Upphävd författning

Lag (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1978-01-26
Ändring införd
SFS 1978:19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt de närmare föreskrifter som beslutas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse, som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling, pröva fråga om bidrag eller annat stöd till näringsidkare inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 §  Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftförhållanden.

Ändringar

Lag (1978:19) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att på regional nivå främja näringslivets utveckling

Förarbeten
Prop. 1977/78:40

Ändring, SFS 1994:77

    Omfattning
    upph.