Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1979-12-06
Ändring införd
SFS 1979:1091 i lydelse enligt SFS 2014:1131
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning tillämpas vid planering och genomförande av samordnad gränsövervakning enligt 2-12 §§ lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

Gränsövervakningens organisation m.m.

2 §  Innan länsstyrelsen fastställer en organisationsplan för samordnad gränsövervakning, ska länsstyrelsen samråda med

 1. Polismyndigheten,
 2. Försvarsmakten, och
 3. Tullverket.

[S2]När omständigheterna föranleder det ska organisationsplanen revideras. Samråd enligt första stycket ska då äga rum, om inte utomordentliga förhållanden gör det mycket svårt eller de ändringar som ska göras i planen är så obetydliga att det är uppenbart att samråd inte behövs. Länsstyrelsen ska minst en gång om året pröva om planen behöver revideras.

[S3]En kopia av den fastställda organisationsplanen ska lämnas till de myndigheter som länsstyrelsen ska samråda med enligt första stycket. Förordning (2014:1131).

3 §  I den mån det är lämpligt med hänsyn till gränsövervakningsuppgifternas omfattning och förhållandena i övrigt inom länet kan det i organisationsplanen föreskrivas att gränsövervakning som inte avser hamnar eller flygfält ska fullgöras av militärt förband (gränsövervakningsförband). Föreskrifter om det får dock meddelas endast under förutsättning att polismän, särskilt förordnade passkontrollanter och tulltjänstemän har krigsplacerats i gränsövervakningsförbandet i den utsträckning som behövs för att gränsövervakningen ska kunna fullgöras på ett betryggande sätt.

[S2]Innan polis- eller tullpersonal krigsplaceras i gränsövervakningsförband ska samråd äga rum med länsstyrelsen och med Polismyndigheten respektive Tullverket. Förordning (2014:1131).

4 §  Om det sedan gränsövervakningen har samordnats uppstår ett tillfälligt behov av mer personal för gränsövervakningen än som har bestämts i organisationsplanen och om förstärkning inte kan erhållas genom länsstyrelsens försorg eller genom framställning till någon myndighet som kan besluta om förstärkning, skall länsstyrelsen göra anmälan till regeringen. Förordning (2000:916).

Gränsövervakningspersonalens åligganden

5 §  Varje gränsövervakningsman skall, inom ramen för den övervakningsuppgift som har anförtrotts honom, i överensstämmelse med 2 § lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. förhindra brott mot rikets säkerhet och annan verksamhet till fara för rikets försvar eller säkerhet, överträdelse av gällande bestämmelser om inresa till och utresa från Sverige samt införsel till eller utförsel från riket av gods vars befordran kan medföra fara för rikets försvar eller säkerhet.

[S2]Med gränsövervakningstjänst förstås i denna förordning den verksamhet som enligt första stycket ankommer på gränsövervakningsman.

6 §  Gränsövervakningspersonalen skall med uppmärksamhet ge akt på varje förehavande, som kan innebära spioneri, sabotage eller annan verksamhet till men för rikets försvar eller säkerhet eller förberedelse till sådan verksamhet.

[S2]Personalen skall övervaka att underrättelser som kan vara till men för rikets försvar eller säkerhet ej överbringas till obehöriga inom eller utom riket i samband med person eller godstrafik med utlandet. Det åligger dessutom personalen att noggrant ge akt på förhållanden som kan antyda fientlig avsikt, såsom när någon obehörigt utforskar anläggning som har betydelse för totalförsvaret eller terräng, vattendrag, hamn, flygplats, farled eller liknande. Personalen skall också särskilt uppmärksamma främmande makts statsfartyg, beväpnade utländska handelsfartyg och luftfartyg som uppträder inom eller nära svenskt territorium.

7 §  Gränsövervakningspersonalen ska samverka med personalen vid Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten och andra myndigheter vars verksamhet berör övervakningsverksamheten.

[S2]I den utsträckning det kan ske utan att andra uppgifter eftersätts ska även annan gränsövervakningsman än tulltjänsteman vid behov medverka i Tullverkets kontrollverksamhet. Förordning (2014:1131).

8 §  Gränsövervakningsman skall skaffa sig ingående kännedom om förhållandena inom övervakningsområdet, särskilt beträffande vägar och stigar som leder över gränsen, ankar- och förtöjningsplatser m.m. samt sådana anläggningar, inrättningar och områden som är förbjudna för obehöriga.

9 §  Gränsövervakningsman skall hålla sin närmaste förman underrättad om förhållanden av vikt som rör gränsövervakningen.

10 §  Om länsstyrelsen eller gränsövervakningschefen inte bestämmer annat, skall gränsövervakningsman bära tjänstedräkt och särskilt tjänstetecken. Förordning (1980:857).

11 §  Gränsövervakningsman är skyldig att följa de bestämmelser som vid sidan av lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. och denna förordning gäller för den bevakningstjänst som har anförtrotts honom eller henne. För gränsövervakningsman som hör till Försvarsmakten gäller, om Sverige inte är i krig, förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN- förordningen). För bevakningen av skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) finns särskilda bestämmelser. Förordning (2010:526).

Lydnadsförhållanden m.m.

12 §  I fråga om gränsövervakningstjänsten lyder gränsövervakningschef som har förordnats av länsstyrelsen under denna.

[S2]Gränsövervakningsman lyder i fråga om gränsövervakningstjänsten under gränsövervakningschefen.

13 §  Det åligger gränsövervakningschefen att bestämma vem som skall utöva befälet vid förrättningar som han inte själv deltar i.

14 §  Den som i förhållande till annan leder och ansvarar för viss verksamhet är dennes förman i fråga om denna verksamhet.

Tvångsmedel m.m.

15 §  Kroppsvisitation och kroppsbesiktning som är av mera väsentlig omfattning skall om möjligt verkställas inomhus och i avskilt rum samt i vittnes närvaro.

[S2]Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av kvinna får ej utan trängande skäl verkställas eller bevittnas av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Vad som har sagts nu utgör dock ej hinder mot att det i annan ordning företas sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser eftersökande av vapen eller annat farligt föremål.

16 §  Skadas någon till följd av gränsövervakningsmans ingripande och är skadan ej obetydlig, skall gränsövervakningsman skyndsamt sörja för att den skadade får behövlig vård. Det inträffade skall ofördröjligen anmälas till gränsövervakningschefen.

17 §  Om övervakningen avser ett skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) gäller det som är föreskrivet för vaktpersonal vid Försvarsmakten om användande av skjutvapen i gränsövervakningstjänsten. I annat fall tillämpas kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen. Det som föreskrivs i kungörelsen om förman ska då i stället gälla gränsövervakningschefen. Förordning (2014:1131).

Samverkan med gränsövervakningsorganisationen

18 §  Polismyndigheten, Tullverket, Försvarsmakten och andra myndigheter ska hålla gränsövervakningschefen underrättad om åtgärder och iakttagelser som kan vara av betydelse för gränsövervakningen. Personal vid Polismyndigheten och Tullverket som inte har tagits ut som gränsövervakningspersonal ska uppmärksamma förhållanden som avses i 6 §, i den utsträckning det kan ske utan att andra arbetsuppgifter eftersätts. Gränsövervakningschefen eller en gränsövervakningsman ska genast underrättas om iakttagelser som bör komma till hans eller hennes kännedom. Förordning (2014:1131).

Bemyndigande

19 §  Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m. efter samråd med Försvarsmakten och Tullverket. Förordning (2014:1131).

 • RPSFS 2014:2: Föreskrifter om upphävande av vissa av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Förordning (1980:857) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 10 §§
  Ikraftträder
  1981-01-01

Förordning (1990:1338) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 11, 17 §§
  Ikraftträder
  1991-04-01

Förordning (1994:881) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 7, 18, 19 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1998:1562) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:491) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 18, 19 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:916) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2010:526) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 17 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 11, 17 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2014:1131) om ändring i förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.

Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 17, 18, 19 §§
Ikraftträder
2015-01-01