Upphävd författning

Lag (1979:368) om Lagrådet

Departement
Justitiedepartementet GRANSK
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:368
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Lagrådet består av högst fyra avdelningar.

[S2]Regeringen bestämmer med hänsyn till arbetsbördan i lagrådet om det skall bestå av mer än en avdelning.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen saknar motsvarighet i nuvarande lagrådslag.

8 kap. 18 § regeringsformen reglerar ramen för lagrådsgranskningen. Det är lämpligt att man i lagen gör en hänvisning till de grundläggande bestämmelserna i regeringsformen. ...

2 §  I lagrådet tjänstgör justitieråd och regeringsråd. Flera än sammanlagt nio justitieråd och regeringsråd får inte samtidigt tagas i anspråk för tjänstgöring i lagrådet.

[S2]Vid behov kan även annan lagfaren person förordnas att tjänstgöra som ledamot av lagrådet.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.3 och 5.4, reglerar vilka som kan tjänstgöra i Lagrådet. I Lagrådet skall det förutom justitieråd och regeringsråd kunna ingå även ålderspensionerade sådana domare samt andra lagfarna jurister utan anknytning till de högsta domstolarna. I och med ändringen i 8 ...

3 §  Avdelning består av tre ledamöter. Om särskilda skäl föreligger, får regeringen bestämma att avdelning skall bestå av fyra ledamöter vid behandlingen av visst ärende.

[S2]I avdelning skall ingå såväl justitieråd som regeringsråd. Mer än en sådan ledamot som avses i 2 § andra stycket får inte tjänstgöra på avdelning.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.4, anger att Lagrådet liksom tidigare skall kunna bestå av högst fyra avdelningar (jfr 1 § första stycket nuvarande lagrådslag). Avdelningarna är likställda (jfr 17 §). Bestämmelsen utgår ifrån att det alltid skall finnas minst en avdelning i Lagrådet.

4 §  Regeringen bestämmer med beaktande av 2 och 3 §§ hur många justitieråd och regeringsråd, som skall tjänstgöra i lagrådet, och hur sådana ledamöter skall fördelas på avdelningar.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.2, överensstämmer i princip med 3 § första stycket nuvarande lagrådslag. Bestämmelsen om regeringens rätt att besluta om antalet ledamöter har dock flyttats och återfinns nu i 8 §.

Särskilda skäl för att låta en avdelning bestå av fyra ledamöter kan vara att ett visst ärende är så omfattande eller komplicerat att det framstår som lämpligt att låta ytterligare ...

5 §  Högsta domstolen utser de justitieråd och regeringsrätten de regeringsråd, som skall vara ledamöter av lagrådet, och bestämmer vilken avdelning de skall tillhöra.

[S2]Annan lagfaren person som skall vara ledamot av lagrådet förordnas av regeringen, som också bestämmer vilken avdelning sådan ledamot skall tillhöra.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.3, överensstämmer i stort med 3 § andra stycket nuvarande lagrådslag.

I likhet med vad som gäller i dag skall båda de högsta domstolarna vara representerade på varje tjänstgörande lagrådsavdelning. I och med ändringen i 8 kap. 18 § regeringsformen likställs i princip de pensionerade ledamöterna ...

6 §  Om inte annat föranleds av regeringens beslut om avdelnings tjänstgöring eller sammansättning, utses ledamöter av lagrådet för en period av två år räknat från början av högsta domstolens höstsession under år med udda slutsiffra (lagrådsperiod). Om annan tjänstgöringstid i visst fall föreskrivs i 13 §.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer i stort med 7 § första stycket andra meningen och andra stycket nuvarande lagrådslag. Vissa redaktionella och språkliga ändringar har dock gjorts.

7 §  Justitieråd eller regeringsråd, som har tjänstgjort i lagrådet minst ett år under en lagrådsperiod, får efter periodens utgång inte utan särskilda skäl utses att på nytt tjänstgöra i lagrådet förrän nästa lagrådsperiod har utgått. Ordförande på avdelning i högsta domstolen eller regeringsrätten får inte utses till ledamot av lagrådet.

[S2]Justitieråd eller regeringsråd, som har uppnått sextio års ålder, får inte utan eget samtycke utses att tjänstgöra i lagrådet.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.6, motsvarar delvis nuvarande 1 § andra stycket i lagrådslagen.

Liksom tidigare är det regeringen som, med hänsyn till Lagrådets arbetsbörda, beslutar om antalet avdelningar och under vilka perioder som de skall tjänstgöra.

Andra stycket är nytt och saknar motsvarighet i den nuvarande lagrådslagen. Regeringen ges här en möjlighet att under ...

8 §  Lagrådets avdelningar är lika behöriga att behandla ärenden som ankommer på lagrådet.

[S2]Ärendena fördelas mellan avdelningarna på det sätt lagrådets ledamöter bestämmer.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.5 och 5.6.

Första stycket överensstämmer i stort med nuvarande 4 §. Regeringen skall vid beslutsfattandet inte göra någon skillnad mellan aktiva och pensionerade domstolsledamöter. Det är domstolarna som skall avgöra om en aktiv eller en pensionerad ledamot skall tjänstgöra i Lagrådet. ...

9 §  Ordförande på avdelning i lagrådet är det justitieråd eller regeringsråd som först har utnämnts till sådant ämbete. Med justitieråd och regeringsråd jämställs härvid förutvarande justitieråd och regeringsråd.

[S2]När lagrådets ledamöter sammanträder samfällt, förs ordet av den äldste ordföranden på avdelning.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.5, motsvaras i huvudsak av 5 § andra stycket. Nytt är att nu räknas enbart ledamöter som helt saknar anknytning till de högsta domstolarna till denna kategori av ledamöter. Även här skall samråd ske med Högsta domstolen och Regeringsrätten innan regeringen fattar beslut i frågan.

Andra stycket är nytt och innehåller bestämmelser om att regeringen kan bemyndiga ...

10 §  När lagrådet behandlar ärende som har beretts i regeringskansliet, skall tjänsteman i kansliet biträda med föredragning och på annat lämpligt sätt. Vid behandlingen av lagförslag som har väckts inom riksdagen skall det utskott som har begärt lagrådets yttrande ställa föredragande till förfogande.

[S2]Vid behandlingen av visst ärende kan som sakkunnig anlitas person med särskilda fackkunskaper. Sådan sakkunnig förordnas av regeringen på avdelnings begäran.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen motsvarar 13 § första stycket nuvarande lagrådslag.

Frågan om ersättare har behandlats i avsnitt 5.5. Till skillnad mot nuvarande bestämmelse omfattar paragrafen samtliga ledamotskategorier, dvs. även pensionerade ledamöter och helt utomstående jurister som tjänstgör i Lagrådet. Det organ som har utsett ledamoten skall också se till att en ersättare utses för denne om det behövs. I vissa ...

11 §  Förekommer skiljaktiga meningar vid behandlingen av ärende, skall omröstning ske i den utsträckning som finnes påkallad.

[S2]Vid omröstning gäller den mening som omfattas av flest ledamöter eller, om flera meningar har fått lika många röster, den mening som biträds av den äldste bland dem som har röstat för någon av dessa meningar.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.6, anger att Lagrådets ledamöter bestämmer avdelningarnas sammansättning. Ett förordnande som ledamot i Lagrådet skall alltså inte vara förenat med placering på en viss avdelning. Regeln gör det möjligt för Lagrådet att under pågående lagrådsperiod omfördela ledamöterna på avdelningarna, t.ex. under sommarsemestrar eller tillfällig frånvaro av en ledamot, varvid det inte alltid ...

12 §  Har behandlingen av ärende inte avslutats vid lagrådsperiods utgång skall, till dess ärendet har blivit slutligt handlagt, de ledamöter som har deltagit i behandlingen tjänstgöra på avdelningen i stället för dem som har utsetts för den nya perioden.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer i sak med 17 § nuvarande lagrådslagen. Vissa redaktionella och språkliga ändringar har dock gjort.

13 §  Avgår justitieråd eller regeringsråd, som är ledamot av lagrådet, från sitt domarämbete eller får han förfall, utser vid behov den domstol som har förordnat honom annat justitieråd eller regeringsråd att tjänstgöra i hans ställe i lagrådet.

[S2]Avdelning kan bestämma att den som har tjänstgjort på avdelningen under förfall för annan skall fortsätta att tjänstgöra i dennes ställe efter förfallets upphörande, till dess ärende i vars handläggning han har deltagit har blivit slutligt handlagt.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.8, motsvaras av 6 § nuvarande lagrådslag.

14 §  Justitieråd eller regeringsråd som tjänstgör i lagrådet skall delta i behandlingen i högsta domstolen eller regeringsrätten av mål eller ärende, med vilket han förut har tagit befattning vid handläggning för slutligt avgörande, samt i behandlingen av mål eller ärende, som skall avgöras av högsta domstolen eller regeringsrätten i dess helhet.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen innehåller bestämmelser om ledamöternas tjänstgöringstid. Första stycket uttrycker vad som redan gäller i dag, dvs. att en ledamot kan utses att tjänstgöra för viss tid eller för behandlingen av ett visst ärende (jfr prop. 1978/79:195 s. 70).

I andra stycket anges att ett tidsbegränsat förordnande kan avse en hel lagrådsperiod eller en del av denna. Tjänstgöringstiden för justitieråd och ...

15 §  Ledamot av lagrådet är berättigad till tre månaders ledighet om året på tid som lagrådets ledamöter bestämmer.

[S2]Ledamot vilkens tjänstgöring har inletts under pågående lagrådsperiod erhåller ledighet enligt vad lagrådets ledamöter bestämmer. Ledigheten får inte överstiga tre månader om året.

[S3]Andra stycket skall tillämpas också på ledamot, som är förordnad att delta i behandlingen av visst ärende.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer med 7 § första stycket första meningen nuvarande lagrådslag.

16 §  Har regeringen meddelat lagrådet att det inte har att vänta något ärende under viss tid, skall justitieråd och regeringsråd, som är i tjänst i lagrådet, under nämnda tid tjänstgöra i den domstol som de tillhör, såvida inte annat föranleds av brådskande ärende.

[S2]Även i annat fall kan justitieråd och regeringsråd, som är i tjänst i lagrådet, tjänstgöra i den domstol som de tillhör, om lagrådets ledamöter finner att det kan ske utan olägenhet för lagrådets verksamhet.

Prop. 2002/03:45: Första stycket motsvarar 12 § nuvarande lagrådslag. Vissa redaktionella ändringar har gjorts.

Andra stycket har sin motsvarighet i 13 § andra stycket nuvarande lagrådslag. Till skillnad mot nuvarande bestämmelse omfattar andra stycket även andra ledamöter än justitieråd och regeringsråd (jfr prop. 1978/79:195 s. 73). Bestämmelsen omfattar även den situation som uppstår då ett ärende inte har avslutats ...

17 §  Om laga hinder inte möter, bör alla justitieråd eller regeringsråd som inte är befriade från tjänstgöringsskyldighet delta i handläggningen av ärende som enligt denna lag ankommer på högsta domstolen eller regeringsrätten.

Prop. 2002/03:45: Paragrafen överensstämmer med 8 § nuvarande lagrådslag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1979:368) om Lagrådet

Övergångsbestämmelse

Före den nya lagens ikraftträdande skall, med tillämpning av 1-7 §§ nya lagen, beslut i de hänseenden som avses i dessa paragrafer meddelas för den lagrådsperiod som inleds den 1 januari 1980.
Förarbeten
Prop. 1978/79:195

Ändring, SFS 2003:333

Omfattning
upph.