Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:403 i lydelse enligt SFS 1997:466
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Regeringen får överlämna till kreditmarknadsföretag, vari staten äger del, att pröva fråga om exportkredit för vilken statligt räntebidrag eller statligt stöd till kursrisktäckning för bolagets upplåning utgår eller kan utgå. Lag (1997:466).

2 §  Den som hos kreditmarknadsföretag som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid erfarit om affärs- eller driftförhållanden. Lag (1997:466).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:403) om beslutanderätt för kreditmarknadsföretag i fråga om exportkredit i vissa fall

Förarbeten
Prop. 1977/78:155

Lag (1992:1625) om ändring i lagen (1978:403) om beslutanderätt för svenskt kreditaktiebolag i fråga om exportkredit i vissa fall

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. I fråga om svenskt kreditaktiebolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om kreditmarknadsföretag gäller äldre föreskrifter. Lag (1997:466).
Förarbeten
Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

Omfattning
ikrafttr. av 1992:1625

Lag (1997:466) om ändring i lagen (1978:403) om beslutanderätt för kreditmarknadsbolag i fråga om exportkredit i vissa fall

Förarbeten
Rskr. 1996/97:214, Prop. 1996/97:114, Bet. 1996/97:FiU26
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§, 2 p övergångsbest. till 1992:1625
Ikraftträder
1997-07-01