Upphävd författning

Förordning (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1979-06-07
Ändring införd
SFS 1979:426 i lydelse enligt SFS 1997:1125
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Frågor om tillstånd enligt 5 § första stycket lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark prövas av länsstyrelsen i det län där egendomen helt eller delvis är belägen.

[S2]Avser en ansökan om tillstånd egendom inom flera län skall den länsstyrelse hos vilken ansökan gjorts pröva frågan om tillstånd efter samråd med länsstyrelserna i de övriga länen. Förordning (1991:1295).

2 § har upphävts genom förordning (1991:1295).

3 §  Statens naturvårdsverk får meddela närmare föreskrifter om innehållet i en anmälan enligt 4 § första stycket lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark om att ta jordbruksmark ur produktion. Förordning (1990:624).

4 § har upphävts genom förordning (1990:624).

5 §  Föreskrifter som avses i 6 a § lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid skötsel av jordbruksmark och vid annan markanvändning i jordbruket meddelas av Statens jordbruksverk efter samråd med Statens naturvårdsverk samt Riksantikvarieämbetet. Förordning (1997:1125).

6 §  Jordbruksverket får meddela sådana föreskrifter om begränsning av antalet djur i ett jordbruk som avses i 6 b § första stycket 1 lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark för jordbruksföretag med fler än tio djurenheter.

[S2]Jordbruksverket skall samråda med naturvårdsverket innan föreskrifterna meddelas. Förordning (1991:1295).

7 §  När stallgödsel och andra organiska gödselmedel sprids i Blekinge, Skåne, Hallands och Gotlands län, i kustområdena i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län, i de kommuner som ingick i Göteborgs och Bohus län enligt den länsindelning som gällde vid utgången av år 1997 samt på Öland får det under tiden den 1 augusti-den 30 november bara ske i växande gröda eller före höstsådd.

[S2]För hela landet gäller att stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden den 1 december-den 28 februari skall brukas ned samma dag. I Blekinge, Skåne och Hallands län skall dock under hela året stallgödsel som sprids på obevuxen mark brukas ned inom fyra timmar från spridningen.

[S3]I föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket anges vilka områden som är att anse som kustområden enligt första stycket. Förordning (1997:815).

[S4]7 a § I Blekinge, Skåne och Hallands län skall spridning av flytgödsel i växande gröda ske med teknik som effektivt minskar ammoniakförlusterna.

[S5]I föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket anges den teknik som skall användas enligt första stycket. Förordning (1996:1280).

8 §  Inom de områden som anges i 7 § första stycket skall jordbruksföretag med fler än tio djurenheter ha utrymme för lagring av stallgödsel som motsvarar en gödselproduktion under

 1. åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, hästar, får eller getter, samt
 2. tio månader vid annan djurhållning.

[S2]I övriga delar av landet gäller första stycket 1 och 2 enbart jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter. Förordning (1996:22).

8 a §  Vid lagring av stallgödsel skall

 1. påfyllning av flytgödselbehållare ske under täckning, och
 2. flytgödselbehållare och urinbehållare ha ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som effektivt minskar ammoniakförlusterna. Förordning (1995:1159).

8 c §  Bestämmelserna i 8 a § gäller för tiden fram till den 1 juli 1997 för sådana jordbruksföretag inom Blekinge, Skåne och Hallands län som har fler än tio djurenheter. För tiden därefter gäller bestämmelserna för jordbruksföretag med fler än tio djurenheter inom Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt i slättbygder inom Värmlands, Örebro och Västmanlands län.

[S2]Vilka områden som är att anse som slättbygder enligt första stycket anges i föreskrifter av Jordbruksverket. Förordning (1997:815).

10 §  Begreppet djurenhet i 6, 8 och 8 a §§ har samma betydelse som i miljö- skyddsförordningen (1989:364). Förordning (1994:93).

11 §  Jordbruksföretag med mer än 5 ha åkermark skall ha viss del av marken höst- eller vinterbevuxen enligt följande.

Län Blekinge, Skåne och Hallands län Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län1992/93 1993/94 1994/95 och följande år 40 % 40 %50 % 45 %60 % 50 %

[S2]Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om odlingen.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen för ett enskilt år föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från första stycket. Förordning (1997:815).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

Förordning (1984:198) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  ny 5 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1988:640) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  Är ett jordbruksföretag i drift den 1 juli 1988 gäller inte 7 § första stycket 2 och 8 § för då befintlig djurhållning förrän den 1 januari 1995.
  Omfattning
  nya 6, 7, 8, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:369) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:624) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:960) om ändring i förordningen 1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  ny 11 §
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1991:1295) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  upph. 2 §; ändr. 1, 5, 6, 7, 9, 11 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-10-15

Förordning (1993:1071) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 1993. Föreskrifter meddelade med stöd av 11 § tredje stycket får även avse tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1993-10-13

Förordning (1994:93) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  ändr. 9, 10 §§; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1159) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § den 1 januari 1996, 8 b och 9 §§ den 1 juli 1997, 7 a § den 1 januari 1998 och i övrigt den 15 november 1995.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:423, Prop. 1994/95:119, Bet. 1994/95:JoU22
  Omfattning
  ändr. 7, 8 a, 9 §§; nya 7 a, 8 b, 8 c §§
  Ikraftträder
  1995-11-15

Förordning (1996:22) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  ändr. 8 §
  Ikraftträder
  1996-02-12

Förordning (1996:1280) om ändring i förordningen (1995:1159) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 7 a § i 1995:1159
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1996:1430) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 7, 8 c, 11 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:815) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 7, 8 c, 11 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1125) om ändring i förordningen (1979:426) om skötsel av jordbruksmark

  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Ändring, SFS 1998:915

Omfattning
upph.