Upphävd författning

Förordning (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-06-01
Ändring införd
SFS 1978:484
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning avses med mottagare

  1. mottagare för radio- eller trådsändning,
  2. återgivningsanordning som är ansluten till sådan mottagare som avses i 1.

2 §  Avgift som avses i lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall erläggas till televerket.

[S2]Innehav av televisionsmottagare skall anmälas till televerket.

3 §  Medgivande att inneha sådan anordning för registrering av innehållet i radioeller trådsändning som avses i 3 a § andra stycket radiolagen (1966:755) meddelas av televerket. Förordning (1979:154).

[S2]4 § upphävd genom förordning (1979:154).

5 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare samt 3 och 3 a §§radiolagen (1966:755) meddelas av televerket. Förordning (1979:154).

6 §  Avskrift av dom beträffande förseelse som avses i 11 § andra styc ket radiolagen (1966:755) eller 6 § lagen (1978:478) om avgift för innehav av televisionsmottagare skall sändas till televerket. Förordning (1979:154).

Ändringar

Förordning (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning

Förarbeten
Prop. 1977/78:91

Förordning (1979:154) om ändring i förordningen (1978:484) om mottagare för radiosändning eller trådsändning

    Omfattning
    upph. 4 §; ändr. 3, 5 §§; ny 6 §

Ändring, SFS 1989:47

    Omfattning
    upph.