Upphävd författning

Förordning (1979:288) om införsel av djursperma m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-05-17
Ändring införd
SFS 1979:288
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Levande sperma av djur, befruktade ägg av djur för överföring mellan hondjur samt juvenila stadier och ägg av bin får inte föras in i landet utan tillstånd av statens jordbruksverk. Förordning (1991:1313).

2 §  Oförtullad vara som avses i 1 § får inte utan medgivande av jordbruksverket tas om hand på sådant sätt som avses i 8 § första stycket 2 tullagen )1987:1065). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m. m. Förordning (1991:1313).

3 §  Om påföljd för olovlig införsel av sperma och ägg, som avses i 1 §, och för försök därtill finns bestämmelser i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

[S2]Gods som förklarats förverkat enligt lagen om straff för varusmuggling skall förstöras genom åklagarens eller tullmyndighetens försorg.

4 §  Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1991:1313).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:288) om införsel av djursperma m.m.

Förordning (1987:1093) om ändring i förordningen (1979:288) om införsel av djursperma m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Förordning (1990:851) om ändring i förordningen (1979:288) om införsel av djursperma m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
  I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ny 4 §
  Ikraftträder
  1990-08-01

Förordning (1991:28) om ändring i förordningen (1979:288) om införsel av djursperma m.m

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1991:1313) om ändring i förordningen (1979:288) om införsel av djursperma m.m.

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Ändring, SFS 1992:56

  Omfattning
  upph.