Upphävd författning

Förordning (1978:373) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i brottmål m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:373
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Underrättelse enligt 30 kap. 7 § sjätte stycket rättegångsbalken skall ske genom att avskrift av domen, i vad den innehåller uppgift om domstolens namn, domens dag, domens och målets nummer, parterna och domslutet, sänds till den tilltalade i vanligt brev under hans för domstolen kända adress. Samtidigt lämnas uppgift om tid och sätt för fullföljd av talan. Har skiljaktig mening rörande domslutet förekommit skall redogörelse för denna också lämnas.

[S2]Vad nu sagts om dom tillämpas även i fråga om särskilt uppsatt slutligt beslut. Om beslutet ej uppsatts särskilt, sänds meddelande om innehållet i beslutet och skiljaktig mening, om sådan förekommit, samt om tid och sätt för fullföljd av talan.

2 §  Underrättelse om utgången i målet skall jämväl lämnas sådan målsägande som har fört talan om enskilt anspråk och den som har övertagit målsägandens anspråk genom att avskrift av domen eller beslutet sänds till honom i vanligt brev. Har beslutet ej uppsatts särskilt sänds avskrift av protokoll eller annan handling som inne fattar det slutliga beslutet. Om skiljaktig mening har förekommit skall redogörelse för denna också lämnas.

3 §  Underrättelse enligt 1 § eller 2 § skall sändas inom en vecka efter domens eller beslutets meddelande.

Ändringar

Förordning (1978:373) om skyldighet för domstol att underrätta part om dom i brottmål m.m.

Ändring, SFS 1987:1099

    Omfattning
    upph.