Upphävd författning

Lag (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1983-12-22
Ändring införd
SFS 1983:1092 i lydelse enligt SFS 1999:1306
Ikraft
1984-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

I Inledande bestämmelse

1 §  De penningmedel som enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om socialavgifter, 8 § lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift och 6 § lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift skall föras till Allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av första-sjätte fondstyrelserna.

[S2]De medel som enligt 8 kap. 2 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension förs till Premiesparfonden och Premievalsfonden inom Allmänna pensionsfonden skall förvaltas av sjunde fondstyrelsen.

[S3]Bestämmelser finns om första-tredje fondstyrelserna i 2-16, 21- 25, 44 och 45 §§, om fjärde-sjätte fondstyrelserna i 26, 28-37, 39, 43, 44 och 45 §§ samt om sjunde fondstyrelsen i 43 a-45 §§. Lag (1999:1306).

II Första--tredje fondstyrelserna

Medelstilldelning

2 §  Av de medel som avses i 1 § första stycket skall Riksförsäkringsverket varje år överföra till

 1. första fondstyrelsens förvaltning ålderspensionsavgifter som erläggs av staten, kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt av bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommuner eller därmed jämförliga samfälligheter har ett bestämmande inflytande,
 2. andra fondstyrelsens förvaltning ålderspensionsavgifter som erläggs av andra arbetsgivare än de som har nämnts under 1, om avgiftsunderlaget per år överstiger 240 gånger det prisbasbelopp som gäller enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 3. tredje fondstyrelsens förvaltning övriga ålderspensionsavgifter,
 4. första-tredje fondstyrelsernas förvaltning pensionsavgifter enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift fördelade på respektive fondstyrelse med en andel som motsvarar den andel av ålderspensionsavgifterna som förs till var och en av fondstyrelserna.

[S2]Vad som sägs i första stycket 1-4 gäller med den begränsning som följer av bestämmelserna i 26 § om fjärde och femte fondstyrelsernas rätt att rekvirera medel hos Riksförsäkringsverket.

[S3]Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastningen av de medel som styrelsen förvaltar. Lag (1998:711).

Prop. 1997/98:33: Ä ndringen i första stycket punkt 2 föranleds av att fördelningen av medel mellan andra och tredje fondstyrelsen skall utgå från arbetsgivarens avgiftsunderlag per år i stället för avgiftsunderlaget per månad (se avsnitt 7). Till andra fondstyrelsen skall de tilläggspensionsavgifter överföras som erläggs av arbetsgivare med en årslönesumma på minst 240 basbelopp.

Ä ndringarna i första stycket ...

Prop. 1997/98:151: Bestämmelsen, som gäller första–tredje fondstyrelserna, behandlar de medel som Riksförsäkringsverket årligen skall överföra till de olika fondstyrelserna och hur dessa medel skall fördelas mellan de olika styrelserna.

Pensionsutbetalningar m.m.

3 §  Pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och andra utgifter avseende försäkring för inkomstpension och tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension samt försäkring för tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall, i den mån andra medel inte står till förfogande, betalas genom tillskott som Riksförsäkringsverket erhåller från fondstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår skall tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de avgifter som under det närmast föregående året har överförts till dess förvaltning.

[S2]Varje fondstyrelse skall med de medel som den förvaltar betala kostnaderna för dess verksamhet och för revision av dess förvaltning. Lag (1998:711).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges för vilka ändamål som de medel som förvaltas av första–tredje fondstyrelserna får tas i anspråk. Utöver sådana kostnader som anges i andra stycket får medlen användas för utgifter som avser försäkringen för inkomstpension och tilläggspension enligt LIP. Detsamma gäller försäkringen för tilläggspension i form av ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Anledningen till detta är...

Organisation

4 §  Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses

[S2]i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som företräder kommunerna och landstingskommunerna, och tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare,

[S3]i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsumentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare samt

[S4]i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erlägger egenavgifter för ålderspension.

[S5]Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.

[S6]För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.

[S7]Ledamöter och suppleanter skall vara bosatta i Sverige och får inte vara underåriga, i konkurs, underkastade näringsförbud eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Lag (1998:711).

Prop. 1997/98:151: Bestämmelsen, som gäller första–tredje fondstyrelserna, behandlar antalet styrelseledamöter, sättet att utse dessa samt de krav som ställs på ledamöterna.

Ändringen i

5 §  Ledamöter och suppleanter förordnas för tiden intill dess balansräkning har fastställts under tredje året efter det då förordnandet meddelades.

[S2]Regeringen får entlediga en ledamot eller suppleant även om den tid för vilken han är förordnad inte har gått ut.

[S3]Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han förordnats, skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive suppleant förordnas i den ordning som anges i 4 §.

6 §  Av de utan förslag utsedda ledamöterna i första fondstyrelsen förordnar regeringen en till ordförande. I andra och tredje fondstyrelserna skall den utan förslag utsedde ledamoten vara ordförande. Varje fondstyrelse väljer inom sig vice ordförande.

7 §  En fondstyrelse sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall också kallas samman om en ledamot begär det.

[S2]Styrelsen är beslutför om de närvarande vid sammanträdet är fler än hälften av antalet ledamöter. Ett ärende får dock inte tas upp till behandling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter eller, vid förfall för någon av dem, en suppleant för denne har fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

[S3]Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

[S4]Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon ledamot i samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall denna antecknas i protokollet.

7 a §  En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om avtal mellan honom och fondstyrelsen. Han får inte heller handlägga en fråga om avtal mellan fondstyrelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot fondstyrelsens. Med avtal jämställs rättegång och annan talan. Lag (1993:542).

8 §  Varje fondstyrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller tjänstemän hos styrelsen att var för sig eller två eller flera i förening avgöra ärenden som annars ankommer på styrelsens egen prövning. Det åligger styrelsen att meddela föreskrifter om den befogenhet som ett sådant uppdrag medför. Om uppdraget avser beviljande av lån skall grunderna för långivningen fastställas.

[S2]Uppdrag enligt första stycket får när som helst återkallas eller inskränkas. Utan hinder av sådant uppdrag får styrelsen själv avgöra ärenden av varje slag.

9 §  Fondstyrelsen får anställa de tjänstemän som behövs samt bestämma deras löner och övriga anställningsvillkor.

10 §  Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till ledamöter och suppleanter i fondstyrelserna.

Förvaltning

11 §  Fondstyrelserna skall förvalta anförtrodda medel på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för tilläggspension.

[S2]Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses.

[S3]Fondstyrelserna får uppdra åt värdepappersinstitut eller annan kapitalförvaltare att förvalta vissa fondmedel.

[S4]Varje fondstyrelse skall fastställa närmare mål för sin placeringsverksamhet. Lag (1993:542).

12 §  Varje fondstyrelse får placera de medel som styrelsen förvaltar i

 1. skuldförbindelser med låg kreditrisk,
 2. andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, till belopp som sammanlagt motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar.

[S2]Skuldförbindelser enligt första stycket 1 får vara utställda i utländsk valuta. Om sådana skuldförbindelser har utfärdats av annan än svensk juridisk person, skall de vara föremål för handel på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av skuldförbindelser i utländsk valuta får uppgå till ett belopp som motsvarar högst tio procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar.

[S3]Trots vad som sägs i första stycket får en fondstyrelse inte placera fondmedel i konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

[S4]Om någon av gränserna i denna paragraf efter förvärvet kommer att överskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämpligt. Lag (1996:697).

12 a §  En fondstyrelse får handla med optioner och terminer eller andra likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller för att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker. Lag (1991:1091).

13 §  Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel placeras hos riksbanken, annan bank eller postgirot.

14 §  Om det är uppenbart att Allmänna pensionsfonden annars skulle lida en avsevärd förlust får en fondstyrelse, i avsikt att skydda en fordran, på offentlig auktion eller på en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust. Lag (1992:552).

15 §  För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får varje fondstyrelse ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos en annan fondstyrelse.

15 a §  En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda bostad åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.

[S2]En styrelse får dessutom för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig förvaltning av de medel som styrelsen förvaltar

 1. förvärva aktier i ett bolag som har till ändamål att äga eller förvalta fast egendom eller tomträtt (fastighetsbolag), och
 2. förvärva andelar i en utländsk fond som äger fastigheter eller aktier i fastighetsbolag.

[S3]Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av tillgångar som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till ett belopp som motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar. Om denna gräns efter förvärvet kommer att överskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så snart det är lämpligt. Lag (1998:29).

15 b §  För konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning utfärdade av fastighetsbolag gäller inte 12 § tredje stycket.

[S2]För kredit som en fondstyrelse beviljar ett fastighetsbolag som i sin helhet ägs av fondstyrelsen eller flera fondstyrelser gemensamt gäller inte 12 § första stycket och andra stycket första och andra meningen. Sådan kredit får vara utställd i utländsk valuta. Lag (1998:29).

16 §  Fondstyrelsernas räkenskapsår är kalenderår.

[S2]Varje fondstyrelse skall före den 15 februari varje år lämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning och balansräkning samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med god redovisningssed. Lag (1996:697).

16 a §  Varje fondstyrelse skall samtidigt med att årsredovisning och revisionsberättelse överlämnas till regeringen enligt 25 § också överlämna en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångspunkt i de närmare mål för placeringsverksamheten som fastställts enligt 11 § fjärde stycket. Lag (1993:542).

17 § har upphävts genom lag (1993:542).
18 § har upphävts genom lag (1993:542).
19 § har upphävts genom lag (1993:542).
20 § har upphävts genom lag (1993:542).

Revision

21 §  För varje fondstyrelse utser regeringen två revisorer att granska styrelsens förvaltning. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad.

[S2]Regeringen utser en av de auktoriserade revisorerna att samordna revisionen av fondstyrelsernas förvaltning.

[S3]Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita biträde. Lag (1993:542).

22 §  Revisorerna förordnas för tiden intill dess balansräkning har fastställts nästa gång.

[S2]Regeringen får entlediga en revisor, även om den tid för vilken han blivit utsedd inte har gått ut.

[S3]Om en revisor entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit utsedd, skall för den återstående tiden en ny revisor förordnas i hans ställe.

23 §  Regeringen beslutar om arvoden och andra ersättningar till revisorerna.

24 §  För varje kalenderår skall revisorerna avge en revisionsberättelse, som skall överlämnas till fondstyrelsen inom fjorton dagar efter det att årsredovisningen enligt 16 § har kommit revisorerna till handa.

[S2]Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och inventering av de under styrelsens förvaltning stående tillgångarna samt uppgift om anmärkning föreligger mot årsredovisningen, fondstyrelsens bokföring eller i övrigt mot fondstyrelsens förvaltning. Om det föreligger anledning till anmärkning skall den anges i revisionsberättelsen. Revisorerna får också meddela de erinringar i berättelsen som de anser påkallade.

[S3]En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner särskilt uttalande påkallat får ange detta i revisionsberättelsen, om han inte avger en särskild sådan berättelse. Lag (1993:542).

25 §  Sedan revisionsberättelsen har kommit fondstyrelsen till handa, skall styrelsen genast överlämna årsredovisningen och revisionsberättelsen till regeringen, som senast den 1 juni samma år skall avgöra frågan om fastställelse av balansräkningen. Lag (1996:697).

III Fjärde-sjätte fondstyrelsen

Medelstilldelning

26 §  Riksförsäkringsverket skall till fjärde och femte fondstyrelsernas förvaltning överföra de medel, som styrelserna rekvirerar hos verket. Medlen avräknas på medel som belöper på första, andra och tredje fondstyrelserna i förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräkningar avseende ställningen vid utgången av närmast föregående år.

[S2]Till fjärde och femte fondstyrelsernas förvaltning skall också, med den begränsning som följer av 28 §, hänföras avkastningen av de medel som styrelserna förvaltar. Avkastningen av de medel som sjätte fondstyrelsen förvaltar skall hänföras till den fondstyrelsens förvaltning.

[S3]De medel som enligt första stycket överförs till en fondstyrelses förvaltning får uppgå till högst en procent av det sammanlagda anskaffningsvärdet vid utgången av närmast föregående kalenderår på de medel som första-tredje fondstyrelserna förvaltar. Lag (1996:697).

27 § har upphävts genom lag (1991:1857).

Avkastning m.m.

28 §  Fjärde och femte fondstyrelserna skall varje år före utgången av maj månad till första, andra och tredje fondstyrelsernas förvaltning överföra en avkastning för närmast föregående räkenskapsår beräknad till tre procent av nuvärdet av förvaltade medel. Med nuvärdet av förvaltade medel avses summan av de medel som styrelsen intill räkenskapsårets slut rekvirerat hos riksförsäkringsverket, omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett från det medlen tillställdes styrelsen och fram till räkenskapsårets slut.

[S2]För medel som en fondstyrelse förvaltat under endast en del av räkenskapsåret skall den enligt första stycket beräknade avkastningen minskas i motsvarande mån.

[S3]Avkastningen från fjärde och femte fondstyrelserna skall fördelas mellan första, andra och tredje fondstyrelserna i förhållande till de avräkningar som har skett enligt 26 § första stycket till och med det år som avkastningen avser. Lag (1991:1857).

29 §  Var och en av fjärde-sjätte fondstyrelserna skall med de medel som styrelsen förvaltar betala kostnaderna för dess verksamhet och för revisionen av dess förvaltning. Lag (1996:697).

Organisation

30 §  Var och en av fjärde och femte fondstyrelserna skall bestå av fjorton ledamöter som förordnas av regeringen. Av ledamöterna utses två efter förslag av sammanslutningar som företräder kommunerna, tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, fem efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och två efter förslag av rikssammanslutningar inom kooperationen. Lag (1993:542).

31 §  Sjätte fondstyrelsen skall bestå av fem ledamöter, som förordnas av regeringen. Av ledamöterna förordnas en till ordförande och en till vice ordförande. Lag (1996:697).

32 §  Om en ledamot eller suppleant entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit förordnad, skall för den återstående tiden i hans ställe en ny ledamot respektive suppleant förordnas. Detta skall i fråga om fjärde och femte fondstyrelserna ske i den ordning som anges i 30 § och i fråga om ledamöterna i sjätte fondstyrelsen i den ordning som anges i 31 §. Lag (1996:697).

33 §  Av de utan förslag utsedda ledamöterna i fjärde och femte fondstyrelserna förordnar regeringen en till ordförande och en till vice ordförande i vardera styrelsen. Lag (1991:1857).

Förvaltning

34 §  Fondstyrelserna skall, inom ramen för vad som är till nytta för försäkringen för tilläggspension, förvalta anförtrodda medel genom placeringar på riskkapitalmarknaden.

[S2]Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses. Lag (1993:542).

35 §  Fjärde och femte fondstyrelserna får placera de medel som styrelserna förvaltar

 1. i aktier i svenska aktiebolag,
 2. i standardiserade köp- och säljoptioner avseende aktier i svenska aktiebolag,
 3. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,
 4. i aktier i utländska aktiebolag eller andelar i utländska aktiefonder samt i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av utländska aktiebolag,
 5. som i riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
 6. i andelar i svenska kommanditbolag.

[S2]Fondstyrelserna får inte förvärva värdepapper enligt första stycket 4 i sådan omfattning att värdepapperens sammanlagda värde kommer att överstiga tio procent av värdet av de medel som respektive styrelse förvaltar.

[S3]Allmänna pensionsfonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag. Lag (1989:512).

36 §  Sjätte fondstyrelsen får placera de medel som styrelsen förvaltar

 1. i aktier i svenska aktiebolag,
 2. i sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenska aktiebolag,
 3. som riskkapital i svenska ekonomiska föreningar samt
 4. i andelar i svenska kommanditbolag.

[S2]Styrelsen får inte förvärva så många vid en svensk börs inregistrerade aktier i ett aktiebolag att dessa uppgår till 30 procent eller mer av samtliga aktier i bolaget eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna uppgår till 30 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Detta gäller inte förvärv av aktier i ett svenskt riskkapitalbolag. Lag (1996:697).

36 a §  Vid tillämpning av 35 och 36 §§ anses ett aktiebolag inte som utländskt, om

 1. bolaget har förvärvat ett svenskt aktiebolag genom ett offentligt erbjudande där ersättningen till aktieägarna i det svenska bolaget utgjordes av aktier i bolaget,
 2. bolaget har betydande verksamhet i Sverige, och
 3. bolagets aktier är noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Lag (1999:318).

37 §  Fjärde och femte fondstyrelserna får vardera inte förvärva så många vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad noterade aktier i ett svenskt aktiebolag att dessa uppgår till mer än tio procent av samtliga aktier i bolaget eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för aktierna uppgår till mer än tio procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Lag (1992:552).

38 §  har upphävts genom lag (1991:1857).

39 §  Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedel placeras hos riksbanken, annan bank eller postgirot. I samma syfte får fondmedel placeras i statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat, företagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet, avsedda för den allmänna marknaden. Lag (1987:1326).

40 § har upphävts genom lag (1993:542).
41 § har upphävts genom lag (1991:1857).
42 § har upphävts genom lag (1993:542).

Gemensamma bestämmelser

IV Sjunde fondstyrelsen

43 a §  Sjunde fondstyrelsen skall förvalta två fonder inom Allmänna pensionsfonden, Premiesparfonden och Premievalsfonden.

[S2]Fonderna skall förvaltas för de ändamål som framgår av bestämmelserna om premiepension i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Fondstyrelsen skall i sin förvaltning handla uteslutande i pensionsspararnas intresse.

[S3]Fondstyrelsen får ur vardera av Premiesparfonden och Premievalsfonden ta ut medel för de förvaltningskostnader som uppkommit för den fonden. Om kostnaderna avser både Premiesparfonden och Premievalsfonden skall de fördelas mellan fonderna på ett skäligt sätt.

[S4]Fondstyrelsen skall ta emot medel till och betala ut medel från fonderna enligt de anvisningar som Premiepensionsmyndigheten lämnar. Lag (1999:1306).

Prop. 1997/98:151: Bestämmelsen behandlar den löpande förvaltning som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 och 4 § andra stycket LIP, dvs. förvaltningen för de pensionssparare som inte inom viss tid anmäler något val av fond till Premiepensionsmyndigheten.

Av skäl som redovisats i den allmänna motiveringen (avsnitt 20.4), måste den löpande förvaltningen av premiepensionskapitalet hållas skild från den övriga medelsförvaltningen ...

43 b §  Premiesparfonden och Premievalsfonden skall vara indelade i fondandelar. Alla fondandelar i en fond skall vara lika stora.

[S2]Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar. Fondens tillgångar skall värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Fondstyrelsen skall dagligen beräkna fondandelsvärdet och underrätta Premiepensionsmyndigheten om värdet.

[S3]När medel tillförs en fond, skall fondstyrelsen utfärda fondandelar till Premiepensionsmyndigheten. När medel betalas ur en fond, skall det ske genom inlösen av fondandelar. Lag (1999:1306).

Prop. 1997/98:151: Paragrafen innehåller regler kring fondandelar och inlösen av fondandelar beträffande Premiesparfonden.

43 c §  Fondstyrelsen skall förvalta fondmedlen så att de ger så god avkastning som möjligt. För förvaltningen av Premiesparfonden gäller dessutom att den totala risknivån skall vara låg.

[S2]Fondstyrelsen får inte förvärva så många aktier i ett svenskt eller utländskt aktiebolag att röstetalet för dem tillsammans med fondstyrelsens övriga aktier i samma bolag överstiger fem procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Lag (1999:1306).

Prop. 1997/98:151: Allmänt gäller för fondstyrelsens förvaltning att den skall vara inriktad på trygghet och därmed inte innebära stora risker. Att den totala risknivån skall vara låg innebär t.ex. att fondens portföljsammansättning inte bör

vara sådan att risken i portföljen är högre än för den genomsnittlige förvaltaren av pensionskapital i allmänhet. Sålunda bör den ...

43 d §  Fondstyrelsen får rösta för sådana aktier i ett svenskt aktiebolag som den förvärvat till fonderna endast när kravet på avkastning enligt 43 c § första stycket eller behovet att trygga placeringarnas säkerhet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lag (1999:1306).

Prop. 1997/98:151: Paragrafen innehåller en väsentlig inskränkning av ägarinflytandet för sjunde fondstyrelsen. Bestämmelsen innebär att fondstyrelsen inte får rösta för placeringsaktier i andra situationer än när utövandet av rösträtten är enda möjligheten för att tillgodose pensionsspararnas intresse av en god och trygg avkastning eller betryggande säkerhet hos de placeringar som gjorts. En sådan situation kan t.ex. uppkomma när en akties verkliga värde endast kan tryggas genom yrkande om likvidation eller om särskild ...

43 e §  Följande bestämmelser i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder, och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser, skall gälla för förvaltningen av Premiesparfonden och Premievalsfonden:

[S2]Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första stycket skall Premiesparfonden och Premievalsfonden anses som värdepappersfonder och Premiepensionsmyndigheten som fondandelsägare. Vad som sägs om fondbolag skall avse sjunde fondstyrelsen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom såvitt avser 47 § om skadestånd, föreskriva avvikelser och medge undantag i det enskilda fallet från de bestämmelser som anges i första stycket. Lag (1999:1306).

Prop. 1997/98:151: I den allmänna motiveringen (avsnitt 20.4) har uttalats att för förvaltningen av Premiesparfonden skall flertalet av reglerna i lagen om värdepappersfonder gälla. Motivet till detta är att den förvaltning av premiepensionskapital som äger rum inom AP-fonden i hög utsträckning skall vara jämförbar och likvärdig med förvaltningen av premiepensionskapital i de övriga fonderna inom premiepensionssystemet. I paragrafen anges ...

43 f §  Fondstyrelsen skall bestå av sju ledamöter, som förordnas av regeringen. Av ledamöterna förordnas en till ordförande och en till vice ordförande.

[S2]Om en ledamot entledigas eller avlider eller om hans uppdrag av annat skäl upphör under den tid för vilken han blivit förordnad, skall en ny ledamot förordnas i hans ställe för den återstående tiden. Lag (1998:711).

Prop. 1997/98:151: Paragrafen behandlar frågor kring ledamöterna i sjunde fondstyrelsen.

Gällande regler för de befintliga fondstyrelserna innebär att var och en av första–tredje fondstyrelserna har nio ledamöter, fjärde och femte fondstyrelserna vardera fjorton ledamöter och sjätte fondstyrelsen fem ledamöter. För varje ledamot i första– femte fondstyrelserna utses dessutom en suppleant.

Den stora skillnaden mellan högsta och lägsta antal ledamöter i de olika styrelserna talar ...

43 g §  Sjunde fondstyrelsen skall ingå samarbetsavtal enligt 8 kap. 3 § första stycket 2 lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med Premiepensionsmyndigheten samt göra de åtaganden som anges i samma stycke 3-6.

[S2]Fondbestämmelserna för Premiesparfonden och Premievalsfonden får inte medge att medel delas ut till någon annan än Premiepensionsmyndigheten. Fondstyrelsen får inte heller genom Premiesparfonden eller Premievalsfonden utöva sådan näringsverksamhet som avses i 3 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Premiepensionsmyndigheten får dock, efter att ha inhämtat yttrande från Finansinspektionen, medge att värdeutvecklingen för fonderna eller en av dem får vara beroende av index. Ett sådant medgivande får lämnas om god riskspridning uppnås i fonden. Lag (1999:1306).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges att sjunde fondstyrelsen skall ingå avtal om det praktiska samarbetet (samarbetsavtal) med Premiepensionsmyndigheten och i övrigt göra åtaganden som krävs av de privata fondförvaltarna. Härigenom uppfyller fondstyrelsen, med två undantag, de krav som ställs upp för deltagande som förvaltare i premiepensionssystemet. Det ena undantaget gäller kravet på tillstånd att utöva fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

Samarbetsavtalet mellan sjunde fondstyrelsen ...

43 h §  Fondstyrelsen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen. För tillsynen gäller bestämmelserna i 39-42 och 46 §§ lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

[S2]Vid tillämpningen av de bestämmelser och föreskrifter som anges i första stycket skall vad som sägs om fondbolag avse sjunde fondstyrelsen. Lag (1998:711).

Prop. 1997/98:151: I paragrafen anges vilka av tillsynsbestämmelserna i lagen om värdepappersfonder som – i tillämpliga delar – skall gälla för Finansinspektionens tillsyn över sjunde fondstyrelsen. De bestämmelser som är undantagna beträffande fondstyrelsen avser dels återkallelse av tillstånd och meddelande av varning, dels meddelande av vissa förelägganden, dels ingripanden mot utländska fondföretag.

Hänvisningen till 46 § lagen om värdepappersfonder innebär att den lagens bestämmelser om överklagande ...

43 i §  Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 4 § fjärde stycket, 5 § första och andra styckena, 7-10 §§, 11 § tredje och fjärde styckena, 16 och 16 a samt 21-25 §§ gäller också i fråga om sjunde fondstyrelsen. Lag (1998:711).

Prop. 1997/98:151: I bestämmelsen anges genom en hänvisning de paragrafer om första– tredje fondstyrelserna som skall gälla också i fråga om sjunde fondstyrelsen. Hänvisningen avser bestämmelser angående kostnader för fondstyrelsens verksamhet och för revision, vissa frågor om styrelsens organisation och medelsförvaltning samt revision.

I fråga om sjunde fondstyrelsens medelsförvaltning är endast vissa av bestämmelserna som gäller för första–tredje fondstyrelserna tillämpliga. Det allmänna placeringsmålet ...

V Anmälningsskyldighet

44 §  Ledamöter och suppleanter i en fondstyrelse, revisorerna för styrelsen samt de arbetstagare och uppdragstagare hos styrelsen som styrelsen bestämmer skall skriftligen anmäla sitt innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

[S2]Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall ske. Lag (1996:1020).

VI Sammanställning och redovisning

45 §  Regeringen skall årligen göra en sammanställning av fondstyrelsernas årsredovisningar och göra en utvärdering av fondstyrelsernas förvaltning av fondkapitalet. Om regeringen vid utvärderingen anlitar någon med särskild fackkunskap, skall kostnaden för detta betalas av fondstyrelserna. Kostnaden skall fördelas mellan fondstyrelserna efter vad regeringen bedömer skäligt.

[S2]Sammanställningen, fondstyrelsernas årsredovisningar och regeringens utvärdering skall överlämnas till riksdagen senast den 1 juni året efter räkenskapsåret. Lag (1999:318).

Prop. 1997/98:151: samt om sjunde fondstyrelsen i 43 a 45 §§.

Av bestämmelsen följer bl. a. att de penningmedel som förs till Allmänna pensionsfonden (AP–fonden) skall förvaltas av de olika fondstyrelserna. Ändringarna är en följd av att det för förvaltningen av premiepensionsmedlen inrättas en ny, sjunde fondstyrelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Genom lagen upphävs reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning.
  2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
  3. har upphävts genom lag (1991:1857).
  4. I fråga om återlån, som avser avgifter betalda före den 1 januari 1978 eller som har beviljats före den 1 januari 1980, och lån till kreditinrättning som har beviljat återlånet gäller fortfarande 14--16 §§ reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning i sin närmast före den 1 januari 1980 gällande lydelse. I fråga om lån som kreditinrättning har erhållit enligt nu angivna 15 § första stycket får dock avtal träffas om tillämpning av 19 § andra stycket i den nya lagen.
  5. I fråga om sådana lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning, som hänför sig till återlån beviljade före den 11 april 1981, gäller fortfarande 15 § andra stycket första meningen reglementet (1959:293) angående allmänna pensionsfondens förvaltning i sin närmast före den 1 april 1981 gällande lydelse.
  6. I andra fall än som avses i 4 och 5 gäller bestämmelserna i den nya lagen i fråga om återlån och lån till kreditinrättning på grund av återlån som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet.
  7. har upphävts genom lag (1991:1857).
  8. Bestämmelserna i 28 § skall tillämpas första gången för räkenskapsåret 1984.
  9. Vid tillämpningen av 28 § skall de medel som tidigare överförts till fjärde fondstyrelsens förvaltning beräknas till ett nuvärde för augusti 1983 av 3 042 miljoner kronor.
  10. Innehar fjärde fondstyrelsen den 1 januari 1984 aktier i något eller några aktiebolag utöver vad som medges i 37 §, får fondstyrelsen även i fortsättningen inneha högst samma andel av aktierna.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:50
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:191) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:84
  Omfattning
  ändr. 30, 35 §§
  Ikraftträder
  1984-05-30

Lag (1984:435) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. I fråga om återlån, som har beviljats före den 1 juli 1984, och lån från en fondstyrelse till en kreditinrättning som har beviljat återlånet gäller fortfarande 19 § andra stycket och 20 § första och andra styckena i sina äldre lydelser.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:172
  Omfattning
  ändr. 12, 18-20 §§; ny 15 a §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:704) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:135
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best.
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:864) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om tilläggspensionsavgifter som avser år 1984 eller tidigare år.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:22
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1984:1034) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

Lag (1987:547) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:74
  Omfattning
  ändr. 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:644) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:12
  Omfattning
  ändr. 12, 18 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1326) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:11
  Omfattning
  ändr. 12, 15 a, 16, 17, 24, 35, 36, 39, 43 §§; ny 15 b §
  Ikraftträder
  1988-02-01

Lag (1988:747) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:167
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4, 26, 28-33, 35, 37, 40-43 §§, huvudrubr. närmast före 26 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:1301) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 4, 30, 31 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1545) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:59
  Omfattning
  ändr. 12, 15 a §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:512) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 15 a, 35 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:1038) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

Lag (1990:732) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:88
  Omfattning
  ändr. 7 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1355) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

Lag (1991:993) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Vad som i 12 § sägs om värdepappersbolag skall också gälla sådant svenskt fondkommissionsbolag som med stöd av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1091) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:186
  Omfattning
  ändr. 16, 17, 25, 42, 43 §§; ny 12 a §
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1991:1857) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. har upphävts genom lag (1996:697).
  2. har upphävts genom lag (1996:697).
  3. har upphävts genom lag (1996:697).
  4. Föreskrifterna om revisorer i 21 § lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden gäller också i fråga om avvecklingsstyrelsen. Lag (1995:855).
  5. har upphävts genom lag 1994:1078.
  6. har upphävts genom lag 1994:1078.
  7. har upphävts genom lag 1994:1078.
  8. har upphävts genom lag 1994:1078.
  9. har upphävts genom lag 1994:1078.
  10. har upphävts genom lag 1994:1078.
  11. har upphävts genom lag 1994:1078.
  12. har upphävts genom lag 1994:1078.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:36
  Omfattning
  upph. 27, 31, 36, 38, 41 §§, 3, 7 p övergångsbest.; ändr. 1, 2, 12, 21, 28, 29, 32, 33, 37, 40, 42, 43 §§, huvudrubr. närmast före 26 §; ny rubr. närmast före 44 §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1992:552) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  ändr. 14, 37 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:692) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Omfattning
  ny 8 p övergångsbest. till 1991:1857
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1627) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. I fråga om placeringar av medel som gjorts före ikraftträdandet gäller paragrafen i sin äldre lydelse, utom såvitt avser angivna gränsvärden för innehav av vissa tillgångar. Lag (1993:547).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:177) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:240, Prop. 1992/93:149
  Omfattning
  ny 9 p övergångsbest. till 1991:1857
  Ikraftträder
  1993-04-15

Lag (1993:542) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
  2. 17 § i sin tidigare lydelse tillämpas dock i fråga om räkenskapsåret 1992.
  3. I fråga om återlån och lån till kreditinrättning på grund av återlån som har beviljats eller sökts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  upph. 17, 18, 19, 20, 40, 42 §§, rubr. närmast före 42 §; ändr. 1, 11, 15 a, 16, 21, 24, 25, 30,32, 34, 43, 44 §§, 2, 4 p övergångsbest. till 1991:1857; nya 7 a, 16 a, 45 §§, rubr. närmast före 45 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:547) om ändring i lagen (1992:1627) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:383, Prop. 1992/93:206, Bet. 1992/93:NU31
  Omfattning
  ändr. 12 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1992:1627
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:867) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:405, Prop. 1992/93:231, Bet. 1992/93:UbU18
  Omfattning
  ny p 10 i överg.best. till 1991:1857
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1078) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
  Om det vid utgången av juni 1995 återstår något av de medel som enligt punkt 12 reserverats för det premiegrundande allemanssparandet eller avvecklingsstyrelsens verksamhet, skall dessa medel tillfalla Allmänna pensionsfonden och förvaltas av avvecklingsstyrelsen. Lag (1995:855).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:399, Prop. 1993/94:177, Bet. 1993/94:UbU12
  Omfattning
  nya 11, 12 p; upph. 2-12 p övergångsbest. till 1991:1857
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1749) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:81, Prop. 1994/95:41, Bet. 1994/95:SfU6
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:855) om fortsatt giltighet av vissa övergångsbestämmelser till lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  Punkterna 2--4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1991:1857) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden, vilka gäller till utgången av juni 1995, skall fortsätta att gälla.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:444, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:NU28
  Omfattning
  forts. giltighet av 2, 3, 4 p övergångsbest. till 1991:1857

Lag (1995:856) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:444, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:NU28
  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest. till 1991:1857, övergångsbest. till 1994:1078
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1996:697) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Första-tredje fondstyrelserna skall från styrelsernas förvaltning till sjätte fondstyrelsen, efter rekvisition från den styrelsen, senast den 1 juli 1997 överföra tillgångar motsvarande sammanlagt tio miljarder kronor. Överföringen från första-tredje fondstyrelserna skall ske i förhållande till kapitalbehållningarna enligt dessa styrelsers balansräkningar avseende ställningen vid utgången av år 1995.
  3. Avvecklingsstyrelsen skall byta namn och utgöra den sjätte fondstyrelse som avses i 31 §.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:284, Prop. 1995/96:171, Bet. 1995/96:NU24
  Omfattning
  upph. 2, 3, 4 p övergångsbest. till 1991:1857; ändr. 1, 12, 15 a, 16, 25, 26, 29, 32, 43, 45 §§, huvudrubr. närmast före 26 §; nya 31, 36 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1020) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmännna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  ändr. 44 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1345) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas i fråga om avgifter på inkomster som uppburits efter utgången av år 1997. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om penningmedel som förts till Allmänna pensionsfonden enligt 3 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:66, Prop. 1995/96:227, Bet. 1996/97:SkU3
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:952) om ändring i lagen (1996:1345) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:35, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU1
  Omfattning
  ändr. 1 § i 1996:1345

Lag (1997:1034) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket 2 gäller fortfarande för avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter i 2 § första stycket 4 gäller fortfarande i fråga om penningmedel som förs till Allmänna pensionsfonden enligt 3 § lagen (1958:295) om sjömansskatt.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:71, Prop. 1997/98:33, Bet. 1997/98:SkU9
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1998:29) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.
  2. Fast egendom eller tomträtt som är belägen utomlands och som en fondstyrelse själv innehar får behållas till utgången av år 1999.
  3. Lån som en fondstyrelse med stöd av 15 b § i dess tidigare lydelse har övertagit ansvaret för eller tagit upp skall fondstyrelsen avveckla så snart det kan ske med hänsyn till kravet på en ändamålsenlig förvaltning av de medel som fondstyrelsen förvaltar och gällande avtal.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:120, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:FiU2
  Omfattning
  ändr. 15 a, 15 b §§
  Ikraftträder
  1998-09-01

Lag (1998:660) om ändring i lagen (1998:29) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Förarbeten
Rskr. 1997/98:253, Prop. 1997/98:154, Bet. 1997/98:FiU29
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:29

Lag (1998:711) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 43 a, 43 f och 43 i §§, den 1 juli 1998 och i övrigt den 1 januari 1999.
 2. Under åren 1999 och 2000 skall pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader och andra utgifter avseende också folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring till personer som har rätt till tilläggspension i form av ålderspension enligt 12 kap. samma lag, i den mån andra medel inte står till förfogande, betalas genom tillskott som Riksförsäkringsverket erhåller från första- tredje fondstyrelserna. De medel som behövs för ett kalenderår skall tillskjutas av varje fondstyrelse i förhållande till de avgifter som under det närmast föregående året har överförts till dess förvaltning.
 3. Första-tredje fondstyrelserna skall till Riksgäldskontoret överföra 45 miljarder kronor under år 1999 och 45 miljarder kronor under år 2000. Beloppen skall överföras med lika stora andelar den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december respektive år. Varje fondstyrelse skall bidra till överföringarna i förhållande till det totala marknadsvärdet vid utgången av närmast föregående räkenskapsår av de tillgångar som styrelsen förvaltar.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 44, 45 §§; nya 43 a, 43 b, 43 c, 43 d, 43 e, 43 f, 43 g, 43 h, 43 i §§, rubr. närmast före 43 a §
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1998:1771) om ändring i lagen (1998:711) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Förarbeten
Rskr. 1998/99:101, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SfU1
Omfattning
ändr. 1 § i 1998:711

Lag (1999:318) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Bestämmelsen i 45 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:195, Prop. 1998/99:93, Bet. 1998/99:FiU21
Omfattning
ändr. 45 §; ny 36 a §
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (1999:1306) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:99, Prop. 1999/2000:12, Bet. 1999/2000:SfU6
Omfattning
ändr. 1, 43 a, 43 b, 43 c, 43 e, 43 g §§
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:194

Omfattning
upph.