Upphävd författning

Lag (1979:468) om konto för likviditetsutjämning

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1979-06-14
Ändring införd
SFS 1979:468
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar har rätt till bonusränta och annan ränta på medel som står inne på ett särskilt konto i riksbanken (konto för likviditetsutjämning). Varje företag får inneha endast ett sådant konto.

[S2]Lagen omfattar inte bankaktiebolag, försäkringsföretag, kreditaktiebolag och ekonomiska föreningar inom jordbrukskasserörelsen. Den omfattar inte heller andra aktiebolag och ekonomiska föreningar som har till huvudsakligt ändamål att lämna eller förmedla krediter eller att medverka till finansiering genom att förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjande.

2 §  Insättning på ett konto för likviditetsutjämning skall göras under tiden den 1 juli-den 31 december 1979. Första insättningen skall uppgå till minst 100 000 kronor och behållningen på kontot får därefter inte understiga detta belopp. Insättning och uttag får i övrigt ske på de villkor som riksbanken anger.

[S2]På medel som står inne på ett konto för likviditetsutjämning skall, förutom bonusränta enligt 3 §, utgå den ränta som riksbanken bestämmer.

3 §  Bonusränta utgår under tiden den 1 juli 1979-den 31 mars 1981 med 2 procent för år på belopp som står inne på ett konto för likviditetsutjämning. Bonusränta får dock inte i något fall beräknas på behållning som överstiger behållningen på kontot den 31 mars 1981 och ej heller på behållning som överstiger två gånger summan av de belopp som företaget i bokslut till ledning för 1979 och 1980 års taxeringar har avsatt till investeringsfond enligt lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning.

4 §  Bonusränta utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Ändringar

Lag (1979:468) om konto för likviditetsutjämning

Förarbeten
Prop. 1978/79:150

Ändring, SFS 1994:103

    Omfattning
    upph.