Inaktuell version

Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
SFS 1979 i lydelse enligt SFS 2000:916
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning tillämpas vid planering och genomförande av samordnad gränsövervakning enligt 2-12 §§ lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

Gränsövervakningens organisation m.m.

2 §  Innan länsstyrelsen fastställer en organisationsplan för samordnad gränsövervakning, skall länsstyrelsen samråda med

 1. Rikspolisstyrelsen och polismyndigheten i länet,
 2. Försvarsmakten,
 3. Tullverket.

[S2]När omständigheterna föranleder det, skall organisationsplanen revideras. Samråd enligt första stycket skall därvid äga rum om inte utomordentliga förhållanden gör det mycket svårt eller de ändringar som skall göras i planen är så obetydliga att samråd är uppenbart obehövligt. Länsstyrelsen skall minst en gång om året pröva om planen behöver revideras.

[S3]En avskrift av den fastställda organisationsplanen skall tillställas de myndigheter med vilka länsstyrelsen enligt första stycket skall samråda. Förordning (2000:916).

3 §  I den mån det är lämpligt med hänsyn till gränsövervakningsuppgifternas omfattning och förhållandena i övrigt inom länet kan i organisationsplanen föreskrivas att gränsövervakning som inte avser hamnar eller flygfält skall fullgöras av militärt förband (gränsövervakningsförband). Föreskrift härom får dock meddelas endast under förutsättning att polis- och tullpersonal har krigsplacerats i gränsövervakningsförbandet i den utsträckning som behövs för att gränsövervakningen skall kunna fullgöras på betryggande sätt.

[S2]Före krigsplacering av polis- och tullpersonal i gränsövervakningsförband skall samråd ske med länsstyrelsen och med Tullverket. Förordning (1999:491).

4 §  Om det sedan gränsövervakningen har samordnats uppstår ett tillfälligt behov av mer personal för gränsövervakningen än som har bestämts i organisationsplanen och om förstärkning inte kan erhållas genom länsstyrelsens försorg eller genom framställning till någon myndighet som kan besluta om förstärkning, skall länsstyrelsen göra anmälan till regeringen. Förordning (2000:916).

Gränsövervakningspersonalens åligganden

5 §  Varje gränsövervakningsman skall, inom ramen för den övervakningsuppgift som har anförtrotts honom, i överensstämmelse med 2 § lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. förhindra brott mot rikets säkerhet och annan verksamhet till fara för rikets försvar eller säkerhet, överträdelse av gällande bestämmelser om inresa till och utresa från Sverige samt införsel till eller utförsel från riket av gods vars befordran kan medföra fara för rikets försvar eller säkerhet.

[S2]Med gränsövervakningstjänst förstås i denna förordning den verksamhet som enligt första stycket ankommer på gränsövervakningsman.

6 §  Gränsövervakningspersonalen skall med uppmärksamhet ge akt på varje förehavande, som kan innebära spioneri, sabotage eller annan verksamhet till men för rikets försvar eller säkerhet eller förberedelse till sådan verksamhet.

[S2]Personalen skall övervaka att underrättelser som kan vara till men för rikets försvar eller säkerhet ej överbringas till obehöriga inom eller utom riket i samband med person eller godstrafik med utlandet. Det åligger dessutom personalen att noggrant ge akt på förhållanden som kan antyda fientlig avsikt, såsom när någon obehörigt utforskar anläggning som har betydelse för totalförsvaret eller terräng, vattendrag, hamn, flygplats, farled eller liknande. Personalen skall också särskilt uppmärksamma främmande makts statsfartyg, beväpnade utländska handelsfartyg och luftfartyg som uppträder inom eller nära svenskt territorium.

7 §  Gränsövervakningspersonalen skall samverka med personalen vid polismyndighet, Tullverket, Försvarsmakten samt andra myndigheter vilkas verksamhet berör övervakningsverksamheten.

[S2]I den mån det kan ske utan att andra uppgifter eftersätts skall även annan gränsövervakningsman än tulltjänsteman vid behov medverka i Tullverkets kontrollverksamhet. Förordning (1999:491).

8 §  Gränsövervakningsman skall skaffa sig ingående kännedom om förhållandena inom övervakningsområdet, särskilt beträffande vägar och stigar som leder över gränsen, ankar- och förtöjningsplatser m.m. samt sådana anläggningar, inrättningar och områden som är förbjudna för obehöriga.

9 §  Gränsövervakningsman skall hålla sin närmaste förman underrättad om förhållanden av vikt som rör gränsövervakningen.

10 §  Om länsstyrelsen eller gränsövervakningschefen inte bestämmer annat, skall gränsövervakningsman bära tjänstedräkt och särskilt tjänstetecken. Förordning (1980:857).

11 §  Gränsövervakningsman är skyldig att följa de bestämmelser som vid sidan av lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m. m. och denna förordning gäller för den bevakningstjänst som har anförtrotts honom. För gränsövervakningsman som hör till försvarsmakten gäller, om Sverige inte är i krig, förordningen (1982:756) om försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m. m. (IKFN-förordningen). För bevakningen av skyddsobjekt och militära skyddsområden enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. finns särskilda bestämmelser. Förordning (1990:1338).

Lydnadsförhållanden m.m.

12 §  I fråga om gränsövervakningstjänsten lyder gränsövervakningschef som har förordnats av länsstyrelsen under denna.

[S2]Gränsövervakningsman lyder i fråga om gränsövervakningstjänsten under gränsövervakningschefen.

13 §  Det åligger gränsövervakningschefen att bestämma vem som skall utöva befälet vid förrättningar som han inte själv deltar i.

14 §  Den som i förhållande till annan leder och ansvarar för viss verksamhet är dennes förman i fråga om denna verksamhet.

Tvångsmedel m.m.

15 §  Kroppsvisitation och kroppsbesiktning som är av mera väsentlig omfattning skall om möjligt verkställas inomhus och i avskilt rum samt i vittnes närvaro.

[S2]Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av kvinna får ej utan trängande skäl verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Vad som har sagts nu utgör dock ej hinder mot att det i annan ordning företas sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt föremål.

16 §  Skadas någon till följd av gränsövervakningsmans ingripande och är skadan ej obetydlig, skall gränsövervakningsman skyndsamt sörja för att den skadade får behövlig vård. Det inträffade skall ofördröjligen anmälas till gränsövervakningschefen.

17 §  Om användande av skjutvapen i gränsövervakningstjänsten gäller vad som är föreskrivet för vaktpersonal vid försvarsmakten, om övervakningen avser skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. I annat fall tillämpas kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten. Vad som föreskrivs om polischef i den kungörelsen skall därvid i stället gälla gränsövervakningschefen. Förordning (1990:1338).

Samverkan med gränsövervakningsorganisationen

18 §  Polismyndighet, Tullverket, Försvarsmakten samt andra myndigheter skall hålla gränsövervakningschefen underrättad om åtgärder och iakttagelser som kan vara av betydelse för gränsövervakningen. Det åligger särskilt polis- och tullpersonal som inte har tagits ut som gränsövervaknings- personal att, i den mån det kan ske jämsides med övriga tjänsteåligganden, uppmärksamma förhållanden som avses i 6 § och genast underrätta gränsövervakningschefen eller en gränsövervakningsman om iakttagelser som bör komma till dennes kännedom. Förordning (1999:491).

Bemyndigande

19 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. meddelas av rikspolisstyrelsen efter samråd med Försvarsmakten och Tullverket. Förordning (1999:491).

Ändringar

Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Förordning (1980:857) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1990:1338) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 11, 17 §§
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1994:881) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1998:1562) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:491) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 18, 19 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:916) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2010:526) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 11, 17 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2014:1131) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2015-01-01