Upphävd författning

Förordning (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:561
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Med krigsanskaffning avses anskaffning under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262) från annan än staten av egendom och tjänster som totalförsvarsmyndigheterna behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

[S2]Krigsanskaffning sker efter överenskommelse eller genom förfogande.

2 §  Krigsanskaffning förbereds i fred genom uttagning eller krigsleveransplanläggning.

3 §  Myndighet för vars behov krigsanskaffning förbereds kallas behovsmyndighet.

4 §  Till grund för uttagning och krigsleveransplanläggning ligger för försvarsmakten mobiliserings- och krigsförvaltningsplaner samt för totalförsvaret i övrigt planer som, utom i fall som avses i 26 §, fastställs av vederbörande behovsmyndighet.

5 §  Genom uttagning sker urval av sådana fastigheter, fartyg, luftfartyg, fordon, radioanläggningar och hundar som behövs under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262).

[S2]I denna förordning förstås med

 1. fastighet: markområde, byggnad eller del av byggnad samt annat utrymme,
 2. fartyg: skepp och båt i den betydelse begreppen har i sjölagen (1891:35 s. 1),
 3. fordon: bil, motorcykel, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon och släpfordon i den betydelse begreppen har i fordonskungörelsen (1972:595) samt maskiner och arbetsredskap som drivs med motor eller tryckluft och som inte är motorredskap,
 4. radioanläggning: fast eller mobil utrustning för telekommunikation med hjälp av elektromagnetiska vågor som breder ut sig i rymden utan särskilt anordnad ledare.

6 §  Genom krigsleveransplanläggning sker förberedelser för att industrier och andra företag under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262) skall kunna tillhandahålla annan egendom än som anges i 5 § denna förordning samt tjänster.

7 §  Om egendom som avses i denna förordning innehas av någon på grund av avbetalningsköp, tillämpas förordningens bestämmelser om ägare på köparen.

8 §  I beslut om uttagning eller krigsleveransplanläggning skall anges för vilken tid beslutet gäller.

9 §  Myndighet som prövar fråga om uttagning eller krigsleveransplanläggning skall samråda med övriga berörda statliga eller kommunala myndigheter samt försöka jämka samman stridiga intressen genom förhandlingar.

10 §  Har myndighet beslutat om uttagning eller krigsleveransplanläggning eller om ändring eller upphävande av sådan åtgärd, skall myndigheten utan dröjsmål underrätta ägare eller innehavare av egendom, som omfattas av åtgärden, om beslutet och om hans skyldigheter på grund därav.

11 §  Har egendom som avses med beslut om uttagning eller krigsleveransplanläggning skingrats, förstörts eller lidit skada som hindrar eller äventyrar dess användbarhet för avsett ändamål eller har egendomen eljest i större mån förändrats eller har den helt eller delvis övergått till ny ägare eller innehavare, skall myndighet som har meddelat beslutet utan dröjsmål underrättas om förhållandet, om inte myndigheten bestämmer annat.

[S2]Anmälan enligt första stycket görs av ägare eller innehavare som enligt 10 § har underrättats om uttagning eller krigsleveransplanläggning.

Uttagning

Allmänna bestämmelser

12 §  Med uttagningsmyndighet förstås myndighet som beslutar om uttagning.

[S2]Uttagningsmyndighet är för

 1. fastigheter: länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger,
 2. fartyg: fartygsuttagningskommissionen, dock inte i fråga om båtar för försvarsmaktens behov, för vilka marinens områdesförband är uttagningsmyndigheter,
 3. luftfartyg: luftfartsverket,
 4. fordon: försvarets materielverk,
 5. radioanläggningar: länsstyrelsen i det län där anläggningen finns,
 6. hundar: överbefälhavaren eller den myndighet inom försvarsmakten som överbefälhavaren bestämmer. Förordning (1990:1060).

13 §  Behovsmyndighet är vid uttagning för försvarsmaktens räkning försvarsgrenschef och i annat fall vederbörande centrala förvaltningsmyndighet.

[S2]I den mån regeringen bestämmer att uttagning skall ske för att tillgodose kommuns, företags eller organisations behov gäller förordningens bestämmelser om behovsmyndighet i tillämpliga delar också för kommunen, företaget eller organisationen.

14 §  Riktlinjer för uttagning meddelas av överbefälhavaren efter samråd med statens räddningsverk och överstyrelsen för civil beredskap. Samråd skall dessutom ske med överstyrelsen för civil beredskap i fråga om riktlinjer för uttagning av fordon, med fartygsuttagningskommissionen i fråga om riktlinjer för uttagning av fartyg, med televerket i fråga om riktlinjer för uttagning av radioanläggningar samt med statens jordbruksverk i fråga om riktlinjer för uttagning av jordbrukstraktorer.

[S2]Riktlinjer enligt första stycket skall bl. a. ange fördelning av egendom på olika behov för vilka uttagning bör ske. Härvid skall tillses att uttagning av egendom inte sker i sådan omfattning att det övriga totalförsvarets och folkförsörjningens behov av sådan egendom blir lidande. Förordning (1991:1213).

15 §  Uttagningsmyndighet får förordna om besiktning av egendom som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits, dock inte av fartyg. Om rätt för behovsmyndighet eller militärbefälhavare att förordna om besiktning finns bestämmelser i 21 och 29 §§.

[S2]Det åligger ägare eller innehavare av egendom som skall besiktigas att hålla egendomen tillgänglig på tid och plats som myndigheten bestämmer. Besiktningen skall ske utan kostnader för ägaren och innehavaren och genomföras så att den föranleder minsta möjliga olägenhet och tidsutdräkt för dem.

16 §  Ägare eller innehavare av egendom som kan komma i fråga för uttagning skall lämna de uppgifter om egendomen som uttagnings eller behovsmyndigheten begär.

17 §  Uttagningsmyndighet skall föra register över uttagen egendom och egendomens ägare.

[S2]I den mån det behövs skall uttagningsmyndigheten dessutom föra förteckning över egendom som är lämplig för uttagning men som inte har uttagits.

[S3]Uttagningsmyndigheten skall underrätta behovsmyndighet när egendom tas upp i eller avförs ur register som avses i första stycket.

Uttagning av fastigheter

18 §  Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av fastigheter ligga uppgifter som finns tillgängliga hos fastighetsregistermyndigheten, inskrivningsmyndigheten och skattemyndigheten. Förordning (1990:1060).

19 §  Myndighet som har behov av att under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262) utnyttja annan än staten tillhörig fastighet skall hos länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger begära uttagning av sådan fastighet. Sker ändring i fråga om behovet, skall myndigheten snarast underrätta länsstyrelsen. Förordning (1988:202).

Uttagning av fartyg

20 §  Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av fartyg läggas behovsmyndighets beskrivning av de fartyg som myndigheten behöver. Om det kan ske, skall beträffande varje fartyg i beskrivningen anges avsett ändamål, tid under vilken fartyget beräknas komma att behövas och de förhållanden i övrigt som kan inverka på uttagningen. Beskrivning skall i fråga om båt med hemortsrätt inom visst militär område lämnas efter samråd med militärbefälhavaren, om behovsmyndigheten inte är försvarsgrens chef.

21 §  Behovsmyndighet och, i fråga om båt, militärbefälhavare får förordna om besiktning av fartyg som kan komma i fråga för uttagning eller som har uttagits för myndighetens räkning.

[S2]Vid besiktning enligt första stycket skall företrädare för fartygsuttagningskommissionen och för det sjöfartsinspektionsdistrikt, där besiktningen skall äga rum, beredas tillfälle att närvara.

22 §  Ägare av uttaget fartyg är skyldig att lämna behovsmyndigheten sådana uppgifter om anställda på fartyget som myndigheten behöver för sin planering.

Uttagning av luftfartyg

23 §  Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av luftfartyg ligga

 1. av luftfartsverket efter samråd med överbefälhavaren och överstyrelsen för civil beredskap upprättad förteckning över de slag av luftfartyg som är lämpliga för uttagning,
 2. av luftfartsverket efter hörande av behovsmyndigheterna upprättad förteckning över de fabrikat, typer, årsmodeller m. m. av luftfartyg som är lämpliga för uttagning,
 3. de uppgifter som enligt särskilda bestämmelser skall lämnas till luftfartsverket eller som verket infordrar. Förordning (1991:1213).

24 §  Myndighet som har behov av att under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262) utnyttja annat än eget luftfartyg skall begära uttagning av sådant luftfartyg hos luftfartsverket.

Uttagning av fordon

25 §  Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av fordon ligga

 1. av överbefälhavaren efter samråd med överstyrelsen för civil beredskap och på förslag av försvarets materielverk upprättad förteckning över de slag av motorredskap som är lämpliga för uttagning,
 2. av försvarets materielverk efter hörande av behovsmyndigheterna upprättad förteckning över de fabrikat, årsmodeller m. m. av övriga fordon som är lämpliga för uttagning,
 3. de uppgifter som enligt särskilda bestämmelser skall lämnas till försvarets materielverk eller som verket infordrar från trafiksäkerhetsverket eller länsstyrelse. Förordning (1991:1213).

26 §  I fråga om uttagning av fordon för behovsmyndighet som inte ingår i försvarsmakten fastställs planer enligt 4 § av överstyrelsen för civil beredskap. Innan fastställelse sker skall behovsmyndigheten ges tillfälle att yttra sig över planerna. Förordning (1991:1213).

27 §  Försvarets materielverk skall underrätta trafiksäkerhetsverket när fordon som är registrerat i bilregistret upptages i eller avföres ur register som avses i 17 § första stycket. Förordning (1983:810).

28 §  Försvarets materielverks besiktning av fordon sker i samband med registreringseller typbesiktning enligt fordonskungörelsen (1972:595) och i den utsträckning som trafiksäkerhetsverket bestämmer på förslag av materielverket. Förordning (1983:810).

29 §  Behovsmyndighet får förordna om besiktning av uttaget fordon, om det är nödvändigt för att bedöma fordonets fortsatta lämplighet för avsett ändamål.

30 §  Länsstyrelsen får hos försvarets materielverk begära de ändringar i uttagningen av traktorer som behövs med hänsyn till jordbruksnäringens intressen. Förordning (1991:57).

31 §  Har trafiksäkerhetsverket lämnat uppgift till försvarets materielverk om uttaget fordon, skall trafiksäkerhetsverket underrätta materielverket när ändring inträffar i fråga om fordonet. Förordning (1983:810).

Uttagning av radioanläggningar

32 §  Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av radioanläggningar ligga uppgifter som finns i centralt register hos televerket och i form av utdrag hos länsstyrelsen i det län, där radioanläggningen finns.

33 §  Myndighet som under förhållande som avses i 1 § eller 2 § första stycketförfogandelagen (1978:262) behöver utnyttja annan än staten tillhörig radioanläggning skall begära uttagning hos länsstyrelsen i det län där anläggningen finns. Sker ändring i fråga om behovet, skall myndigheten snarast underrätta länsstyrelsen. Förordning (1988:202).

[S2]Uttagning av hundar

[S3]34 § har upphört att gälla genom förordning (1983:810).

35 §  Riksstambokförda hundar som statens hundskola bedömer vara av särskilt värde för aveln, får inte tas ut. Hundskolan skall underrätta uttagningsmyndigheten om sin bedömning.

[S2]Ledarhundar för synskadade och hundar som är yngre än 18 månader eller äldre än 8 år får inte heller tas ut. Förordning (1990:1060).

36 §  Utöver planer och riktlinjer skall till grund för uttagning av hundar gälla de uppgifter som finns i hundskatteregistret. Förordning (1989:22).

37 §  Besiktning av hund förrättas av besiktningsman som uttagningsmyndigheten utser. Besiktningsman skall vara väl förtrogen med brukshundstjänst.

[S2]Besiktningsmannen skall upprätta besiktningsbevis med upplysningar om förhållanden som visar hundens lämplighet för den avsedda uppgiften. Förordning (1990:1060).

Krigsleveransplanläggning

38 §  Behovsmyndighet verkställer krigsleveransplanläggning efter tillstånd och under överinseende av

 1. statens jordbruksverk i fråga om livsmedel, fodermedel, utsäde och fettråvaror,
 2. socialstyrelsen i fråga om läkemedel och sjukvårdsmateriel,
 3. närings- och teknikutvecklingsverket i fråga om drivmedel och eldningsoljor,
 4. överstyrelsen för civil beredskap i fråga om annat än som anges i 1--3.

[S2]Efter bemyndigande av myndighet som anges i första stycket 1--4 får tillstånd till krigsleveransplanläggning meddelas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns eller av annan myndighet.

[S3]Ansökan om tillstånd får av myndighet som ingår i försvarsmakten ges in endast efter medgivande av överbefälhavaren eller av myndighet som denne bestämmer.

[S4]Bestämmelser om planläggning och andra förberedelser för byggnads- och reparationsverksamheten finns i förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen. Förordning (1991:1213).

39 §  Inom varje län medverkar länsstyrelsen vid krigsleveransplanläggning i den utsträckning och enligt de anvisningar som myndighet som anges i 38 § första stycket 1--5 meddelar i samråd med berörda myndigheter. Förordning (1988:202).

40 §  Berör tillståndsärende försvarsmakten, skall den myndighet som lämnar tillstånd samråda med överbefälhavaren eller myndighet som denne bestämmer. Kan samförstånd inte nås, skall ärendet underställas regeringens prövning.

41 §  Myndighet som har erhållit tillstånd till krigsleveransplanläggning skall i samverkan med det företag eller annan som berörs därav vidta de förberedande åtgärder som behövs för att anskaffa och använda egendomen. Sker ändring i fråga om behovet av planläggning, skall myndigheten utan dröjsmål underrätta den myndighet som har meddelat tillståndet.

Övriga bestämmelser

42 §  Om tystnadsplikt i vissa fall vid förberedelser för krigsanskaffning föreskrivs i 51 § förfogandelagen (1978:262).

43 §  Mot beslut om uttagning eller krigsleveransplanläggning får talan inte föras.

44 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas i fråga om

 1. uttagning av fastigheter: av överstyrelsen för civil beredskap efter samråd med behovsmyndigheterna,
 2. uttagning av fartyg: av fartygsuttagningskommissionen efter samråd med sjöfartsverket, marinens områdesförband och behovsmyndigheterna,
 3. uttagning av luftfartyg: av luftfartsverket efter samråd med behovsmyndigheterna,
 4. uttagning av fordon: av försvarets materielverk efter samråd med överstyrelsen för civil beredskap, trafiksäkerhetsverket och behovsmyndigheterna,
 5. uttagning av radioanläggningar: av televerket efter samråd med överbefälhavaren, länsstyrelsen och behovsmyndigheterna,
 6. uttagning av hundar: av överbefälhavaren eller den myndighet inom försvarsmakten som överbefälhavaren bestämmer efter samråd med statens hundskola och behovsmyndigheterna,
 7. krigsleveransplanläggning beträffande livsmedel, fodermedel, utsäde och fettråvaror: av statens jordbruksverk efter samråd med behovsmyndigheterna,
 8. krigsleveransplanläggning beträffande läkemedel och sjukvårdsmateriel: av socialstyrelsen efter samråd med behovsmyndigheterna,
 9. krigsleveransplanläggning beträffande drivmedel och eldningsoljor: av närings- och teknikutvecklingsverket efter samråd med behovsmyndigheterna,
 10. krigsleveransplanläggning beträffande annat än som anges i 7--9: av överstyr elsen för civil beredskap efter samråd med behovsmyndigheterna. Förordning (1991:1213).

Ändringar

Förordning (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

Förordning (1980:787) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 5, 6, 14, 23, 25, 26, 38, 44 §§

Förordning (1983:810) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  upph. 34 §; ändr. 12, 23, 25-28, 31, 35-38, 44 §§
  Ikraftträder
  1983-10-25

Förordning (1988:202) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 12, 14, 19, 25, 26, 33, 38, 39, 44 §§
  Ikraftträder
  1988-06-01

Förordning (1988:1072) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 26 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:22) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 12, 35-37, 44 §§
  Ikraftträder
  1989-03-01

Förordning (1989:206) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 38 §
  Ikraftträder
  1989-06-15

Förordning (1990:1060) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 12, 18, 35, 37, 44 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:57) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 30 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1213) om ändring i förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning

  Omfattning
  ändr. 14, 23, 25, 26 38, 44 §§
  Ikraftträder
  1991-09-01

Ändring, SFS 1992:391

  Omfattning
  upph.