Upphävd författning

Djurskyddsförordning (1979:287)

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
SFS 1979:287
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Avlivning av djur

1 §  Lantbruksstyrelsen meddelar föreskrifter om avlivning av djur i de fall som avses i 7 § andra stycket lagen (1944:219) om djurskydd.

Användning av hästar i ridskoleverksamhet

2 §  Den som yrkesmässigt eller på annat sätt i större omfattning upplåter hästar eller använder hästar i ridskoleverksamhet skall göra anmälan om verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt de närmare föreskrifter som meddelas av lantbruksstyrelsen. Förordning (1983:629).

3 § har upphävts genom förordning (1985:344).

Transport av djur

4 §  Lantbruksstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om transport av djur.

[S2]Styrelsen skall därvid samråda med

[S3]trafiksäkerhetsverket i fråga om transporter med motorfordon och släpvagn,

[S4]statens järnvägar i fråga om transporter på järnväg,

[S5]sjöfartsverket i fråga om transporter med fartyg samt

[S6]luftfartsverket i fråga om transporter med luftfartyg. Förordning (1981:272).

Ansvar m.m.

5 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § eller mot föreskrift som lantbruksstyrelsen har meddelat med stöd av denna förordning döms till böter, om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken. Förordning (1985:344).

6 § har upphävts genom förordning (1985:344).

Ändringar

Förordning (1979:868) om ändring i djurskyddsförordningen (1979:287)

  Omfattning
  ändr. 3 §

Förordning (1981:272) om ändring i djurskyddsförordningen (1979:287)

  Omfattning
  nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; nya 4 §, rubr. närmast före nya 4 §

Förordning (1983:629) om ändring i djurskyddsförordningen (1979:287)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1985:344) om ändring i djurskyddsförordningen (1979:287)

  Omfattning
  upph. 3, 6 §§, rubr. närmast före 3 §; ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Ändring, SFS 1988:539

  Omfattning
  upph.