Upphävd författning

Förordning (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1978-02-16
Ändring införd
SFS 1978:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning tillämpas, i den mån regeringen ej bestämmer annat, på uppdrag i kommitté, som har tillkallats eller inrättats av regeringen eller av statsråd efter regeringens bemyndigande.

[S2]Vad som i förordningen sägs om uppdrag i kommitté skall tillämpas också på uppdrag som särskild utredare. Föreskrift om ordförande tillämpas därvid på den särskilde utredaren.

Dagarvode

2 §  Ersättning för uppdrag utgår i form av dagarvode.

3 §  Dagarvode utgår för dag under vilken arbete utförs.

4 §  Dagarvode utgör

[S2]för ordförande 120 kronor om dagen,

[S3]för andra uppdragstagare 75 kronor om dagen. Förordning (1988:968).

5 §  Dagarvode innefattar i förekommande fall semesterersättning enligt semesterlagen (1977:480) på sätt som följer av särskilt kollektivavtal.

Ersättning för mistade avlöningsförmåner

6 §  Den som utför arbete i uppdrag som avses i 1 § får utöver dagarvode tillerkännas ersättning för sådana avlöningsförmåner, som han går miste om på grund av att han är ledig från anställning. Sådan ersättning utgår under högst tre månader. Vikariatstillägg ersätts inte.

[S2]Fråga om ersättning enligt första stycket prövas av vederbörande statsråd eller av tjänsteman som denne utser.

Reseförmåner

7 §  Vid resor till eller från en sammanträdesort, under vistelse på sådan ort och vid andra resor eller förrättningar med anledning av uppdrag som avses i 1 § tillämpas de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet samt utlandsreseförordning (1991:1754). Förordning (1992:152).

8 § har upphävts genom förordning (1992:152).

9 §  Har någon i uppdrag som avses i 1 § utfört arbete som han har kallats till under tid då han åtnjuter semester, får vederbörande statsråd tillerkänna honom skälig ersättning för de extra kostnader som kan ha uppkommit.

Övriga bestämmelser

10 §  I räkning med begäran om ersättning anges det antal dagar under vilka arbete har utförts i uppdraget.

11 §  Varje räkning granskas och attesteras av någon uppdragstagare eller anställd inom kommittén som har kännedom om de faktiska förhållanden på vilka utgiften grundar sig. Räkningen ges in till det departement som kommittén hör till. Förordning (1992:944).

12 §  Beslut om ersättning enligt denna förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:224).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

Förordning (1981:1268) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Omfattning
  ändr. 7, 8 §§, rubr. närmast före 7 §; omtryck

Förordning (1982:77) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Omfattning
  ändr. 4 §; omtryck

Förordning (1987:51) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1987.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1987-03-11

Förordning (1987:486) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Omfattning
  ny 12 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:968) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. De nya bestämmelserna tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1988.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1992:152) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1992-05-01

Förordning (1992:944) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1992-10-01

Förordning (1995:224) om ändring i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Ändring, SFS 1996:1529

  Omfattning
  upph.