Upphävd författning

Förordning (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1979-03-29
Ändring införd
SFS 1979:210
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller portar, dörrar, galler och grindar som finns på fastigheter och som öppnas och stängs med maskinkraft (maskindrivna portar), om de är avsedda att användas för personpassage eller passage med sådana fordon som avses i fordonskungörelsen (1972:595) eller med fordon som löper på skenor.

2 §  Maskindrivna portar och tillhörande anordningar skall vara utförda samt skötas och underhållas så att risk för olycksfall inte uppkommer.

[S2]I fråga om konstruktion och utförande i övrigt av maskindrivna portar gäller plan- och bygglagen (1987:10) och de föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Förordning (1987:171).

3 §  Maskindrivna portar får användas endast om tillstånd till detta har lämnats enligt denna förordning.

[S2]Statens planverk får efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen föreskriva att portar av ett visst slag får användas utan tillstånd, om det på grund av portarnas konstruktion eller av andra orsaker är uppenbart att det kan ske utan att kravet på säkerhet åsidosätts.

Besiktning m.m.

4 §  Innan en maskindriven port tas i bruk skall den besiktas (första besiktning). Porten skall därefter periodiskt kontrolleras genom förnyade besiktningar (återkommande besiktning). Besiktningar utförs av riksprovplatsen efter begäran av portens ägare.

5 §  Vid första besiktning skall riksprovplatsen kontrollera att porten har utförts på ett från säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. Finner riksprovplatsen därvid att porten kan godkännas, skall riksprovplatsen genast lämna tillstånd att använda porten. Om inte något annat följer av 8 §, gäller tillståndet för en tid av två år räknat från sista dagen i den månad då besiktningen sker.

[S2]Har porten inte utförts på det sätt som avses i första stycket, men kan den under kortare tid användas utan att kravet på säkerhet därmed åsidosätts, får riksprovplatsen lämna tillstånd att använda porten på villkor att bristen avhjälps inom viss tid.

6 §  Återkommande besiktning skall ske före utgången av giltighetstiden för tillståndet, dock tidigast tre månader dessförinnan.

7 §  Vid återkommande besiktning skall riksprovplatsen kontrollera att porten hålls i ett från säkerhetssynpunkt tillfredsställande skick. Finner riksprovplatsen att porten kan godkännas, skall riksprovplatsen genast förlänga tillståndet. Om inte något annat följer av 8 §, skall tillståndet förlängas med två år.

[S2]Bestämmelsen i 5 § andra stycket får tillämpas även i fråga om återkommande besiktning.

8 §  Riksprovplatsen får lämna tillstånd att använda en maskindriven port för längre tid än två år, om det med hänsyn till att porten används endast i begränsad omfattning, portens konstruktion eller andra orsaker kan ske utan fara från säkerhetssynpunkt.

[S2]Statens planverk får föreskriva längre tillståndstid än två år i fråga om portar av ett visst slag.

Tillsyn m.m.

9 §  Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet skall utöva tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Förordning (1991:1621).

10 §  Byggnadsnämnden har rätt att få tillträde till en fastighet, byggnad eller anläggning, om det behövs för tillsyn av en maskindriven port.

11 §  Om en maskindriven port på grund av skada eller av andra orsaker inte längre kan anses godtagbar från säkerhetssynpunkt, får den kommunala nämnden förbjuda att porten öppnas och stängs med maskinkraft (användningsförbud) så länge felet består. Därvid kan nämnden föreskriva att porten skall besiktas och godkännas av riksprovplatsen innan den på nytt får användas.

[S2]Beslut om användningsförbud har omedelbar verkan. Förordning (1991:1621).

Protokoll m.m.

12 §  Vid varje besiktning skall protokoll föras. I protokollet skall antecknas om tillstånd att använda den maskindrivna porten lämnas eller inte. Även sådana villkor som avses i 5 § andra stycket skall antecknas. Om tillstånd inte lämnas, skall skälet till detta anges i protokollet. Ett exemplar av protokollet skall lämnas till portens ägare. Protokoll från första besiktning och besiktning i fall som anges i 11 § skall lämnas även till den kommunala nämnden. Förordning (1991:1621).

13 §  Om en maskindriven port blir godkänd skall riksprovplatsen utfärda särskilt bevis om detta (tillståndsbevis). Tillståndets giltighetstid skall anges i tillståndsbeviset.

[S2]Vid återkommande besiktning kan ett tidigare utfärdat bevis förses med en anmärkning om det nya godkännandet.

Ansvar

14 §  Om en maskindriven port används utan giltigt tillstånd, döms ägaren till böter.

Besvär m.m.

15 §  Riksprovplatsens eller den kommunala nämndens beslut enligt denna förordning får överklagas hos länsstyrelsen.

[S2]I fråga om överklagande av riksprovplatsens beslut finns bestämmelser i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter.

[S3]Länsstyrelsens beslut får överklagas hos kammarrätten.

[S4]Beslut av statens planverk enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (1991:1621).

Övriga bestämmelser

16 §  I fråga om den kommunala nämnden rätt att ta ut avgifter för åtgärder enligt denna förordning gäller 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (1987:10).

[S2]Bestämmelser om rätt för riksprovplatsen att ta ut avgift finns i lagen (1974:896) om riksprovplatser m. m. Förordning (1991:1621).

17 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av statens planverk efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen.

Ändringar

Förordning (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

Förordning (1980:599) om ändring i förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

  Omfattning
  upph. 10 §

Förordning (1986:1207) om ändring i förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:171) om ändring i förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 16 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1991:1621) om ändring i förordningen (1979:210) om maskindrivna portar m.m.

  Omfattning
  ändr. 9, 11, 12, 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1993:1598

  Omfattning
  upph.