Upphävd författning

Lag (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.;

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1978-12-14
Ändring införd
SFS 1978:882
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid indrivning av fordran i allmänt mål får kronofogdemyndighet i samband med att uppskov beviljas med betalning eller med viss indrivningsåtgärd ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, annan erbjuder sig att ställa.

[S2]I 1 kap. 6 § utsökningsbalken finns bestämmelser om vad som avses med allmänt mål. Lag (1981:841).

2 §  Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

[S2]Borgen skall ställas såsom för egen skuld. Om den ställs av två eller flera personer gemensamt skall den vara solidarisk. Lag (1984:661).

3 §  Kronofogdemyndigheten skall vid mottagande av säkerhet besluta under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras, när omständigheterna föranleder därtill.

[S2]Kronofogdemyndigheten får utan hinder av att säkerhet har mottagits vidta indrivningsåtgärd, när anledning därtill förekommer.

4 §  Pant får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom.

[S2]Borgen får genast utsökas. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om indrivning av restförd skatt. Införsel får äga rum om det är medgivet beträffande den fordran som säkerheten avser.

[S3]Om ett företagshypoteksbrev utgör säkerhet, får utmätning genast ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens. Lag (1984:661).

5 §  Kronofogdemyndighetens beslut att vägra ta emot erbjuden säkerhet eller beslut i fråga som avses i 3 § får inte överklagas.

Ändringar

Lag (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.

Förarbeten
Prop. 1978/79:28

Lag (1981:841) om ändring i lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.

Lag (1984:661) om ändring i lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m.

Ändring, SFS 1993:891

    Omfattning
    upph.