Upphävd författning

Förordning (1979:421) med instruktion för statens handikappråd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1979-05-31
Ändring införd
SFS 1979:421
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1, tillämpas på statens handikappråd.

Uppgifter

2 §  Rådet skall verka för förbättrade levnadsförhållanden för handikappade och i frågor som rör handikappade främja samarbetet mellan samhällets organ samt mellan dessa och handikapporganisationerna.

[S2]Det åligger rådet särskilt att inom sitt verksamhetsområde

[S3]följa samhällets insatser för handikappade och verka för en samordning av dem,

[S4]verka för att samhällsorganen i sin verksamhet beaktar handikappfrågorna,

[S5]följa och främja forsknings- och utvecklingsarbetet på handikappområdet samt sprida kännedom om resultatet av sådant arbete,

[S6]stödja arbetet inom kommunala handikappråd och länshandikappråd,

[S7]bedriva upplysningsverksamhet i handikappfrågor.

3 §  Rådet handlägger ärenden om statsbidrag till handikapporganisationerna enligt riktlinjer som regeringen fastställer.

Organisation

4 §  Rådet består av ordförande, vice ordförande och 16 andra ledamöter.

[S2]För ledamöterna utom ordföranden finns personliga ersättare.

[S3]Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för två år.

5 §  Inom rådet finns ett arbetsutskott. Utskottet består av ordföranden och vice ordföranden samt ytterligare två ledamöter, som rådet utser inom sig.

6 §  Rådet får i mån av behov tillsätta särskilda arbetsgrupper för avgränsade arbetsuppgifter.

7 §  Rådet har ett kansli. Det förestås av en chef.

[S2]I övrigt finns personal hos rådet enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar och annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

[S3]I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

8 §  Ärendena avgörs av rådet i plenum.

[S2]I arbetsordning eller genom särskilda beslut får rådet överlämna åt arbetsutskottet, arbetsgrupp, ordföranden, chefen för kansliet eller annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som inte behöver prövas av rådet.

9 §  Rådet är beslutfört, när ordföranden och minst nio andra ledamöter är närvarande. Förordning (1986:886).

10 § har upphävts genom förordning (1986:886).

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning av chefen för kansliet eller av annan som har utsetts att föredra dem.

[S2]Ordföranden får överta beredning och föredragning av ärende.

12 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan ordföranden och minst nio andra ledamöter.

[S2]Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den fördragande till vars uppgifter ärendet hör.

[S3]Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med rådet.

[S4]13 § har upphävts genom förordning (1986:886)

14 §  Ordföranden, chefen för kansliet eller, efter beslut av rådet, annan tjänsteman hos rådet får infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ärenden hos rådet.

Tjänstetillsättning m.m.

15 §  Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

[S2]Övriga tjänster tillsätts och annan personal antas av rådet.

16 §  Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av rådet även i fråga om chefen för kansliet.

Ändringar

Förordning (1979:421) med instruktion för statens handikappråd

Förordning (1986:886) om ändring i förordningen (1979:421) med instruktion för statens handikappråd

  Omfattning
  upph. 10, 13 §§; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Ändring, SFS 1988:1094

  Omfattning
  upph.