Upphävd författning

Förordning (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.

Departement
Civildepartementet RS1
Utfärdad
1978-12-07
Ändring införd
SFS 1978:829
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning är föranledd av medbestämmandeavtalet den 5 oktober 1978 för det icke-statliga lärarområdet (MBA-L) och medbestämmandeavtalet den 17 oktober 1979 för vissa arbetstagare vid folkhögskola (MBA-Fh). Den gäller, med de undantag som framgår av 2 och 3 §§, vissa frågor hos statlig myndighet som rör förhållandet mellan staten och sådana arbetstagare som innehar statligt reglerade anställningar som skolledare eller lärare hos kommun eller landstingskommun eller som rektorer eller lärare vid folkhögskola med kommunal, landstingskommunal eller enskild huvudman. Förordning (1979:1095).

2 §  Förordningen gäller inte, om Sverige kommer i krig eller om rege ringen förordnar om beredskapstillstånd eller inkallar värnpliktiga till tjänstgöring med stöd av 27 § 2 mom. eller 28 § 1 mom.värnpliktslagen (1941:967).

[S2]Förordningen gäller inte heller frågor, som rör planläggningen för totalförsvarets verksamhet i krig.

3 §  Förordningen tillämpas inte på handläggning av ärende hos riksdagen eller regeringen.

4 §  Utövande av medbestämmande enligt denna förordning får inte kränka den politiska demokratin.

5 §  Vid tillämpningen av denna förordning avses med

[S2]central arbetstagarorganisation Centralorganisationen SACO/SR, Statsanställdas förbund eller TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S),

[S3]lokal arbetstagarorganisation sådan del av central arbetstagarorganisation som denna bestämmer -dock lägst förbund eller motsvarande- och varom berörd myndighet skriftligen har underrättats,

[S4]central förhandling förhandling mellan statens arbetsgivarverk och central arbetstagarorganisation,

[S5]lokal förhandling förhandling mellan annan statlig myndighet än statens arbetsgivarverk och lokal arbetstagarorganisation,

[S6]centralt kollektivavtal avtal som sluts vid central förhandling och som inte avser endast viss eller vissa myndigheter,

[S7]lokalt kollektivavtal avtal som sluts vid lokal förhandling eller som avser endast viss eller vissa myndigheter.

6 §  Finns fler än en lokal arbetstagarorganisation inom samma centrala arbetstagarorganisation, fullgörs de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på lokal arbetstagarorganisation av ett gemensamt samverkansorgan som den centrala arbetstagarorganisationen bestämmer och varom myndigheten skriftligen har underrättats.

Medbestämmandeformerna A och B

7 §  Om medbestämmandeform A finns föreskrifter i MBA-L respektive MBA-Fh.

[S2]Medbestämmandeform B används inte inom denna förordnings tillämpningsområde. Förordning (1979:1095).

Medbestämmandeform C

8 §  Lokal arbetstagarorganisation får efter förhandling med myndigheten och på de villkor och med de begränsningar som framgår av 9-14 §§ besluta i fråga om sättet att genomföra information till berörda lokala arbetstagarorganisationer i samband med rationalisering.

9 §  Beslutanderätt enligt 8 § föreligger under förutsättning

[S2]dels att ett lokalt kollektivavtal enligt 16 § tredje strecksatsen i MBA-L respektive 15 § tredje strecksatsen i MBA-Fh har slutits,

[S3]dels att en eller flera lokala arbetstagarorganisationer skriftligen hos myndigheten har begärt att föreskrifterna om sådan beslutanderätt skall tillämpas. Förordning (1979:1095).

10 §  Beslutanderätt enligt 8 § utövas inom de ekonomiska och andra ramar som har lagts fast i ett lokalt kollektivavtal enligt avsnitt II i MBA-L respektive MBA-Fh och med beaktande i övrigt av föreskrifter i ett centralt eller lokalt kollektivavtal. Förordning (1979:1095).

11 §  Beslutanderätt enligt 8 § får utövas endast om samtliga lokala arbetstagarorganisationer är ense om beslutet. Lokal arbetstagarorganisation får dock avstå från att delta i visst beslut eller viss grupp av beslut, om organisationen skriftligen anmäler detta till myndigheten och till övriga lokala arbetstagarorganisationer.

[S2]Enas inte de lokala arbetstagarorganisationerna om beslut enligt 8 §, får central arbetstagarorganisation påkalla central förhandling i ärendet. Enas därvid de centrala arbetstagarorganisationerna, gäller deras mening som beslut enligt 8 §.

12 §  Arbetstagarorganisation skall skriftligen underrätta myndigheten om sitt beslut enligt 8 §, om inte myndigheten medger annat.

13 §  Har arbetstagarorganisation fattat beslut enligt 8 §, är myndigheten med de undantag som framgår av 14 § skyldig att rätta sig efter beslutet. Denna skyldighet inträder den dag som anges i beslutet, dock ej tidigare än tio arbetsdagar från den dag då myndigheten fick ta del av beslutet, om inte myndigheten medger annan tid.

14 §  Myndighet får inte rätta sig efter beslut enligt 8 §, om myndigheten finner att beslutet innebär

 1. att åtgärd eller beslut av myndigheten skulle strida mot lag eller annan författning,
 2. att åtgärd skall vidtas av annan än myndigheten,
 3. föreskrift att åtgärd skall vidtas av viss enhet eller arbetstagare hos myndigheten, eller
 4. att arbetstagare missgynnats på grund av att han tillhör eller inte tillhör viss arbetstagarorganisation.

Övriga bestämmelser

15 §  Med författning avses i 14 § 1 inte bestämmelse, som har meddelats med stöd av 10 § första meningen allmänna verksstadgan (1965:600), såvida inte bestämmelsen har meddelats av säkerhetsskäl.

Ändringar

Förordning (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.

Förordning (1979:1095) om ändring i förordningen (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m.fl.

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 9, 10 §§

Ändring, SFS 1991:1743

  Omfattning
  upph.