksskatteverket med eget yttrande överlämna ärendet till budgetdepartementet.
Mot riksskatteverkets beslut enligt denna förordning får talan ej föras. Förordning (1977:75)./n1/
  1. Om en person med hemvist i Sverige uppbär inkomst som enligt art. XIX punkt 1 a eller 2 a skall beskattas endast i Spanien, medtages inkomsten vid taxering i Sverige. Statlig och kommunal inkomstskatt uträknasi vanlig ordning. Från de sålunda uträknade inkomstskatterna avräknas ett belopp motsvarande den del av inkomstskatterna som vid proportionell fördelning belöper på den inkomst som enligt avtalet skall beskattas endast i Spanien.
Exempel: En spansk medborgare med hemvist i Sverige uppbär pension från spanska staten med ett belopp som efter avdrag för kostnader motsvarar 10050 kronor. Den skattskyldige antas uppbära i Sverige skattepliktiga nettointäkter av andra förvärvskällor med 50000 kronor och åtnjuta allmänna avdrag och grundavdrag med 9000 kronor. Den beskattningsbara inkomsten blir såväl statligt som kommunalt (10050- 50000-90006) 51000 kronor, sedan avrundning skett. Hade pensionen inte medräknats skulle den beskattningsbara inkomsten ha blivit (50000- 90006) 41000 kronor. Den statliga och kommunala inkomstskatten, beräknad på 51000 kronor, nedsätts med vardera. 51000-41000 51000
I de fall som nu nämnts skall taxeringsnämnd i deklarationen anteckna grunden för uträkningen av inkomstskatterna. Längdförande myndighet svarar för att sådan anteckning överföres till inkomstlängden och debiteringslängden. Förordning (1979:838).

Ändringar

Förordning (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

Förordning (1979:838) om ändring i förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

    Omfattning
    ändr. 3 p anvisn. till art. XXIV i bil. 2

Förordning (1980:742) om ändring i förordningen (1977:75) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Spanien

    Omfattning
    ändr. 2 p anvisn. till art. XXIV i bil. 2