Upphävd författning

Förordning (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1989-04-20
Ändring införd
SFS 1989:205 i lydelse enligt SFS 2002:496
Ikraft
1989-06-15
Upphäver
Kungörelse (1959:177) angående byggnads- och reparationsberedskapen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Byggnads- och reparationsberedskapen är en beredskapsorganisation som har till uppgift att utföra nybyggnads-, reparations- och röjningsarbeten för totalförsvaret.

[S2]Byggnads- och reparationsberedskapen skall vara verksam under krig och, om regeringen beslutar det, vid krigsfara eller sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig.

Organisation

2 §  Byggnads- och reparationsberedskapen skall omfatta byggbranschen och vara uppbyggd av bygg-, maskin-, installations- och konsultföretag genom avtal eller andra överenskommelser med staten.

3 §  I fred skall Försvarsmakten i samverkan med berörda myndigheter sluta överenskommelse med så många företag som möjligt av de slag som anges i 2 § samt organisera och förbereda byggnads- och reparationsberedskapens verksamhet. Förordning (1994:652).

4 §  Chef för byggnads- och reparationsberedskapen är chefen för väg- och vattenbyggnadskåren, om inte regeringen beslutar annat. Till hans hjälp skall det finnas ett centralkontor. Chefen och centralkontoret ingår i Försvarsmakten. Förordning (1994:652).

5 §  Byggnads- och reparationsberedskapen leds på högre regional nivå av en regionchef. Till hans hjälp finns ett regionkontor. Chefen och regionkontoret ingår i Försvarsmakten.

[S2]Byggnads- och reparationsberedskapen leds på lägre regional nivå av en lokalchef. Till hans hjälp finns ett lokalkontor. Chefen och lokalkontoret ingår i Försvarsmakten. Förordning (1994:652).

6 §  Personalen vid centralkontoret samt region- och lokalkontoren skall krigsplaceras där.

7 §  Som hjälp åt region- eller lokalcheferna får Försvarsmakten anlita företag som har personal krigsplacerad i region- eller lokalkontoren. Förordning (1994:652).

Verksamhet

8 §  Byggnads- och reparationsberedskapens resurser skall fördelas på de arbeten som beställarna inom totalförsvaret anmäler behov av. Fördelningen skall beredas av särskilda samordningsorgan och beslutas av den myndighet Försvarsmakten efter samråd med Krisberedskapsmyndigheten bestämmer. Förordning (2002:496).

9 §  Myndigheter som har hänvisats till företag för att få arbeten utförda skall tillhandahålla ritningar och arbetsbeskrivningar samt kontrollera och betala eller säkerställa ersättning för utförda arbeten om inte annat har överenskommits. Dessa myndigheter skall i övrigt bistå företagen med materielanskaffning och transporter samt i förläggnings- och underhållsfrågor.

10 §  Försvarsmakten skall tillhandahålla de maskiner och arbetsredskap som inte kan ställas till förfogande av företagen eller beställarna. Förordning (1994:652).

Verkställighetsföreskrifter

11 §  Försvarsmakten får efter samråd med de berörda myndigheterna meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (1994:652).

Ändringar

Förordning (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

Förordning (1994:652) om ändring i förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

    Omfattning
    ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11 §§
    Ikraftträder
    1994-07-01

Förordning (2002:496) om ändring i förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2007:266) om upphävande av förordningen (1989:205) om byggnads- och reparationsberedskapen

Omfattning
upph.