Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:314 i lydelse enligt SFS 2006:758
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Underrättelse enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabalken skall till en bostadshyresgäst avfattas enligt formulär 1 och till en lokalhyresgäst enligt formulär 2. Förordning (1993:403).

 • NJA 1992 s. 286:Vid uppsägning av hyresavtal på grund av betalningsförsummelse har hyresvärden i uppsägningshandling, som tillika innefattade underrättelse till hyresgästen enligt 12 kap 44 § JB, angivit det belopp han fordrade ävensom en uppgift om den hyresperiod beloppet hänförde sig till. Beloppet översteg vad hyresvärden hade rätt till och hyresperioden hade till följd av misskrivning angivits felaktigt. Fråga om fristen för att återvinna hyresrätten börjat löpa.

2 §  Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 12 kap. 8 § sjätte stycket jordabalken eller en stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken ansökan har getts in se till att hyresgästen delges en sådan underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 12 kap. 44 § första stycket jordabalken och om åtgärden att underrätta hyresgästen. Förordning (2006:758).

3 §  Meddelande till socialnämnden enligt 12 kap. 44 § första stycket 1 jordabalken skall avfattas enligt formulär 3. Förordning (1993:403).

 • RH 1995:34:Socialnämnd erhöll meddelande enligt 12 kap. 44 § första stycket jordabalken om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av dröjsmål med hyresbetalning. Begäran om avhysning har inte beviljats med hänsyn till att meddelandet innehållit oriktig uppgift om det belopp som hyresgästen haft att betala för att återvinna hyresrätten.

Formulär 1

Underrättelse till bostadshyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid
En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss kortare tid.
Hyresvärden måste lämna meddelande om uppsägningen till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.
Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er hyresrätt, om Ni betalar hyran inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse. Förordning (1993:403).

Formulär 2

Underrättelse till lokalhyresgäst om möjlighet att få tillbaka hyresrätten fastän hyran inte har betalats i tid
En hyresgäst som inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kan därför bli uppsagd från lokalen. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller hon har blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss kortare tid.
Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka Er hyresrätt, om Ni betalar hyran inom två veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse. Förordning (1993:403).

Formulär 3

Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadshyresgäst på grund av försummad hyresbetalning
1. Hyresvärdens namn, postadress och telefonnummer - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -
2. Hyresgästens namn och postadress - - -- - -- - -- - -- - -- - -- - --- --
3. Den förhyrda lägenhetens storlek (antalet rum) - - -- - -- - -- - -- - --- --
4. Belopp som hyresgästen skall betala för att återvinna hyresrätten med angivande av förfallodagen och den ränta som fordras - - -- - -- - -- - -- - -- - --- --
5. Hyresvärdens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för hyrans betalning - - - Förordning (1993:403).- - -- - -- - -- - -- - ---
1993:403
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. I fråga om underrättelser som avser hyror som har förfallit till betalning före den 1 juli 1993 gäller äldre föreskrifter.

Ändringar

Förordning (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

Förordning (1981:1011) om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1984:806) om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

  Omfattning
  ändr. 2 §, formulär 1
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1991:1343) om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

  Omfattning
  ändr. 2 §, formulär 1
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1993:403) om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap. 44 § jordabalken

  Omfattning
  nuvarande formulär 2 betecknas formulär 3; ändr. 1, 3 §§, formulär 1; nytt formulär 2; omtryck
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:823) om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap 44 § jordabalken

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1994-07-01

Förordning (2006:758) om ändring i förordningen (1978:314) om underrättelse och meddelande enligt 12 kap 44 § jordabalken

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-07-01