Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
SFS 1986:1142 i lydelse enligt SFS 2017:902
Ikraft
1987-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna lag gäller sådana beslut av bolag och andra enskilda organ, som enligt särskilda bestämmelser får överklagas till regeringen, till en förvaltningsdomstol eller till en förvaltningsmyndighet.

[S2]Om en annan lag eller en författning som beslutats av regeringen eller av en förvaltningsmyndighet innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

/Upphör att gälla U: 2018-07-01/

2 §  Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som han begär.

Skrivelsen ges in till den myndighet som skall pröva överklagandet. Den skall ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

2 §  Ett överklagande av ett beslut av ett enskilt organ ska göras skriftligen och ges in till den myndighet som ska pröva överklagandet.

[S2]I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras.

[S3]I 3 och 4 §§förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns ytterligare bestämmelser om vad ett överklagande som ska prövas av allmän förvaltningsdomstol ska innehålla. Lag (2017:902).

/Upphör att gälla U: 2018-07-01/

3 §  Den myndighet till vilken skrivelsen med överklagandet skall ges in prövar om skrivelsen har kommit in i rätt tid. Har skrivelsen kommit in för sent, skall myndigheten avvisa den, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, om förseningen beror på att det enskilda organet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, om den inom överklagandetiden har kommit in till det enskilda organet. I ett sådant fall skall det enskilda organet vidarebefordra skrivelsen till myndigheten med uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till organet.

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

3 §  Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till den myndighet som ska pröva det inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom det enskilda organet. Lag (2017:902).

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

4 §  Den myndighet som ska pröva överklagandet prövar även frågan om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om det har kommit in för sent ska myndigheten besluta att överklagandet inte får tas upp till prövning (avvisning).

[S2]Ett överklagande ska dock inte avvisas om

  1. förseningen beror på att det enskilda organet inte har lämnat en korrekt underrättelse om hur man överklagar, eller
  2. överklagandet har kommit in till det enskilda organet inom överklagandetiden. Lag (2017:902).

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

5 §  Om ett överklagande felaktigt har getts in till det enskilda organet, ska organet vidarebefordra överklagandet till den myndighet som ska pröva överklagandet och samtidigt ange vilken dag som överklagandet kom in till det enskilda organet. Lag (2017:902).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
Förarbeten
Prop. 1986/87:39
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (2017:902) om ändring i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med offentliga förvaltningsuppgifter

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:2, Prop. 2016/17:180, Bet. 2017/18:KU2
Omfattning
ändr. 2, 3 §§; nya 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-07-01