Upphävd författning

Förordning (1979:283) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
SFS 1979:283
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I fråga om uppbörd av skatt enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i samband med de ändringar av skattesatserna för fordonsskatt och kilometerskatt som träder i kraft den 1 juli och den 1 september 1979 gäller följande.

2 §  Bestämmelserna i vägtrafikskattekungörelsen (1973:776) tillämpas vid uppbörd m.m. enligt denna förordning, om annat inte följer av 3-11 §§.

Fordonsskatt

3 §  Avser uppbörd av fordonsskatt som äger rum före den 1 september 1979 även tid därefter beräknas skatten för tiden från och med denna dag enligt de skattesatser som gäller enligt vägtrafikskattelagen (1973:601) i dess lydelse efter den 31 augusti 1979.

4 §  Har före ingången av juni 1979 fordonsskatt för skatteår påförts för tid efter utgången av augusti 1979 enligt skattesats som gällde dessförinnan skall tillkommande skattebelopp erläggas för tid från och med den 1 september 1979 till utgången av skatteåret. För samma tid skall, om fordonsskatten erlagts, överskjutande skattebelopp återbetalas.

5 §  Innebär lagen (1979:280) om ändring i vägtrafikskattelagen (1973:601) att fordonsskatten sänks till 1500 kronor eller lägre för helt år sker uppbörd för den skatteperiod som börjar närmast före den 1 september 1979 under förutsättning att skatten för perioden överstiger 375 kronor. Nästa ordinarie uppbörd görs under den månad som skulle utgöra uppbördsmånad för skatteperioden därefter och avser tiden till utgången av skatteåret.

[S2]Innebär lagen, i annat fall än som avses i 4 §, att skatten höjs till ett belopp överstigande 1500 kronor för helt år sker uppbörd för den skatteperiod som börjar närmast före den 1 september 1979 under förutsättning att skatten för perioden överstiger 375 kronor.

[S3]Uppgår i fall som avses i första eller andra stycket skatten för den skatteperiod som börjar närmast före den 1 september 1979 till högst 375 kronor sker uppbörd av skatt för tiden från och med nämnda skatteperiod till utgången av skatteåret.

6 §  Skatt som avses i 4 § förfaller till betalning den 2 juli 1979.

7 §  Den som vid ingången av juni månad 1979 är skattskyldig för visst fordon är skyldig att erlägga tillkommande skatt enligt 4 § och berättigad till återbetalning av skatt enligt samma paragraf.

8 §  Avi med inbetalningskort avseende tillkommande skatt tillställs den skattskyldige av statens trafiksäkerhetsverk. Har skattskyldig, som har att erlägga tillkommande skatt, inte erhållit sådan avi, skall han senast den 25 juni 1979 anmäla detta till länsstyrelse.

Kilometerskatt

9 §  Ägare av släpvagn skall, om släpvagnen är kilometerskattepliktig eller har varit kilometerskattepliktig under någon del av tiden från föregående ordinarie avstämpling till utgången av juni månad 1979, senast den 2 juli 1979 lämna uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt.

10 §  Statens trafiksäkerhetsverk sänder blankett för uppgift till ledning för beräkning av kilometerskatt till ägare av släpvagn som är kilometerskattepliktig eller som har varit det men på grund av avställning inte längre är det. Beskattningsmyndigheten sänder sådan blankett till ägare av släpvagn som första gången blir kilometerskattepliktig under juni 1979.

11 §  Har ägaren inte erhållit blankett enligt 10 § skall han senast den 25 juni 1979 anmäla detta till länsstyrelse.

Ändringar

Förordning (1979:283) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt år 1979, m.m.

Förordning (1991:1233) om upphävande av två förordningar om särskild uppbörd av viss vägtrafik- skatt

    Omfattning
    upph.