Upphävd författning

Förordning (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1978-11-16
Ändring införd
SFS 1978:748
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om sådan högskoleutbildning på musiklärarlinjen som Värmlands läns landstingskommun anordnar i Arvika enligt avtal den 25 april 1978 mellan staten och landstingskommunen.

2 §  Landstingskommunens utbildningsnämnd är lokal styrelse för utbildningen. En linjenämnd och en rektor skall finnas för utbildningen. Förordning (1992:720).

3 §  Utbildningsnämnden skall fullgöra de uppgifter som anges i 22 kap. 2 § först a stycket 1--6 och 8--11 högskoleförordningen (1977:263).

[S2]Utbildningsnämnden skall dessutom årligen till regeringen lämna underlag för planering i fråga om utbildningen under det redovisningsår som börjar under påföljande år. Förordning (1992:720).

4 §  För linjenämnden gäller vad som föreskrivs om sådan nämnd i 22 kap.högskoleförordningen (1977:263). Föreskrifterna i 22 kap. 4 § andra stycket, 5 § och 9 § 3 gäller dock ej.

[S2]Linjenämnden skall lämna utbildningsnämnden underlag för plan för fördelning och användning av de för utbildningen anvisade resurserna. Förordning (1992:720).

5 §  För utbildningen gäller i tillämpliga delar föreskrifterna i 2, 3 och 5-7 kap.högskoleförordningen (1977:263). Vad som föreskrivs i högskoleförordningen om högskoleenhet skall därvid avse utbildningen i Arvika. I stället för 2 kap. 6 § gäller att läsårets och terminernas förläggning skall fastställas av utbildningsnämnden.

6 §  Om statsbidrag till utbildningen finns bestämmelser i avtalet mellan staten och landstingskommunen.

7 §  Ett beslut som har meddelats av en lokal myndighet enligt denna förordning e ller föreskrift som avses där överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Förordning (1992:720).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen

Förarbeten
Prop. 1978/79:4

Förordning (1988:505) om ändring i förordningen (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen

Förordning (1992:720) om ändring i förordningen (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  Beslut som har överklagats till Universitets- och högskoleämbetet och som inte avgjorts den 1 juli 1992 skall prövas av Överklagandenämnden för högskolan. Detsamma gäller överklaganden som enligt äldr e bestämmelser skulle göras hos Universitets- och högskoleämbetet men där tiden för överklagande inte har gått ut vid ikraftträdandet.
  I fråga om beslut som har meddelats av Universitets- och högskoleämbetet före ikraftträdandet men för vilka överklagandetiden inte har gått ut vid ikraftträdandet gäller gamla bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:814) om upphävande av förordningen (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen

  Omfattning
  upph.