Upphävd författning

Förordning (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1979-02-15
Ändring införd
SFS 1979:48
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Utöver vad som föreskrivs i lagen (1979:47) om regionala stiftelser för skyddat arbete skall gälla följande i fråga om dessa stiftelsers finansiering och förvaltning.

2 §  Den regionala stiftelsen består av egendom som tillförs stiftelsen vid dess bildande, medel som anvisas stiftelsen av den centrala stiftelsen, intäkter i verksamheten samt medel och egendom som i övrigt tillförs stiftelsen. Verksamheten kan även finansieras med inteckningslån eller andra lånemedel. Beslut om sådan finansiering skall dock godkännas av den centrala stiftelsen.

3 §  Tiden för uppdrag som styrelseledamot bestäms av den som utser ledamoten men får dock inte omfatta mer än tre hela räkenskapsår och skall bestämmas så att den upphör vid räkenskapsårets utgång. Om en ledamot som har utsetts av landstinget avgår under uppdragstiden tillämpas 6 kap. 14 § kommunallagen (1991:900).

[S2]Föreskrifterna i första stycket gäller även en representant för länsarbetsnämnden och för de anställdas fackliga organisationer. Förordning (1991:1617).

4 §  Styrelsen kan inom sig inrätta arbetsutskott. Ordföranden och vice ordföranden ingår alltid i arbetsutskott. En av representanterna för de anställdas fackliga organisationer har rätt att närvara och yttra sig samt ställa förslag vid arbetsutskotts sammanträden.

5 §  Stiftelsen skall ha en verkställande direktör som utses av den centrala stiftelsen. Den centrala stiftelsen skall därvid särskilt beakta huruvida sökande till tjänsten har erfarenhet av företagsledning eller likvärdig chefsbefattning och har insikt i arbetsvårds- och arbetsmarknadspolitiska frågor. Verkställande direktören får inte vara styrelseledamot i stiftelsen. Förordning (1983:391).

6 §  Styrelsen skall inom ramen för den centrala stiftelsens beslut och anvisningar avgöra frågor om

 • planering, inriktning och organisation av stiftelsens verksamhet,
 • bestridande av kostnaderna för verksamheten, anslagsframställningar och andra ekonomiska frågor av större vikt, samt
 • personal- och rehabiliteringspolitiken.

[S2]Arbetsutskott får besluta i ärenden som styrelsen har överlämnat till utskottet. Frågor av principiell natur eller annars av större betydelse skall dock avgöras av styrelsen.

[S3]Verkställande direktören skall handha den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer som styrelsen meddelar. Verkställande direktören skall deltaga i styrelsens sammanträden. Detsamma gäller sammanträden med arbetsutskott.

7 §  Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden. Ordföranden skall tillse att sammanträden hålls när så behövs. Om styrelseledamot eller verkställande direktören begär att styrelsen skall sammankallas, skall sådan begäran efterkommas. Antalet sammanträden bör inte understiga fyra per år.

[S2]Suppleant för styrelseledamot eller för representant vid styrelsens sida skall kallas till och får närvara vid sammanträde endast när ordinarie ledamot eller representant har förfall.

8 §  Vid sammanträde med styrelsen eller arbetsutskott skall föras protokoll. Har skiljaktig mening förekommit, skall denna antecknas till protokollet. Verkställande direktören och representant vid styrelsens sida har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Protokollet skall justeras av ordföranden vid sammanträdet samt ytterligare en ledamot. Protokollen skall föras i kronologisk ordning och förvaras på betryggande sätt.

9 §  För behörigt beslut av styrelsen eller arbetsutskott fordras att mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller den mening om vilken minst hälften av de närvarande ledamöterna förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden vid sammanträdet utslagsröst.

10 §  Styrelseledamot eller representant vid styrelsens sida eller verkställande direktören får inte deltaga i behandlingen av fråga om avtal mellan honom och stiftelsen eller fråga om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse, som kan vara stridande mot stiftelsens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan.

11 §  Firman tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser. Verkställande direktören får alltid teckna firma beträffande åtgärd som ingår i den löpande förvaltningen.

12 §  Stiftelsens räkenskaper skall föras i enlighet med anvisningar som meddelas av den centrala stiftelsen. Räkenskapsåret omfattar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni nästföljande år.

[S2]Stiftelsen skall årligen senast den 15 oktober avge årsredovisning för det närmast föregående räkenskapsåret, vilken skall underskrivas av styrelsens ledamöter och verkställande direktören. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Revisorerna skall årligen före utgången av oktober avlämna berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

[S3]Årsredovisning och revisionsberättelse skall lämnas till den centrala stiftelsen senast den 15 november varje år. Därefter skall avskrifter av dessa handlingar på lämpligt sätt hållas tillgängliga för allmänheten hos den regionala stiftelsen.

13 §  Den centrala stiftelsen skall årligen före utgången av december besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Förordning (1983:391).

14 §  Arvode och annan ersättning till styrelseledamot, representant vid styrelsens sida och revisor samt till suppleant för dem fastställs av den centrala stiftelsen.

15 §  Vad som i övrigt har föreskrivits om styrelseledamot, representant vid styrelsens sida och revisor gäller även i fråga om suppleant för dem.

16 §  Upphör stiftelsen med sin verksamhet, skall dess tillgångar överlämnas till staten.

17 §  Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen (1929:116) om tillsyn över stiftelser.

Ändringar

Förordning (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete

Förarbeten
Prop. 1978/79:25

Förordning (1983:391) om ändring i förordningen (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete

  Omfattning
  ändr. 5, 13 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1991:1617) om ändring i förordningen (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete

  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:313) om upphävande av förordningen (1979:48) om regionala stiftelser för skyddat arbete

  Omfattning
  upph.