Upphävd författning

Återlåneförordning (1979:1116);

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1979-12-13
Ändring införd
SFS 1979:1116 i lydelse enligt SFS 1990:1269
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  De bevis om avgiftsbetalning som krävs för återlån enligt lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden skall vara

 1. i fråga om arbetsgivaravgift, av skattemyndigheten utfärdat intyg om betalt avgiftsbelopp,
 2. i fråga om redaravgift, av sjömansskattekontoret utfärdat intyg om betalt avgiftsbelopp,
 3. i fråga om egenavgift, skattsedel på slutlig eller tillkommande skatt samt, om det inte framgår av skattsedeln att avgiften har betalts, bevis på inbetalningen.

[S2]Intyg enligt första stycket 1 och 2 skall utfärdas på begäran av arbetsgivaren. Därvid skall anges till vilken fondstyrelses förvaltning de inbetalda medlen är att hänföra. Kan medlen hänföras till fler än en fondstyrelses förvaltning skall den fondstyrelse anges till vilkens förvaltning större delen av medlen är att hänföra.

[S3]Ett nytt intyg om att en avgift har betalats får utfärdas endast om arbetsgivaren gör sannolikt att det tidigare intyget har förkommit. Förordning (1990:1269).

2 §  Vid bedömande av rätt till återlån skall en avgift, som har betalts i samband med uppbörd av skatt, anses betald det år då den skattsedel som tar upp avgiften har utfärdats.

3 §  En kreditinrättning, som lämnar ett återlån, skall ta om hand och förvara det intyg, som har legat till grund för utlåningen. Lämnas ett återlån på grund av en avgift, som har betalts i samband med uppbörd av skatt, skall kreditinrättningen anteckna skattsedelns nummer och på sedeln intyga att återlånerätten har utnyttjats.

4 §  En kreditinrättning, som önskar erhålla ett lån från allmänna pensionsfonden med anledning av ett återlån, skall göra ansökan hos den berörda fondstyrelsen. Har återlånet beviljats under någon av de tio första dagarna i en månad skall ansökningen ha kommit in till styrelsen senast den tjugofemte i samma månad. I annat fall skall ansökningen ha kommit in till styrelsen senast den tjugofemte i närmast följande månad.

[S2]Kreditinrättningen är skyldig att lämna fondstyrelsen de uppgifter om återlånet som styrelsen begär.

5 §  Om lån beviljas en kreditinrättning, skall fondstyrelsen betala ut lånebeloppet inom två månader från den dag ansökningen om lån senast skulle ha getts in.

6 §  Kreditinrättningen skall avbetala lånet hos fondstyrelsen på den dag i varje månad som fondstyrelsen bestämmer. Kreditinrättningen skall betala ett belopp, som motsvarar vad som har betalats tillbaka på återlånet senast femton dagar dessförinnan eller, om betalning ej har skett, vad som skulle ha betalats till kreditinrättningen enligt lånevillkoren. Har återlånet sagts upp till betalning, får kreditinrättningens lån hos fondstyrelsen dock lösas i förtid. Förordning (1984:499).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Återlåneförordning (1979:1116)

Förordning (1984:499) om ändring i återlåneförordningen (1979:1116)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  I fråga om sådana lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning som hänför sig till återlån beviljade före den 1 juli 1984 gäller fortfarande 6 § i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 1, 6 §§
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:899) om ändring i återlåneförordningen (1979:1116)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om avgifter för år 1984 eller tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1986:689) om ändring i återlåneförordningen (1979:1116)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986. Intyg enligt första stycket 1 utfärdas dock för tiden fram till den 1 januari 1987 av länsstyrelsen. Sjömansskattekontoret skall på begäran utfärda intyg enligt 1 § första stycket 2 även för avgifter som avser tiden från och med den 1 januari 1985 till och med den 30 september 1986.
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1986-10-01

Förordning (1990:1269) om ändring i återlåneförordningen (1979:1116)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (1997:1071) om upphävande av återlåneförordningen (1979:1116)

  Omfattning
  upph.