Upphävd författning

Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-05-17
Ändring införd
SFS 1990:217 i lydelse enligt SFS 2009:442
Ikraft
1991-04-01
Upphäver
Lag (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot

 • sabotage,
 • terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott,
 • spioneri samt röjande i andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

[S2]I lagen ges också bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Lag (2003:155).

Prop. 2002/03:38: Ändringen, som behandlats i avsnitt 10, innebär att uttrycket våld, hot eller tvång för politiska syften utmönstras ur lagstiftningen och ersätts

med en hänvisning till terroristbrott enligt 2 § lagen (<a href="https://lagen.nu/2003:000" ...

2 §  Beslut enligt 3, 19, och 23 §§ får inte göras mer omfattande eller ingripande än vad som krävs för att tillgodose behovet av skydd. Så långt möjligt skall undvikas att beslutet medför skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen.

Skyddsobjekt

Beslut om skyddsobjekt

3 §  Om allmänhetens tillträde till eller rätt att utnyttja en anläggning, ett område, ett fartyg eller ett luftfartyg behöver begränsas för ändamål som anges i 1 §, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer besluta att anläggningen, området, fartyget eller luftfartyget skall utgöra skyddsobjekt.

4 §  Som skyddsobjekt får förklaras

 1. statliga förvaltningsbyggnader, statschefens residens och bostäder samt statsministerns bostäder,
 2. anläggningar och områden till vilka staten har äganderätten eller nyttjanderätten och som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt samt militära fartyg och luftfartyg.,
 3. anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning av befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i övrigt, för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio- och telekommunikationer, transporter eller försvarsindustriella ändamål,
 4. områden där Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt tillfälligt bedriver övningar, prov eller försök,
 5. områden där Försvarsmakten har satts in för att möta ett väpnat angrepp mot Sverige eller för att hindra en kränkning av Sveriges territorium,
 6. områden där en främmande stats militära styrka tillfälligt bedriver övningar när den här i landet deltar i utbildning för fredsfrämjande verksamhet inom ramen för internationellt samarbete och
 7. anläggningar och områden som staten har äganderätt eller nyttjanderätt till och som disponeras av riksdagen eller riksdagsförvaltningen. Lag (2006:130).

5 §  Också andra anläggningar eller områden än de som nämns i 4 § får förklaras vara skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsvaret och Sverige befinner sig i krig eller krigsfara eller det råder andra utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig.

6 §  Riksdagens byggnader får förklaras som skyddsobjekt efter medgivande av talmannen.

[S2]Anläggningar eller områden som avses i 4 § 3 eller 5 § får inte förklaras vara skyddsobjekt utan medgivande av ägaren, om denne är någon annan än staten.

[S3]Vad som sägs om ägaren skall även avse nyttjaren, om anläggningen eller området har upplåtits till särskilt nyttjande.

Förbud mot tillträde m.m.

7 §  Ett beslut om skyddsobjekt innebär, om annat inte följer av tredje stycket, att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet.

[S2]Tillträdesförbudet får förenas med förbud mot att ta fotografier eller göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.

[S3]Om det bedöms som tillräckligt, får i stället för tillträdesförbud utfärdas förbud mot att ta fotografier eller göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet eller mot att bada, dyka, ankra eller fiska där.

8 §  Förbud enligt 7 § avseende områden som sägs i 4 §4 eller 5 gäller även mot den som äger eller annars nyttjar området.

Bevakning av skyddsobjekt

9 §  För bevakning av skyddsobjekt får anlitas polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal.

[S2]Den som bevakar ett skyddsobjekt och inte är polisman benämns skyddsvakt.

10 §  Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig invid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet

[S2]uppge namn, födelsetid och hemvist,

[S3]underkasta sig kroppsvisitation som inte avser brev eller annan enskild handling och finna sig i undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg. Lag (1996:630).

11 §  Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag enligt denna lag. Lag (1996:630).

12 §  Den som bevakar ett skyddsobjekt får också i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller vid skyddsobjektet, om personen

[S2]överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag,

[S3]vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, födelsetid eller hemvist eller lämnar uppgift därom som skäligen kan antas vara oriktig,

[S4]vägrar att underkasta sig kroppsvisitation eller vägrar att finna sig i undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg. Lag (1996:630).

13 §  Skyddsvakter har dessutom inom skyddsobjektet och i dess närhet samma befogenhet som polismän att gripa den som det finns skäl att anhålla för spioneri, sabotage eller förberedelse till ett sådant brott samt att lägga beslag på föremål som personen för med sig. Detta gäller också om den misstänkte är på flykt från skyddsobjektet.

14 §  Den som bevakar ett skyddsobjekt får ta i beslag föremål, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkade.

15 §  Kroppsvisitation får inte göras mera ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver.

[S2]Kroppsvisitation, som är av mera väsentlig omfattning, skall såvitt möjligt genomföras inomhus i ett avskilt rum och i vittnes närvaro.

[S3]Kroppsvisitation av kvinnor får inte utan synnerliga skäl genomföras eller bevittnas av andra än kvinnor, läkare eller legitimerade sjuksköterskor. Ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser sökande efter vapen eller andra farliga föremål får dock genomföras i annan ordning.

16 §  Över kroppsvisitationer, tillfälliga omhändertaganden och beslag skall föras protokoll som anger skälen för åtgärden och vad som förekommit vid dess genomförande.

17 §  Ett tillfälligt omhändertagande, gripande eller beslag som har genomförts av en skyddsvakt skall omedelbart anmälas till en polisman. Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polismannen skall genast pröva om åtgärden skall bestå.

[S2]Ett tillfälligt omhändertagande skall upphöra så snart ändamålet med åtgärden förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.

[S3]Polismän som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som genomförs med stöd av denna lag skall tillämpa bestämmelserna i 15--17 §§polislagen (1984:387).

18 §  Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:442).

Skyldighet att vidta särskilda skyddsåtgärder

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får förelägga den som bedriver verksamhet av väsentlig betydelse för totalförsvaret att anordna bevakning, sätta upp inhägnader eller vidta andra liknande åtgärder för ändamål som nämns i 1 § eller till undvikande av skador genom fientlig verksamhet.

[S2]Ett sådant föreläggande får också riktas mot ägaren till det område eller den anläggning där verksamheten bedrivs.

20 §  Den mot vilken ett föreläggande enligt 19 § kan riktas är skyldig att tillåta besiktning av verksamheten till klarläggande av vilka skyddsåtgärder som är påkallade.

21 §  Ett föreläggande att vidta skyddsåtgärder eller att tillåta besiktning får förenas med vite.

[S2]Om föreläggandet inte följs får åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

22 §  Den som vidtagit en skyddsåtgärd enligt 19 § har rätt till ersättning av staten för sådan kostnad eller skada som åtgärden medfört för honom.

[S2]Ersättningen skall bestämmas med beaktande av den nytta som åtgärden kan medföra för den ersättningsberättigade. Ersättning skall inte betalas för sådan kostnad eller skada som är ringa.

[S3]Anspråk på ersättning skall prövas i den ordning som föreskrivs i förfogandelagen (1978:262).

Militära skyddsområden

Föreskrifter om militära skyddsområden

23 §  Om en militär anläggning inte kan beredas ett tillräckligt skydd genom att anläggningen är skyddsobjekt, får regeringen för ändamål som anges i 1 § första stycket föreskriva att ett område omkring anläggningen skall vara militärt skyddsområde.

[S2]Även ett område med geografiska förhållanden av särskild betydelse för det militära försvaret får för samma ändamål förklaras vara militärt skyddsområde.

Förbud mot tillträde m.m.

24 §  Utlänningar får inte uppehålla sig inom militära skyddsområden när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får under tid som anges i första stycket meddela tillstånd för en utlänning att uppehålla sig inom ett militärt skyddsområde, om det finns särskilda skäl för det. Vid tillståndsprövningen skall särskilt beaktas, om utlänningen är stadigvarande bosatt i Sverige eller har någon annan fast anknytning till Sverige.

[S3]Tillstånd får återkallas, när hänsyn till Sveriges säkerhet föranleder det. Lag (1996:1049).

25 §  Tillstånd enligt 24 § får förenas med förbud att ta fotografier eller göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar inom skyddsområdet.

26 § har upphävts genom lag (1996:1049).

Bevakning av militära skyddsområden

27 §  För bevakning av militära skyddsområden får anlitas polismän, militär personal eller annan särskilt utsedd personal.

[S2]Den som bevakar ett militärt skyddsområde och inte är polisman benämns skyddsområdesvakt.

28 §  Utlänningar som, under tid som anges i 24 §, uppehåller sig inom ett militärt skyddsområde är skyldiga att på begäran av den som bevakar området visa upp pass eller någon annan legitimationshandling och bevis om tillstånd att uppehålla sig inom området. Lag (1996:1049).

29 §  Den som bevakar ett militärt skyddsområde får, om det krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras, avvisa eller avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom skyddsområdet om personen

 • bryter mot någon bestämmelse i denna lag,
 • vägrar att på begäran visa upp handlingar enligt 28 § eller lämnar uppgifter som skäligen kan antas vara oriktiga.

30 §  Den som bevakar ett militärt skyddsområde får ta i beslag föremål, som skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott mot denna lag eller vara förverkat.

31 §  Över tillfälliga omhändertaganden och beslag skall föras protokoll som anger skälen för åtgärden och vad som förekommit vid dess genomförande.

32 §  Ett tillfälligt omhändertagande eller beslag som har genomförts av en skyddsområdesvakt skall omedelbart anmälas till en polisman. Beslagtagen egendom skall överlämnas till polismannen. Polismannen skall genast pröva om åtgärden skall bestå.

[S2]Ett tillfälligt omhändertagande skall upphöra så snart ändamålet med åtgärden förfallit, dock senast sex timmar efter omhändertagandet.

[S3]Polismän som tar befattning med tillfälliga omhändertaganden som genomförs med stöd av denna lag skall tillämpa bestämmelserna i 15--17 §§polislagen (1984:387).

33 §  Den som tjänstgör eller har tjänstgjort som skyddsområdesvakt får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av uppdrag enligt denna lag fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller annars för Sveriges säkerhet.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:442).

34 § Har upphävts genom lag (1993:1743).

Ansvar m.m.

35 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud enligt 7 § skall dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

 • RH 2005:48:Fråga om ansvar för en s.k. plogbillsaktivist för förberedelse till sabotage och brott mot lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., alternativt förberedelse till grov skadegörelse. Hovrätten har bedömt gärningen som olaga intrång, grovt brott.

36 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud enligt 24 eller 25 § skall dömas till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

37 §  Den som lämnar oriktiga eller vilseledande uppgifter för att få tillträde till ett skyddsobjekt eller ett militärt skyddsområde eller för att få tillstånd enligt denna lag skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken.

38 § har upphävts genom lag (1993:1743).

39 §  Fotografier, avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som har kommit till genom förfarande som utgör brott enligt denna lag skall förklaras förverkade. Detsamma gäller föremål som använts som hjälpmedel vid brott mot denna lag, om det inte är uppenbart oskäligt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. skall upphöra att gälla. Förbud enligt 1 och 2 §§ i den upphävda lagen skall gälla som beslut om skyddsobjekt enligt 3 § i denna lag. Åläggande enligt 4 § i den upphävda lagen skall gälla som föreläggande enligt 19 § i denna lag. Tillstånd enligt 8 § i den upphävda lagen skall gälla som tillstånd enligt 34 § i denna lag.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:54
  Ikraftträder
  1991-04-01

Lag (1993:1414) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:67, Prop. 1993/94:24, Bet. 1993/94:JuU7
  Omfattning
  ändr. 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1611) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:71, Prop. 1993/94:33, Bet. 1993/94:FöU3
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1993:1743) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Beslut som har meddelats enligt den upphävda bestämmelsen i 34 § gäller fortfarande.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:72, Prop. 1993/94:32, Bet. 1993/94:FöU4
  Omfattning
  upph. 34, 38 §§
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1994:1735) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:403) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:237, Prop. 1995/96:37, Bet. 1995/96:FöU4
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:630) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:232, Prop. 1995/96:129, Bet. 1995/96:JuU19
  Omfattning
  ändr. 10, 11, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1049) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:20, Prop. 1995/96:221, Bet. 1996/97:FöU2
  Omfattning
  upph. 26 §; ändr. 24, 28 §§
  Ikraftträder
  1997-04-01

Lag (2003:155) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:148, Prop. 2002/03:38, Bet. 2002/03:JuU12
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:130) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:154, Bet. 2005/06:KU16
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:442) om ändring i lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 18, 33 §§
Ikraftträder
2009-06-30

Ändring, SFS 2010:305

Omfattning
upph.