Upphävd författning

Förordning (1979:1181) med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher

Departement
Industridepartementet
Utfärdad
1979-12-13
Ändring införd
SFS 1979:1181
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher har till uppgift att pröva frågor om lån eller lånegarantier som har beviljats med stöd av förordningen (1977:1123) om statligt stöd till strukturåtgärder inom specialstålindustrin m.m. samt att i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt förordningen ankommer på delegationen i fråga om sådana lån eller lånegarantier.

Organisation

2 §  Delegationen består av ordförande och två andra ledamöter, som utses av regeringen för en tid av högst tre år.

3 §  I mån av behov och tillgång på medel får delegationen anlita utomstående för särskilda uppdrag. Delegationens beslut verkställs av den som delegationen utser.

Ärendenas handläggning

4 §  Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som denne finner omständigheterna föranleda det.

5 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst en ytterligare ledamot är närvarande.

[S2]Delegationen får överlåta åt ordföranden att handlägga ärenden som inte är av sådant slag att de behöver prövas av delegationen i dess helhet. Förordning (1986:817).

6 §  Ärendena avgörs efter föredragning som ankommer på den som delegationen bestämmer.

Ärenden som handläggs enligt 5 § tredje stycket föredragning.får avgöras utan

[S2]Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende.

7 §  Är ett ärende så brådskande att delegationen inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, får ordföranden besluta i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Ett ärende, som avgörs på detta sätt, skall anmälas vid nästa sammanträde.

8 §  Vid delegationens sammanträden skall föras protokoll. Protokollet justeras av ordföranden. Förordning (1986:817).

9 §  Enligt ordförandens bestämmande får den han utser fordra in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos delegationen.

Övriga bestämmelser

10 §  I skrivelser från delegationen till regeringen eller departementschef skall anges vem som har fattat det beslut skrivelsen avser eller i övrigt har närvarit vid den slutliga handläggningen av ärendet och vem som har varit föredragande. Har skiljaktig mening framkommit, skall den anges i skrivelsen eller framgå av protokollsutdrag som bifogas.

Ändringar

Förordning (1979:1181) med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher

Förordning (1986:817) om ändring i förordningen (1979:1181) med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher

  Omfattning
  ändr. 5, 8 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:1165) om upphävande av förordningen (1979:1181) med instruktion för delegationen för strukturfrågor inom vissa branscher

  Omfattning
  upph.
  Ikraftträder
  1988-01-01