Upphävd författning

Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

Departement
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1978-06-08
Ändring införd
SFS 1978:438 i lydelse enligt SFS 1997:551
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För att främja en tillfredsställande trafikförsörjning skall det i varje län finnas en huvudman som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. Trafikens omfattning anges i en trafikförsörjningsplan som huvudmannen antar.

[S2]Regeringen får efter framställning av huvudman, landsting eller kommun meddela föreskrifter om samverkan i fråga om trafik mellan huvudmän i olika län. Lag (1991:1714).

1 a §  Trafikhuvudmannen skall ägna uppmärksamhet åt taxifrågorna i länet och verka för en tillfredsställande taxiförsörjning.

[S2]Efter överenskommelse med landsting eller kommun i länet får trafikhuvudmannen upphandla taxitjänster för sådana transportändamål som det annars ankommer på kommun eller landsting att tillgodose. Då en kommun, ett landsting eller en trafikhuvudman upphandlar taxitjänster får beaktas även åtaganden av anbudsgivaren att hålla en god taxiservice för allmänheten. Lag (1991:1714).

 • RÅ 1996:100:Trafikhuvudman har vid offentlig upphandling av färdtjänsttransporter ansetts kunna kräva att anbudsgivarna också skall kunna upprätthålla allmän taxiservice. Även fråga om hur preciserat ett sådant krav skall vara.

2 §  Huvudman är landstinget och kommunerna i länet gemensamt. I Stockholms län är landstinget huvudman och i Gotlands län kommunen.

[S2]Landstinget och kommunerna i övriga län kan dock komma överens om att antingen landstinget eller kommunerna i länet skall vara huvudman. Lag (1996:1417).

2 a §  I Kalmar län och Skåne län kan ett regionförbund enligt lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län vara huvudman. Lag (1996:1417).

3 §  Huvudmannens uppgifter handhas i kommunalförbund om inte ett landsting eller en kommun ensam är huvudman. Om de som är huvudman är överens därom, får dock uppgifterna i stället handhas genom ett aktiebolag, som har bildats för ändamålet. De som är huvudman skall inneha samtliga aktier i bolaget.

[S2]I fråga om kommunalförbund gäller vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av 4-7 §§. Lag (1997:551).

 • RÅ 1994:72:Kommunfullmäktige har fattat beslut som innehållit riktlinjer för kollektivtrafiktaxa. Trafiknämnd har ansetts behörig att med stöd av reglemente av kommunfullmäktige fatta beslut angående taxan inom ramen för de givna riktlinjerna.

4 §  Kan enighet inte uppnås om förbundsordningen för kommunalförbund eller ändring av den eller om ordförande i förbundets fullmäktige eller styrelse, beslutar regeringen. Vid oenighet i de avseenden som anges i 5 eller 6 § gäller dock vad där sägs, om inte annat föreskrivs med stöd av 7 §.

5 §  Uppnås inte enighet i fråga om antalet ledamöter som medlem i kommunalförbund skall utse i förbundsfullmäktige, skall landstinget utse hälften av ledamöterna och kommunerna i länet tillsammans hälften.

[S2]Antalet ledamöter som varje kommun skall utse bestäms av länsstyrelsen i förhållande till folkmängden i kommunerna vid ingången av det år då val av förbundsfullmäktige förrättas. Varje kommun skall dock utse minst en ledamot. Lag (1997:225).

6 §  Uppnås inte enighet i fråga om sättet att mellan medlemmarna i kommunalförbund fördela underskott i förbundsverksamheten gäller att landstinget skall täcka hälften av underskottet och kommunerna i länet tillsammans återstoden. Omfattningen av varje kommuns skyldighet att tillhandahålla medel skall bestämmas i förhållande till det trafikarbete som har nedlagts i kommunen under verksamhetsåret. Lag (1997:225).

7 §  Om synnerliga skäl föreligger, får regeringen efter framställning av landstinget, kommun som inte tillhör landstinget eller minst en tredjedel av de kommuner i visst län som tillhör landsting, vilka är huvudman, meddela föreskrifter om begränsning av huvudmans skyldighet enligt 1 § första stycket och föreskriva eller i särskilt fall besluta om undantag från 5 eller 6 §. Beslut om undantag får förenas med särskilda villkor. Lag (1991:1714).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

Lag (1985:451) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

Lag (1985:895) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

Lag (1988:264) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 1 och 2 §§ den 1 januari 1989 och i fråga om 1 a § den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:78
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§; ny 1 a §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1991:1714) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:12
  Omfattning
  ändr. 1, 1 a, 2, 3, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1996:1417) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. I fråga om Skåne län skall dock fram till utgången av år 1998 finnas en huvudman i vardera den del av länet som utgjort Malmöhus län och Kristianstads län. Därvid skall 2, 5 och 6 §§ i deras äldre lydelse gälla. Kommunerna och landstingen kan dock med stöd av 2 a § komma överens om att regionförbundet i stället skall vara huvudman.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:77, Prop. 1996/97:36, Bet. 1996/97:KU4
  Omfattning
  ändr. 2, 5, 6 §§; ny 2 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:225) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. I fråga om Västra Götalands län skall dock fram till utgången av 1998 finnas en huvudman i vardera den del av länet som utgjort Göteborgs och Bohus län, Skaraborgs län och Älvsborgs län. Därvid skall 5 och 6 §§ i deras äldre lydelse gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:551) om ändring i lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
 2. Äldre föreskrifter får dock tillämpas i fråga om kommunalförbund som bildats före den 1 januari 1998, dock längst till och med den 31 december 2002.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:242, Prop. 1996/97:105, Bet. 1996/97:KU20
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1997:734

  Omfattning
  upph.